تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت ‌بدنی خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد مشهد

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد مشهد

چکیده

                  هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت‌ بدنی خراسان رضوی بود. جامعۀ آماری کلیۀ معلمان تربیت ‌بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود. ابزار مورداندازه‌گیری پرسشنامۀ مدیریت دانش و پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی بود. جمع‌آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون‌کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخۀ 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های دانش‌آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعۀ آماری نامبرده بر سرمایۀ شناختی تأثیر معناداری دارد. مؤلفه‌های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایۀ رابطه‌ای تأثیر معناداری دارد. مؤلفه‌های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایۀ ساختاری تأثیر معناداری داردکه مؤلفۀ سازمان‌دهی دانش از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه‌ای و ساختاری سرمایۀ اجتماعی دارد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها