مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشجوی دکتزای دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند ( 268 N=) که از بین آنها 160 نفر به روش تصادفی-خوشه‌‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت استعداد (صیادی و همکاران، 1391)، سرمایۀ اجتماعی (اکبری، 1392) و تعهد سازمانی (اسپیر و ونکاتش، 2002) استفاده شد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر سرمایۀ اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین مدیریت استعداد اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی دارد. در نهایت کلیۀ شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهندۀ برازش مطلوب بودند. یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد بر سرمایۀ اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان است. بنابراین مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی را باید در سیاست‌های مرتبط با ادارات ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها