بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی‌اند که می‌توانند روند توسعه‌یافتگی استان‌ها و در نتیجه توسعه‌یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص‌های توسعۀ ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائۀ مدل توسعۀ ورزش قهرمانی استان‌های کشور بود. جامعه و نمونۀ آماری براساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع‌آوری داده‌های آن کتابخانه‌ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعۀ ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه‌یافتگی استان‌های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعۀ ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش‌های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. تحلیل مدل‌های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعۀ فرهنگی (192/0=β) و توسعۀ اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانۀ بارش (067/0-=β) تعلق داشت. از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص‌های توسعه، می‌توان برای تدوین برنامه‌های توسعۀ بلندمدت، میان‌مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها