مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال‌های ورزش‌های بومی و سنتی براساس زیرساخت‌های خدماتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس-کارشناسی ارشد

2 هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

کیفیت خدمات از مهم‌ترین عواملی است که به رضایت‌مندی و تداوم حضور گردشگران منجر می‌شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر طراحی مدل تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی در فستیوال‌های ورزش‌های بومی و سنتی براساس زیرساخت‌های خدماتی است. نمونۀ آماری تحقیق شامل تعداد 375n= گردشگر ورزشی حاضر در فستیوال ورزش کشتی آلیش، کشتی گوروش و مسابقات اسب‌دوانی استان گلستان بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ کیفیت خدمات ورزشی چن (2011) و پرسشنامۀ تمایل به بازگشت گردشگران شونک (2006)، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارAMOS  به‌منظور ترسیم تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ معناداری بین کیفیت خدمات و رضایت‌مندی با تمایل به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی وجود دارد (05/0≥P و 67/0r=). همچنین در بین کلیۀ ابعاد کیفیت خدمات، مؤلفۀ اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایت‌مندی گردشگران داشت (05/0≥P 42/0β=). بنابراین با توجه به برخورداری از منابع انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائه‌شده هستند، می‌توان از طریق ایجاد اعتماد در گردشگران و بهبود رضایت‌مندی آنها، زمینۀ حضور مجدد گردشگران ورزشی را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها