نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش اولویت‌بندی موانع حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیرۀ 65 شرکت کاشی و سرامیک استان یزد به تعداد 352 نفر بودند. حجم نمونۀ آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان 176 نفر برآورد شد. موانع حمایت از باشگاه‌های فوتبال به‌صورت مصاحبه از نمونۀ آماری شناسایی و سپس داده‌ها به‌صورت کمی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته جمع‌آوری شد. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از استادان مدیریت ورزشی ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0=α) به‌دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در این مطالعه، در وهلۀ اول موانع حمایت شرکت‌های کاشی استان یزد از باشگاه‌های فوتبال شناسایی و سپس بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHp ) رتبه‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی، نشان داد که سه علت اصلی عدم حمایت شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه‌های فوتبال به‌ترتیب موانع دولتی(6 مانع)، موانع مالی(5 مانع) و موانع مدیریتی(6 مانع) بودند. بنابراین توجه به موانع موجود می‌تواند برای تحقق امر حمایت از باشگاه‌های فوتبال بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Barriers to the Support of Yazd Ceramic and Tile Companies for Soccer Clubs Using Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad javad razavi 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • Kianoush Shaji 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, University of Ferdowsi Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Ferdowsi Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Ph.D. Student of Sport Management, University of Ferdowsi Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to prioritize the barriers to the support of Yazd ceramic and tile companies for soccer clubs. This study was application and survey. The statistical population consisted of 352 members of the board of directors of 65 Yazd ceramic and tile companies. According to the Morgan Table, the sample size was determined to be 176 subjects. The barriers to the support for soccer clubs were identified using interviews of the sample and then the data were quantitative collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 sport management professors and the reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient (α=0.87). Data were analyzed by both descriptive and inferential statistics. In this study, firstly, the barriers to the support of Yazd ceramic and tile companies for soccer clubs were identified and then ranked based on the Analytic Hierarchy Process (AHP). The ranking results showed that the three main reasons why Yazd ceramic and tile companies did not support soccer clubs were governmental (6 barriers), financial (5 barriers) and management (6 barriers) respectively. Thus, it will be useful to pay attention to these existing barriers to realize the support for soccer clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • club
  • soccer
  • sponsor barriers
  • sport support
1. Ramezaninejad R, Benar N, Khabiri M, Kazemnegad A, Mealekakhlagh E. Investigation of Effective Factors in Sport Sponsorship Decision Making. Journal of Sport Management. 2011;4(12):107-26. [In Persian]
2. Smith A, Graetz B, Westerbeek H. Sport sponsorship, team support and purchase intentions. Journal of Marketing Communications. 2008;14(5):387-404.
3. Torabi T, Ghorbani M, Bagheri M, Tarighi S. New methods of financing football clubs in developed countries and the developing countries have a comparative study. Journal of Investment Knowledge. 2015;4(13):217-32. [In Persian]
4. Naderian M, Rahbari S, Ghorbani M. A comparative study of how to finance the professional football clubs in Iran's and England premier league. Applied Research of Sport Management. 2015;3(3):31-42. [In Persian]
5. Naderi Nasab M, Ehsani M, Khabiri M, Amiri M. Determining the appropriate approach to the development of islamic republic of iran football and comparing it with the approaches of several selected countries. Journal of Sport Management. 2011;3(10):103-19. [In Persian]
6. Salimi M, Soltan Hosseini M, Nasr Esfahani D. The ranking of the private firms’ sponsorship improving obstacles from champion sport according to assemble the result of MADM methods using POSET combinational technique. Sport Management Review. 2014;5(21):149-72. [In Persian]
7. Azadan M, Ramezani Nejad R. Investigating strategies for attracting sponsors in professional football of Iran. Journal of Sport Management Studies. 2012;4(13):131-45. [In Persian]
8. Jamat K. Obstacles to financial support for sports in Kaveh Industrial City Companies. Journal of Sport Management and Motor Behavior. 2016;12(23):53-64. [In Persian]
9. Koronios K, Psiloutsikou M, Kriemadis A, Zervoulakos P, Leivaditi E. Sport sponsorship: the impact of sponsor image on purchase intention of fans. Journal of Promotion Management. 2016;22(2):238-50.
10. Naidenova I, Parshakov P, Chmykhov A. Does football sponsorship improve company performance? European Sport Management Quarterly. 2016;16(2):129-47.
11. Saifi T, Isfahani N, Honary H. Effect of sponsorship on the brand-specific brand value of Mahram's customer (Case Study: Mahram Basketball Team Viewers). Applied Research in Sport Management. 2015;4(14):87-101. [In Persian]
12. Filo K, Funk D, O’Brien D. The antecedents and outcomes of attachment and sponsor image within charity sport events. Journal of Sport Management. 2010;24(6):623-48.
13. Moshabaki Esfahani A, Yarahmadi A, Kashipzan Javan A, Naseri A. The study of effects of self-definitional needs of fans on their intentions to purchase services and products of sponsors' company (A Case Study on the Fans of Peykan Volleyball Club). Journal of Sport Management and Development. 2014;3(2):129-50. [In Persian]
14. Esfidani MR, Nezhadali HR, Perivand M. Financial support and its relationship with customer loyalty. Journal of Sport Management Studies. 2015;7(32):131-46. [In Persian]
15. Misener K, Doherty A. In support of sport: Examining the relationship between community sport organizations and sponsors. Sport Management Review. 2014;17(4):493-506.
16. Shank MD, Beasley FM. Fan or fanatic: Refining a measure of sports involvement. Journal of sport behavior. 1998;21(4):435.
17. Soltanhosseini M, Alidostghahfarrokhi E, Gholamreza S, Rajabi M. Investigation of attitudes of managers in private companies towards sport sponsorship as an advertising tool. Sport of Management Studies. 2012;4(12):23-36. [In Persian]
18. Banar N, Ramezaninejad R, Andam R. Model making sports sponsorship in Iran. Journal of Sport Management. 2011;4(14):13-24. [In Persian]
19. Lee S, Ross SD. Sport sponsorship decision making in a global market: An approach of Analytic Hierarchy Process (AHP). International Journal of Sport, Business Management. 2012;2(2):156-68.
20. Rashidzadeh H, Lotfinejad F, Vahidi H, Hojjati A. Evaluation of decision-making criteria of sponsors from sports teams with hierarchical analysis approach. Journal of Sport Management and Development. 2015;4(1):103-18. [In Persian]
21. Pyun DY, James JD. Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework. Sport Management Review. 2011;14(1):33-41.
22. Houman H. Scientific Guide to Qualitative Research. Tehran: Samt publisher; 2015. [In Persian]
23. Momeni M, Sharifi A. Multi-Attribute Decision Making Models and Software. Tehran: Danesh Negar publisher; 2012. [In Persian]