طراحی مدل توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش(با استفاده از نظریه داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

منابع انسانی مهم‌ ترین منبع موجود در هر سازمان و نهاد هستند. از این‌ رو شناسایی و توسعه قابلیت‌ های انسانی می‌تواند نقش مهمی در توسعه هر نهاد ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت‌ های انسانی و تعیین سطوح توسعه آنها و در نهایت طراحی مدل توسعه قابلیت‌ های انسانی در ورزش است که با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه‌ گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه‌ های عمیق و تشکیل گروه‌های کانونی با متخصصان، داده‌های تحقیق جمع‌آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت‌گرا داده‌ها مورد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قابلیت‌های انسانی در ورزش به سه سطح قابلیت‌های بنیادی، قابلیت‌های حمایتی و قابلیت‌های عملیاتی دسته‌بندی می‌شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش باید تدابیر لازم در عوامل تبدیل فردی، ساختاری و زمینه‌ای انجام شود تا درنهایت منجر به توسعه قابلیت‌های انسانی در ورزش در تمامی ابعاد و سطوح شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Wolsey, C., Minten, S., & Abrams, J. “Human resource management in the sport and leisure industry”. Routledge, 2011, 33-65.
 2. Burud, S. & Tumolo, M. “Leveraging the new human capital: Adaptive strategies, results achieved, and stories of transformation”. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing, 2004, 10-19.
 3. Hendricks, Lutz,“How Important is Human Capital for Development?” American Economic Review, 92 (1), No. 1, 2002, 198-219.
 4. McLagan, Pat. “Competency models: Great ideas revisited”. Training & Development; Jan 1996; 50, 1; ABIIINFORM Global, 1996, 60 -64.(4)
 5. Cave ,E. “Managerial Effectiveness: The Identification of Need”. Management Education and Development, Vol 24, No 2, 1993, 122-137.
 6. Hognestad, H. “Norwegian Strategies on Culture – and Sports Development with Southern Countries”, a presentation to the Sports Research Forum, Australian Sports Commission, Canberra, 2005, 13–15.
 7. Rodriguez, D & et al. “Developing competency models to promote integrated human resource practices”. Human resource management, fall 2002, vol. 41 , no.3, 2002, 309-324.
 8. Sen, A. K. “Development as freedom”. Oxford University Press. Teranslated by Vahid Mahmodi, Tehran: Publication of Tehran University, 2001, 82(in Persian).
 9. Gasper, D , “what is the capability approach? Its core, rational, partners and dangers”, journal of socio-economics, 2007, 8, (36)481-486.
 10. Qafari. Q, Omidi. R “Quality of Life: index of social development”, Tehran: Publication of Shirazeh, 2011, 34(in Persian).
 11. Kuklys, W. “Amartya Sen’s capability approach”; springer, 2005, 12-14.
 12. Sen, A , “capability and well-being, Nusbam, M & Sen, A, The quality of life”, Oxford, Clarendon press, 1993, 40-49.
 13. Ruth, Damian , “Frameworks of managerial competence: limits, problems and suggestions”, Journal of European Industrial Training; 30,2/3; ABI/INFORM Global 2006, 206 -226.
 14. Smith, A. “Introduction in sport marketing”. USA, Published by Elsevier Ltd, 2008, 111-123.
 15. Nicholson. M, Hoye, H , “Sport and social capital”, UK, Elsevier, Oxford, 2008, 114-132.
 16. Woolcock , M. & Narayan , D , “Social capital: Implications for development theory, research, and policy”, The World Bank Research Observer, 2000, 15 (2): 225 – 249.
 17. Abraham, R. Harris, J. Auerbach, j. “Human Capital Valuation in Professional Sport”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 2013, Vol. 3 No. 3: 12-21.
 18. Ferkins, Lesley, Shilbury, David and McDonald, Gael, “Board involvement in strategy: advancing the governance of sport organizations”, Journal of sport management, 2009, 23(3): 245-277.
 19. Munro, B. “Role Models: Is Anything More Important for Future Development? Role Models Retreat”, laurels Sport for Good Foundation, 23–24 November, Pretoria, South Africa, 2005, 295-314.
 20. Coleman, J, “Social capital in the creation of human capital”. American Journal of Sociology, 1988, 95 – 120.
 21. Andrew, D. P., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. “Research methods and design in sport management”. Human Kinetics, 2011, 123-146.
 22. Amiri. M, Norouzi Seyed Hossini. R, “An introduction on qualitative research method in sport”, 2nd, Tehran: Publication of Tehran University, 2014, 235-233(in Persian).
 23. Charmaz, K. Grounding Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London: Sage Publications, 2006, 47-65.
 24. DanaeeFard. H. “Theory building: fundamental and methodologies”, SAMT Publication, 2010, 370 (in Persian).
 25. Godarzi. M. “Management of organizational behavior in sport”, Tehran: Publication of Tehran University, 2011, 235-233(in Persian).
 26. Maitland, A., et al., “Organizational culture in sport – A systematic review”. Sport Management Review, 2015, 18(1):16-25.
 27. Oja, B.D, et al , “Conceptualizing employee identification with sport organizations: Sport Employee Identification (SEI)”. Sport Management Review, 2015, 18(1): 43-49.