رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران بود (81 نفر). روش نمونه گیری از نوع تمام شمار بوده و در مجموع تعداد 80 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی شالنبرگر(2009) و پذیرش تغییر الوینگ(2009) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید ده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی ارتباطات داخلی (0.78) و برای پرسشنامه پذیرش تغییر (0.85) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، رگرسیون تک متغیره خطی) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رابطه خطی معنی داری بین اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر، تمایل به همکاری در تغییر و پذیرش تغییر در کارکنان دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی تهران وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که برای افزایش پذیرش تغییر در کارکنان، مدیران دانشکدههای تربیت بدنی باید اثربخشی ارتباطاتشان را بهبود بخشیده و از این طریق احتمال موفقیت برنامه های تغییر را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


1. Yousefi, Bahram. Designing and explaining the pattern of organizational communication analysis in Physical education Organization of Iran. Ph. d Thesis. Tehran University; 1997. p. 25-28. (In Persian)
2. Safarzade, Hossein. Designing and explaining the pattern of organizational communication in the process of corporate entrepreneurship with emphasis on distribution companies in Iran. M. A Thesis, Tehran University; 2005. p. 1. (In Persian)
3. Ardeshiri, Hamed. Investigating the relationship between organizational structure and employee resistance to changes in Tehran Municipality Sports Organization. M. A Thesis, Tehran University; 2008. p. 1. (In Persian)
4. Farhangi, Aliakbar. The Role of Staff Strategic Connections in Facilitating the Process of Organizational Change". Fourth International Management Conference, Tehran, Iran; 2006. p. 125.129 (In Persian)
5. Froutan, Mohamadreza. The role of senior managers in aligning employees with organizational change. Vista Electronic Magazine; 2007. p. 1. (In Persian)
6. Hansma. Leading Organizational Change: The role of top management and supervisors in communicating organizational change. M.A Thesis, University of Amsterdam; 2008. p. 1- 145.
7. Collyer Mark. The route to successful change management: Lessens from the Guinness Integrated Business Program. In supply chain Management: An International Journal. 2000; 5 (5): 222 – 227.
8. Trader Leigh, K. E. Case study: Identifying resistance in managing change. Journal of Organizational change management. 2002; 15 (2): 138- 155.
9. Kotter, J.P. Leading change: why transformation efforts fail. In Harvard Business Review on Change, Harvard Business School Press, Boston, MA; 1995. p. 216
10. Lautner, Douglas. Communication: The Key to Effective Change Management. An applied research project submitted to the National Fire Academy as part of the Executive Fire Officer Program; 1999. p. 2-243.
11. Elving. W, Renate & Bennebroek- Gravenhorst, K. Test and Application of the Communication and Organizational Change Questionnaire. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, and Dresden, Germany; 2009.
12. Man Min Chew, M, et.al. Managers’ role in implementing organizational change: Case of The restaurant industry in Melbourne. Journal of Global Business and Technology. 2006; 2 (1): 58- 67.
13. Bouckenooghe, D. Psychological Change Climate as a Crucial Catalyst of Readiness for Change: A Dominance Analysis. Vlerick Leuven Gent Management School Geert Devos; 2007. p. 1-35.
14. Nelissen, P. & Van Selm. M. Surviving organizational change: how management communication helps balance mixed feelings. Corporate Communications: An International Journal. 2008; 13 (3): 306-318.
15. Elving, W. Communicating Change: The Influence of Information, Communication, Uncertainty and Cynicism on Readiness for Change. Proceedings Abstracts Conference on Corporate Communication; 2009. p.7.
16. Attah, Emmanuel. Effective leadership and change management for sustainable development in Nigeria. International Journal of Public Administration. 2017; 4(2):37-42.
17. Larentis, F., Antonello, C. S., Slongo, L. A. Organizational culture and relationship marketing: an interorganizational perspective. Rev. Bras. Gest. Neg. São Paulo. 2018; 20 (1): 37-56.
18. Matthysen, Megan & Harris, Chantel. The relationship between readiness to change and work engagement: A case study in an accounting firm undergoing change. SA Journal of Human Resource Management. 2018; 21 (10). 4102/sajhrm.v16i0.855.
19. Shallanberger, Michael. Organizational Change Management – Internal Communications, Program Rationale and Overview. Published by ABC Corporation, Organizational & Leadership Development Department, Anytown, USA; 2009. p. 1.
20. Chawla, A. & Kelloway, E. K. Predicting openness and commitment to change. The Leadership & Organization Development Journal. 2004; 25 (6): 485-498.