نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ علوم مدیریت و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توریسم و ورزش پدیده های جذابی هستند که قرار گرفتن آنها در کنار هم می تواند به هم افزایی قابل توجهی در هر دو حوزه منجر گردد. هدف پژوهش حاضر کشف روابط بین متغیرهای کیفیت ادراک شده، رضایت و تمایل به بازدید مجدد با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری (SEM) بوده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش گردشگران ورزشی بودند که در بازه زمانی سال 1391 به شهر نوشهر به عنوان یک مقصد گردشگری ورزشی مسافرت داشته اند. تعداد 310 گردشگر ورزشی به روش نمونه گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روائی مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از روش مدلیابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، ادراک گردشگران از کیفیت مقصد گردشگری ورزشی، رضایت آنان را تحت تاثیر قرار داده؛ همچنین این امر به طور مثبتی بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد تاثیر گذاشته است. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری گردیده که می تواند مبنایی قابل قبول برای حفظ و افزایش بازدید گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Quality of Sport Tourism Destinations on Satisfaction and Intention to Revisit

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • javad khazaei pool 2
  • Hasan Asadi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport

2 M.Sc., Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tourism and sport are attractive phenomena that their connection can lead to significant synergies in both domains. The aim of the current study was to find the relationships among variables of perceived quality, satisfaction and intention to revisit by Structural Equation Modeling (SEM). This study was application in terms of aims and descriptive-survey in terms of methodology. Research population consisted of sport tourists who visited Noshahr city as a sport tourism destination in 2012. 310 sport tourists were selected as the sample by convenience sampling method. The validity of the model and the relationships among research variables were verified using structural equation modeling. According to findings, tourists' perception of the quality of sport tourism destination influenced their satisfaction and positively influenced their intention to revisit that destination. The findings of this study can lead to a better understanding of behavioral mechanisms that can help provide a reliable principle to maintain and increase the sport tourists’ visit to a sport destination.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • intention
  • Quality
  • Satisfaction
  • Sport
  • tourism destination
1.Fourie J, Santana-Gallego M. “The impact of mega-sport events on tourist arrivals”. Tourism management. 2011 Dec 1; 32(6): 1364-70.
2.Coshall JT, Charlesworth R. “A management orientated approach to combination forecasting of tourism demand”. Tourism Management. 2011 Aug 1; 32(4): 759-69.
3.Li XR, Cheng CK, Kim H, Petrick JF. “A systematic comparison of first-time and repeat visitors via a two-phase online survey”. Tourism Management. 2008 Apr 1; 29(2): 278-93.
4.Allameh SM, Khazaei Pool J, Jaberi A, Salehzadeh R, Asadi H. “Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: The role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 2015 Apr 13; 27(2): 191-207.
5.Haber S, Lerner M. “Correlates of tourist satisfaction”. Annals of tourism research. 1999; 1(26): 197-201.

6.Mosavigilani, R, Asadi, H., sajjadi, N. “Segmentation of Iran Sport Tourism Market for Foreign Tourists and a Model of Target Market”. Journal of sport management. 2012 spring  4(12): 37-59. (In Persian)

7.Otto JE, Ritchie JB. “The service experience in tourism. Tourism management”. 1996 May 1; 17(3): 165-74.
8.Lee SY, Petrick JF, Crompton J. “The roles of quality and intermediary constructs in determining festival attendees' behavioral intention”. Journal of Travel Research. 2007 May; 45(4): 402-12.
9.Baker DA, Crompton JL. “Quality, satisfaction and behavioral intentions”. Annals of tourism research. 2000 Jul 1; 27(3): 785-804.
10.Petrick JF. “The roles of quality, value, and satisfaction in predicting cruise passengers’ behavioral intentions”. Journal of travel research. 2004 May; 42(4): 397-407.
11.Petrick JF, Backman SJ. “An examination of the construct of perceived value for the prediction of golf travelers’ intentions to revisit”. Journal of Travel Research. 2002 Aug; 41(1): 38-45.
12.Žabkar V, Brenčič MM, Dmitrović T. “Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level”. Tourism management. 2010 Aug 1; 31(4): 537-46.
13.Mazanec JA, Wöber K, Zins AH. “Tourism destination competitiveness: from definition to explanation?”. Journal of Travel Research. 2007 Aug; 46(1): 86-95.
14.Oliver RL. “A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions”. Journal of marketing research. 1980 Nov 1: 460-9.
15.Rust RT, Oliver RL, editors. “Service quality: New directions in theory and practice”. Sage Publications; 1993 Nov 15: 207-69.
16.Reisinger Y, Turner L. “Cross-cultural behaviour in tourism”. Routledge; 2012 May 23: 104-166.
17.Alegre J, Garau J. “Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of tourism research”. 2010 Jan 1; 37(1): 52-73.
18.Chen CF. “Investigating structural relationships between service quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions for air passengers: Evidence from Taiwan”. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2008 May 1; 42(4): 709-17.
19.Chen CF, Tsai D. “How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?”. Tourism management. 2007 Aug 1; 28(4): 1115-22.
20.De Rojas C, Camarero C. “Visitors’ experience, mood and satisfaction in a heritage context: Evidence from an interpretation center”. Tourism management. 2008 Jun 1; 29(3):525-37.
21.Grönroos C. “A service quality model and its marketing implications”. European Journal of marketing. 1984 Apr 1; 18(4): 36-44.
22.Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. “Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc”. Journal of retailing. 1988 Apr 1; 64(1): 12.
23.Armstrong RW, Mok C, Go FM, Chan A. “The importance of cross-cultural expectations in the measurement of service quality perceptions in the hotel industry”. International Journal of Hospitality Management. 1997 Jun 1; 16(2): 181-90.
24.Atilgan E, Akinci S, Aksoy S. “Mapping service quality in the tourism industry”. Managing Service Quality: An International Journal. 2003 Oct 1; 13(5): 412-22.
25.Hsieh LF, Lin LH, Lin YY. “A service quality measurement architecture for hot spring hotels in Taiwan”. Tourism Management. 2008 Jun 1; 29(3): 429-38.
26.Hui TK, Wan D, Ho A. “Tourists’ satisfaction, recommendation and revisiting Singapore”. Tourism management. 2007 Aug 1; 28(4): 965-75.
27.Lee S, Jeon S, Kim D. “The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea”. Tourism Management. 2011 Oct 1; 32(5): 1115-24.
28.Clemes MD, Gan C, Ren M. “Synthesizing the effects of service quality, value, and customer satisfaction on behavioral intentions in the motel industry: An empirical analysis”. Journal of Hospitality & Tourism Research. 2011 Nov; 35(4): 530-68.
29.Lai WT, Chen CF. “Behavioral intentions of public transit passengers—The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement”. Transport Policy. 2011 Mar 1;18(2): 318-25.
30.Gallarza MG, Saura IG. “Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university students’ travel behavior”. Tourism management. 2006 Jun 1;27(3): 437-52.
31.Huang S, Hsu CH. “Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention”. Journal of Travel Research. 2009 Aug; 48(1): 29-44.
32.Quintal VA, Polczynski A. “Factors influencing tourists' revisit intentions”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 2010 Oct 5; 22(4): 554-78.
33.Chen CF, Chen FS. “Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists”. Tourism management. 2010 Feb 1; 31(1): 29-35.
34.Cronin Jr JJ, Brady MK, Hult GT. “Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments”. Journal of retailing. 2000 Jun 1; 76(2): 193-218.
35.Cole ST, Illum SF. “Examining the mediating role of festival visitors’ satisfaction in the relationship between service quality and behavioral intentions”. Journal of Vacation Marketing. 2006 Apr; 12(2): 160-73.
36.Gomezelj DO, Mihalič T. “Destination competitiveness— Applying different models, the case of Slovenia”. Tourism management. 2008 Apr 1; 29(2): 294-307.