نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران

3 دانشیار مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی‌بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تأیید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه‌ای، شناسایی حوزه‌ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه‌های پژوهش معادل 263 تن از گروه‌های چهارگانه (اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه‌گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم‌افزار Spss نسخۀ 21 استفاده شد. حوزه‌های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تأسیسات، سازمان‌های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت‌های مربوطه است، به‌طوری‌که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه‌ریزی و ارتقای آن خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Recognition of Areas and Infrastructures of Iran Sport Industry

نویسندگان [English]

 • Malihe sadat Aghaei shahri 1
 • zhaleh Memari 2
 • Mahsa Saadati 3

1 PhD student of Sport Management, Ferdowsi University, mashhad, Iran

2 Associate Professor, Faculty of physical education and sport sciences, Alzahra University

3 Associate Professor, Faculty of Department of Comparative and interdisciplinary studies, National population research & comprehensive Management Institute

چکیده [English]

 
The aim of this study was to recognize areas and infrastructures of Iran sport industry and to make management decisions based on them. A researcher-made questionnaire with 71 items was used. Its content validity was confirmed by 5 experts. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient (0.953). Exploratory factor analysis was used for construct validity, to identify areas and to estimate the factor loadings. The sample included 263 subjects from 4 groups (lecturers, sport experts, coaches, athletes/champions). Based on the research methods (exploratory factor analysis, and KMO=0.84), the sample size was appropriate. To analyze the data, mean, variance analysis, and exploratory factor analysis with SPSS version 21 software were used. The arears in Iran sport industry were classified into 18 categories: facilities and equipment, sport organizations, trade, event, tourism, human resources, goods and services, marketing, sport medicine, economic activity, government, etc. Therefore, attention to the factor loadings of each infrastructure is helpful for managers in making decisions and determining the status of each area and relevant infrastructures so that managers will be able to identify the status of each area in order to plan and promote it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic activity
 • event
 • factor analysis
 • government
 • sport industry
 1. Stotlar DK. Developing Successful Sport Marketing Plans, Morgantown. West Virginia University. 2009.
 2. Eschenfelder MJ, Li M. Economics of sport: Fitness Information Technology; 2007.
 3. Azar A. Classification of economic activities in Iran based onISIC-rav4. In: Iran SCo, editor. 20087-27.
 4. Inzelt A, Maria. the evolution of university_ industry_ government relationships during transition. research policy. 2004;33(67):975-95.
 5. Brenda G.Pitts D, Lawrence W.Fielding pD, Lori K.Miller ED. Industry Segmentation Theory and the sport Industry: Developing a Sport Industry. case studies in sport marketing. 1994:175-82.
 6. Pitts BG, stotlar DK. fundamental of sport marketing. 3 ed: Fitness Information Technology; 2007.
 7. Hosseini SS, Hamidi, Mehrzad, Rajabi Khourbani, Asieh, Sajjadi, Seyyed Nasrallah. Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent identification in the Islamic Republic of Iran championship sport and its bottlenecks and challenges. Sport Management Journal. 2013;5:54-292.(in persian).
 8. Hekmat Nia MK, Amrullah. Examples of Intellectual Property Rights in the Sports Industry. Islamic Law. 1388;23:127-58. (in persian).
 9. Tojjari FK, Mehdi; Khodayari, Abbas. Media Activity. Tehran: bamdadketab; 2008. (in persian).
 10. Foroughi Pour H. Evaluation and Mortality of the most important priorities of entrepreneurship in sport from the perspective of sports practitioners. Research in Sport Sciences. 2007;16. (in persian).
 11. Zohrabi F. SA, Roohom M., Mousavi S. Explain the role of different media as an effective instrument of economic mutation in sports sector. Trakia Journal of Science.12(4):372-8.
 12. Prayag G RC. The relationship between the ‘push’ and ‘pull’ factors of a tourist destination: the role of nationality - an analytical qualitative research approach. Current issues in tourism. 2005;14(2):43-121.
 13. Gozalova M, shchikanov, A., Vernogor, A & Bagdasarian, V. sport Tourism. Journal of sport and tourism. 2014;21(2):92-6.
 14. Ogunsiji AS. using sport in national development. 2000:83-97.
 15. Wuest DA, Bucher CA, Fisette J. Foundations of physical education, exercise science, and sport. 2003.137-138.
 16. Parsamehr M. The interaction between sport and economics. (2006):1-3 (in persian).
 17. Chaleshtari J, Moradi, Mohammad Reza; Alidoush Ghahfarahi, Ibrahim; Norouziyan, Soheila, Jafari, Akram The study of economic barriers affecting the attraction of foreign investment in the Islamic Republic of Iran Football industry. Journal of Sports Management. 2012;17. (in persian).
 18. Gerbing KT, A Handling of medical knowledge in sport: Athletes' medical opinions, information seeking behaviours and knowledge sources. European Journal of Sport Science. 2015;16(1):8-141.
 19. Torlakovic A, Muftic,M., Radjo,I & Talovic,M. Evolution of Sports-medical Team Management in the Program of Posture Correction in Children.Ifet Mahmutovic. Materia Socio Medica. 2014;26(2):104
 20. Andreff, Wladimir, et al. Économie internationale du sport. 2010.29-30.‌
 21. Zhang Kebai Li Wenjing CL. Nontrivial Stable Control Economic Model of Sports Facilities. TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering. 2013;12(2):1313-9.
 22. Jackson R. Sport Administration Manual, Hurford Enterprises Ltd. Switzerland: IOC; 2001:7-17.
 23. Naseh M, Ghahreman, Tabrizi Cyrush, Sharifian, Ismail Identifying the Factors Affecting Sports Cooperatives. Physiology and Management Research. 2011;8:51-62. (in persian).
 24. Jalali Farahani MADQ, Ibrahim. Analysis of Economic Barriers Effective on the Implementation of General Principles of Article 44 of the Constitution in Iran's Professional Sport. Sport Management Studies. 2012;19:109-28. (in persian).
 25. padash, Donya; Khabiri, Mohammad; Fathi, Mohammad; Saeed. Determining and prioritizing managerial and executive factors affecting the privatization of sports clubs. International Congress of Science and Societies; National Academy of Football, Tehran2009. p.62-47. (in persian)
 26. Izadi A. Describe the Affecting Factors Affecting the Spectator Sponsorship of Iranian Professional Soccer Companies. Tehran, Iran: Tarbiat Moalem University; 2004:87-91. (in persian).
 27. Asgarian F, Faraji Dana, Ahmad, Goodarzi, Mahmoud, Jafari, Afshar The economic situation of Iran's sports industry in the years 1378-1380. journal of Harekat. 2004;24:25-43. (in persian).
 28. Farzinfar M. Entrepreneurship and Co-operation. Proceedings of the First National Conference on CooperativesEmployment and Development,; Yazd University2005. p. 84-53. (in persian).
 29. Boroumand MRH, Mehrali; Ramezani Nejad, Rahim; Razavi; Seyyed Mohammad Hussein; Malek Akhlagh, Ismail Examining Barriers to Employment of Physical Education Graduates and Iranian Sport Sciences. Research on sports management and motor behavior. 2011;14:51-72. (in persian).