نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر استانداردسازی پرسشنامۀ بازاریابی عصبی در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی برندهای رایج در ایران شامل آدیداس، نایک، ریباک، پوما و مجید و روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای، غیرتصادفی و در دسترس بود. 384 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ بازاریابی عصبی که مشتمل بر 32 سؤال بود استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و از لحاظ استراتژی آمیختۀمتوالی اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان مدیریت ورزشی به‌دست آمد. از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار KMO برابر با 87/0 است. با توجه به مقدار (21=df ؛ 59/3483=x2) می‌توان گفت بین عامل‌ها، همبستگی وجود دارد. همچنین، توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل‌ها برابر با 33/68 درصد است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخـص‌های نسبت x2 به df (77/2)، 068/0=RMSEA،94/0=NFI، 95/0=CFI، 95/0=IFI،  90/0= AGFI و 95/0=GFI، برازش مدل را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل‌ها با مفهوم بازاریابی عصبی 96/1± = T-value نشان داد تمامی عامل‌ها با مفهوم بازاریابی عصبی رابطۀ قابل قبولی داشتند. پرسشنامۀ بازاریابی عصبی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که از طریق آن می‌توان نتایج پایا و باثباتی به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Neuromarketing in Sport Questionnaire

نویسندگان [English]

  • kazem danesh sani 1
  • Ali mohammad safania 2

2 Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to standardize Neuromarketing in Sport questionnaire. The statistical population included consumers of sportswear with common brands in Iran: Nike, Adidas, Reebok, Puma and Majid. 384 subjects were selected as the sample by cluster non-random and convenience sampling method. A researcher-made neuromarketing questionnaire (32 items) was used to collect data. The statistical methods were descriptive-analytical and exploratory consequential mix (qualitative-quantitative) in terms of strategy. The validity of the questionnaire was obtained using the viewpoints of sport management professors. Descriptive indexes and Cronbach`s alpha were used to determine reliability and exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were applied to determine the construct validity. The results showed that KMO=0.87. Given x2=3483.59, df=21, it can be stated that there was a correlation among factors. Also, the prediction ability of this model was 68.33 based on total variance of factors. The results of confirmatory factor analysis showed that x2/df=2.77, RMSEA=0.068, NFI=0.94, CFI=0.95, IFI=0.95, AGFI=0.90 and GFI=0.95 confirmed the fitness of the model. Also, given the relationship of factors with the neuromarketing concept, T-value=±1.96 showed that all factors had acceptable relationships with the neuromarketing concept. Neuromarketing questionnaire is a reliable and valid tool that can be used to obtain reliable and consistent results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • neuromarketing
  • Questionnaire
  • Sport
  • Standardization
1. Zurawicki, L. (2011). Book Review: "Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer ". Internal Journal of Market Research. PP: 53, 287-288.
2. Yoon, C., Gonzalez, R., Bechara, A., Berns, G., Dagher,    A., Dube, L. (2012). "Decision neuroscience and consumer decision making". Market Lett. PP: 23: 473–85.
3. Achrol, R.S., & Kotler, P. (2012). "Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium". Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1), 35-52.
4. Kotler, Ph., Armstrong, G. (1999). "Principles of marketing". 8th ed. Entesharat jahan no.
5. Morin, C. (2011). "Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior". Society, 48(2), 131-135. doi: 10.1007/s12115-010-9408-1.
6. Barahoyi, Sh., Hosseini, A. (2013). Neuromarketing and Role neuromarketing in new banking. http://MarketingArticles.ir (In Persian).
7. Lima Cruz, C.M., de Medeiros, J.F., Rodrigues Hermes, L.C., Marcon, A., Marcon, E. (2016)." Neuromarketing and the advances in the consumer behaviour studies: a systematic review of the literature". Int. J. Business and Globalisation, Vol. 17, No. 3. , PP: 145-153.
8. Karmarkar, U.R., Shiv, B., Knutson, B. (2015). "Cost conscious? The neural and behavioral impact of price primacy on decision-making", Journal of Marketing Research, Vol. 56, No. 4, PP: 467–481.
9. Karmarkar, U. (2011). "Note on Neuromarketing. Harvard Business School Marketing Unit Case". 39(2), 78-92.
10. Dargi, P. (2013). "Neuromarking; Theory and Application". Tehran. Entesharat bazaryab (In Persian).
11. Klincekova, S. (2016)." Neuromarketing – research and prediction of the future". International Journal of Management Science and Business Administration Vol. 2, Issue 2. PP: 53-57.
12. Boghosian, Z.h., Jozi, A. (2013). "Neuromarketing 21 new ways to encourage customers to buy". Tehran (In Persian).
13. Chen, Y., Nelson, L., Hsu, M. (2015). "From ‘Where’ to ‘What’: Distributed Representations of Brand Associations in the Human Brain". J. Mark. Res.PP: 45-86.
14. Hsu, M., Yoon, C. (2015). "The neuroscience of consumer choice. Current Opinion in Behavioral Sciences". (5):116–121.
15. Bakardjieva, E., Allan, J.K. (2016). "Neuromarketing Research Practices: Attitudes, Ethics, and Behavioral Intentions". Journal of Ethics & Behavior. Vol. 8, No. 3, PP: 1-22.
16. Renvoise, P. (2007). "Neuromarketing: Understanding the Buy Buttons in Your Customer's Brain". Thomas Nelson Inc.
17. Clark, K. (2015). "The Future of Neuromarketing". Available at http://merchantmevhanics/2015/01/1.the-future-of-neuromarketing/ (accessed 30 January 2016).
18. Genco, S.J., Pohlmann, A.P., Steidl, P. (2013). "Neuromarketing for Dummies, For Dummies, New Jersey, NJ". 40(5), 52-63.
19. Krajnovic, A., Sikiric, D., Jasic, D. (2012). "NEUROMARKETING AND CUSTOMERS' FREE WILL" .Proceedings of the 13th International Conference, Budapest, 22–24 November 2012.
20. Venkatraman, V., Dimoka, A., Paviou, P.A., VO, K., Hampton, W., Bollinger, B., Hershfield, H.E., Ishihara, M. and Winer, R.S. (2015). "Predicting advertising success beyond traditional measures: new insights from neurophysiological methods and market response modelling", Journal of Marketing Research, American Marketing Association, Vol. 52, No. 4, PP: 436-452.
21. Grabner, D.B., Huber, M. (2016). "The Effect of Neuromarketing Elements at the Pos on the Consumer’s Decision Making Process in the Retail Sector". Journal of Business and Economics. Vol. 7, No. 2, PP: 276-283.