ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از بانوان ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعۀ آماری کلیۀ بانوان ورزشکاران نخبه بودند که 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به پرسشنامۀ پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامة محقق‌ساخته بود، که بر مبنای پیشینۀ پژوهش، مصاحبۀ نیمه‌هدایت‌شده با خبرگان و به‌ویژه ورزشکاران نخبۀ زن فهرستی از مهم‌ترین متغیرهای مرتبط با موضوع تهیه و پس از استخراج 46 گویه نهایی شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج اجرای تحلیل عاملی نشان داد که پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های نه‌گانه بین 73/0تا89/0بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقیاس 46سؤالی حمایت از ورزشکاران نخبۀ زن در 9 عامل نیاز به حمایت اجتماعی (7 گویه)،حمایت مالی (6 گویه)، نیازهای شغلی (4 گویه)، سبک زندگی (7 گویه)، حمایت‌های پزشکی(5 گویه)، حمایت‌های ورزشی (5 گویه)، حمایت‌های آموزشی-تحصیلی (5 گویه)، حمایت دولت (4 گویه) و زیرساخت‌ها و امکانات (3گویه) دسته‌بندی شدند. نتیجه‌گیری پژوهش نشان داد که عامل‌های حمایت اجتماعی، حمایت مالی و نیازهای شغلی بانوان ورزشکار نخبه مهم‌ترین منعکس‌کننده‌های حمایت از بانوان ورزشکار نخبه در ورزش قهرمانی بودند.

کلیدواژه‌ها