استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر استانداردسازی پرسشنامۀ بازاریابی عصبی در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی برندهای رایج در ایران شامل آدیداس، نایک، ریباک، پوما و مجید و روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای، غیرتصادفی و در دسترس بود. 384 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ بازاریابی عصبی که مشتمل بر 32 سؤال بود استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و از لحاظ استراتژی آمیختۀمتوالی اکتشافی (کیفی- کمی) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان مدیریت ورزشی به‌دست آمد. از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار KMO برابر با 87/0 است. با توجه به مقدار (21=df ؛ 59/3483=x2) می‌توان گفت بین عامل‌ها، همبستگی وجود دارد. همچنین، توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل‌ها برابر با 33/68 درصد است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخـص‌های نسبت x2 به df (77/2)، 068/0=RMSEA،94/0=NFI، 95/0=CFI، 95/0=IFI،  90/0= AGFI و 95/0=GFI، برازش مدل را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل‌ها با مفهوم بازاریابی عصبی 96/1± = T-value نشان داد تمامی عامل‌ها با مفهوم بازاریابی عصبی رابطۀ قابل قبولی داشتند. پرسشنامۀ بازاریابی عصبی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که از طریق آن می‌توان نتایج پایا و باثباتی به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها