الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش اولویت‌بندی موانع حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیرۀ 65 شرکت کاشی و سرامیک استان یزد به تعداد 352 نفر بودند. حجم نمونۀ آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 176 نفر برآورد شد. موانع حمایت از باشگاه‌های فوتبال به‌صورت مصاحبه از نمونۀ آماری شناسایی و سپس داده‌ها به‌صورت کمی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته جمع‌آوری شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از استادان مدیریت ورزشی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0=α) به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این مطالعه، در وهلۀ اول موانع حمایت شرکت‌های کاشی استان یزد از باشگاه‌های فوتبال شناسایی و سپس بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) رتبه‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی، نشان داد که سه علت اصلی عدم حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال به‌ترتیب موانع دولتی(6 مانع)، موانع مالی(5 مانع) و موانع مدیریتی(6 مانع) بودند. بنابراین توجه به موانع موجود می‌تواند برای تحقق امر حمایت از باشگاه‌های فوتبال بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها