دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-203 
4. طراحی مدل توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)

صفحه 49-63

رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


5. بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس

صفحه 65-84

کریم زهره وندیان؛ نصرا... سجادی؛ اسفندیار خسروی زاده؛ فرشته ابراهیمی