تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی بود که به‌صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش اعضای هیأت علمی و دانشجویان دورۀ دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه‌های آزاد و دولتی سراسر کشور بود که 1050 نفر تخمین زده شد که 257 نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامۀ محقق‌ساخته 50 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 20 تن از استادان مدیریت ورزشی رسید و به‌منظور روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعۀ مقدماتی 0.763 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با کمک دو نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد برای تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی به‌ترتیب اولویت هفت عامل توانمندی‌های محقق، راهبردهای آموزشی و تحقیقاتی، زیرساخت‌ها، مالی، شخصیتی و فرهنگی، سیاست‌ها و شبکه‌سازی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها