رابطۀ اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعۀ موردی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بابلسر، مازندران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطۀ اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل ارزیابی شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری، تمامی کارمندان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان و ادارات ورزش و جوانان واقع در شهرستان‌های استان اردبیل بودند که تعداد آنها 100 نفر بود و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه به‌صورت تمام‌شمار در نظر گرفته شد.با توجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامۀ اعتماد سازمانی وخلاقیتبرای گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامه‌ها از پژوهششفیعی (1390) و نسیمی (1392) تهیه شد. روایی پرسشنامه‌ها با نظر استادان رشتۀ مدیریت ورزشی تأیید و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی اعتماد سازمانی 92/0 و خلاقیت 84/0 بود. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. در نهایت براساس یافته‌ها، مشخص شد که شاخص‌های قابلیت اتکا، تعهد سازمانی، شایستگی و صداقت از اعتماد سازمانی با خلاقیت نیروی انسانی رابطۀ مثبت و معنا‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها