بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران

3 دانشیار مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی‌بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تأیید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه‌ای، شناسایی حوزه‌ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه‌های پژوهش معادل 263 تن از گروه‌های چهارگانه (اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه‌گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم‌افزار Spss نسخۀ 21 استفاده شد. حوزه‌های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تأسیسات، سازمان‌های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت‌های مربوطه است، به‌طوری‌که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه‌ریزی و ارتقای آن خواهند بود.

کلیدواژه‌ها