نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان

2 استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

فراگیر شدن ورزش و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین‌المللی توجه فراوانی را از ناحیة دولت‌ها متوجه این پدیده ساخته است. موفقیت کشورها در میادین بین‌المللی ورزشی علاوه‌بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و توانمندی‌های همه‌جانبة آن کشورها محسوب می‌شود و یکی از علل سرمایه‌گذاری بالای کشورها در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، از این مورد نشأت می‌گیرد. فرایند کشف ورزشکاران مستعد، برای شرکت در برنامۀ تمرینی سازماندهی‌شده، از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح است. این مقاله با مروری بر مطالعات صورت‌گرفته در حوزۀ استعدادیابی ورزشی به چالش‌ها، تنگناها و کمبودهای موجود در مسیر استعدادیابی علمی اشاره دارد. جست‌وجوی مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مانند  PubMedو Science Direct  و همچنین SCOPUS و Springer با جست‌وجوی کلمات استعدادیابی در ورزش، شاخص‌های استعدادیابی در ورزش (ذاتی و اکتسابی) و الگوهای استعدادیابی انجام و بررسی نهایی روی بیش از 60 مقاله صورت پذیرفت. مطالعات حوزۀ استعدادیابی ورزشی نوپا بوده و هنوز الگوی مشخص و همه‌جانبه‌ای که دربرگیرندۀ همۀ ابعاد باشد، ارائه نشده است. تعداد معدودی از الگوها تأثیر شاخص‌های ذاتی مانند ژنتیک را در شناسایی استعداد ورزشی مناسب می‌دانند؛ درحالی‌که بیشتر پژوهش‌ها الگوهایی که مبتنی‌بر ارزشیابی مهارت بعد از آموزش هستند، تعیین‌کننده می‌دانند. دستۀ شایان توجه دیگری از مطالعات همزمان با در نظر گرفتن شاخص‌های مهارتی، بر شاخص‌های حوزه‌های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی نیز تکیه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Sport Talent Identification Studies

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Noori 1
  • Hydar Sadeghi 2

1 Assistant professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The pervasiveness of sports and the importance of its position in international events have attracted governments’ attention. Besides the social and economic effects, winning international sport competitions is assumed as a symbol of comprehensive stability and capabilities of countries. This winning is the reason why countries invest in professional and championship sports. So, the policy of detecting talented athletes to participate in an organized training program is of great importance in sports nowadays. This study reviewed the literature of sport talent identification and pointed to challenges, constraints and shortages existing in scientific talent identification process. The articles were searched in well-known databases such as PubMed, SCOPUS, Science Direct and Springer with the following keywords: talent identification in sport, talent identification criteria (innate or acquired) and talent identification patterns. Ultimately, more than 60 articles were reviewed. The studies in sport talent identification are new and a specific and inclusive pattern which covers all dimensions has not yet provided. A few patterns consider the effect of innate criteria such as genetics as suitable for talent identification in sport while most researches recognize those patterns based on skill assessment after training as determinants. Several other studies focus on skill criteria along with physiological, anthropometric, biomechanical and psychological criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • elite athlete normalization
  • talent identification criteria
  • talent identification in sport
  • talent identification patterns
1. Bayati, A., Sadeghi, H. Correlation between static balance and anthropometrical parameters in talented Iranian men and women in shooting sport. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2015; 4(4), 1-10. [In Persian].
2. Rajabian, M. comparing some anthropometrical and biomechanical parameters in women national team in taekwondo, judo, wushu sports. M.Sc. Thesis. Islamic Azad University, Tehran. 2012; 31-45. [In Persian].
3. Rahmati, M. Comparing anthropometrical, biomechanical and physiological parameters in preparation camping in youth and adult national wrestling team. M.Sc. Thesis. Kharazmi University, Tehran. 2012; 31-57. [In Persian].
4. Sheikhzade, M. Comparing anthropometrical, biomechanical, physiological, psychological and musculoskeletal parameters in Iranian woman national futsal team. M.Sc. Thesis. Islamic Azad University, Tehran. 2012; 40-44. [In Persian].
5. Sadeghi, H., Basatnia, R. Anthropometric and kinematic properties of Hossein Rezazadeh, Iranian world and Olympic champion in snatch weightlifting. Journal of Sport Medicine Studies, Sport Sciences Research Institute. 2010; 26, 302-309. [In Persian].
6. Alijani, E. Evaluation of current status and providing talent identification indices in track and field sport. Journal of research in sport sciences. 2002; 4, 1-23. [In Persian].
7. Farokhi, A. Evaluation of current status and providing talent identification indices in badminton. Journal of research in sport sciences. 2005; 43-55. [In Persian].
8. Gharakhanlo, R., Afzalpour, M.E. Evaluation of current status and providing talent identification indices in soccer. Journal of research in sport sciences. 2002; 40-66. [In Persian].
9. Noori, M.H., Sadeghi, H. Designing talent identification software based on fuzzy logic in basketball. Journal of Sport Medicine Studies, Sport Sciences Research Institute. 2013; 13, 27-38. [In Persian].
10. Noori, M.H., Sadeghi, H. Designing talent identification software based on fuzzy logic in some sport fields. M.Sc. Thesis. Kharazmi University, Tehran. 2012; 10-85. [In Persian].
 11. Yousefi, B. Evaluation of current status and providing talent identification indices in wrestling. Journal of research in sport sciences. 2004; 51-55. [In Persian].
12. Anshel, M.H., Lidor, R. Talent detection programs in sport: the questionable use of psychological measures. Journal of Sport Behavior. 2012; 35(3), 239–266.
13. Bailey, R., Collins, D. The Standard Model of Talent Development and Its Discontents. Journal of Human Kinetics. 2013; 2, 248-259.
14. Bloomfield, J., Akland, T.R., Elliot, B. Talent Identification and Profiling in Sport: Applied Anatomy and Biomechanics in Sport. Human Kinetics Publishing. 1994; 32-45.
15. Bloomfield, J. Talent identification and profiling. Journal of Science and medicine in Sport, Blackwell Science. 2009; 206-221.
16. Breitbach, S., Tug, S., Simon, P. Conventional and Genetic Talent Identification in Sports: Will Recent Developments Trace Talent. Journal of Sports Medicine. 2014; 7, 214-221.
17. Brown, J. Sport Talent: Human Kinetics Publishing, 2nd Ed. 2003; 35-43.
18. Burgess, D.J., Naughton, G., Norton, K.I. Profile of movement demands of national football players in Australia. Journal of Science and Medicine in Sport. 2006; 9(4), 334-341.
19. Collinsab, D., Baileyc, R. Sciences and the allure of second-hand strategy in talent identification and development. Journal of Sports Sciences. 2012; 25, 112-119.
20. Coutinho, P., Mesquita, I., Fonseca, A.M. Talent development in sport: A critical review of pathways to expert performance. International Journal of Sports Science and Coaching. 2016; 11(2), 279 – 293.
21. Da Silva, C.D., Bloomfield, J., Marins, J.C.B. A review of stature, body mass and maximal oxygen uptake profiles of U17, U20 and first division players in Brazilian soccer. Journal of Sports Sciences. 2008; 8, 309-319.
22. Ebrahimi, M., Zakizadeh, B., Shariati, B. Review of the effective talent identification factors of badminton for better teaching to success. Journal of Social and behavior. 2012; 31, 834-836.
23. Gall, F., Carling, C., Williams, M. Anthropometric and fitness characteristics of international, professional and amateur male graduate soccer players from an elite youth academy. Journal of Science and Medicine. 2010; 13, 90-95.
24. Geert, J.P., Savelsbergh, A., Sascha, H.A. A method to identify talent: Visual search and locomotion behavior in young football players. Journal of Human Movement Science. 2010; 29, 764-776.
25. Gil, S.M., Lili, J.Z. Talent identification and selection process of outfield players and goalkeepers in a professional soccer club. Journal of Sports Sciences. 2014; 32(20), 1931-1939.
26. Green, M., Houlihan, B. Elite sport development: policy learning and political priorities. Routledge press, London and New York. 2005; 30-46.
27. Grigoris, G., Nikolaos, K., Bergelesa, G. Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. Journal of Science and Medicine. 2008; 11, 337-344.
28. Hong, L. Fuzzy neural intelligent system: Mathematical foundation and application in engineering. CRC Press Publishing. 2001; 44-47.
29. Jakovljevic, S., Milivoje, S., Pajic, Z. The influence of anthropometric characteristics on the agility abilities of 14 years-old elite male basketball players. Journal of Physical Educations. 2011; 9(2), 141-149.
30. Malina, R.M., Cumming, S.P., Kontos, A.P. Maturity-associated variation in sport-specific skills of youth soccer players aged 13-15 years. Journal of Sports Science. 2005; 23(5), 515-522.
31. O'Connor, D.P., Larkin, A., Williams, M. Talent identification and selection in elite youth football: An Australian context. European journal of Sport Science. 2016; 16(7), 837-844.
32. Papic, V., Rogulj, N. Identification of sport talents using a web-oriented expert system with a fuzzy module, Expert systems with applications. Journal of Sport Science. 2009; 36 (5), 83-88.
33. Pearson, D.T., Naughton, G.A., Torode, M. Predictability of Physiological testing and the role of maturation in talent identification for adolescent team sports. Journal of Sport Science and Medicine. 2006; 9, 277-287.
34. Pimenta, E.M., Coelho, D.B., Barros, E.J. Effect of gene ACTN3 on strength and endurance in soccer players. Journal of Strength Conditions Research. 2013; 27(12), 3286–3292.
35. Pion, J., Hohmann, A., Liu, T., Lenoir, M., Segers, V. Predictive models reduce talent development costs in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017; 35(8), 806-811.
36. Pyne, D.B., Gardner, A.S., Sheehan, W.G. Positional differences in fitness and anthropometric characteristics in Australian football. Journal of Sports Science. 2006; 9, 143-150.
37. Regnier, G., Salmela, J., Russell, S.J. Talent detection and development in sport. Handbook on research on sport psychology. 1993; 55-62.
38. Savelsbergh, G.J.P., Kamp, J. Information in learning to coordinate and control movements: Is there a need for specificity of practice? Journal of Sports Psychology. 2000; 31, 476–484.
39. Savelsbergh, G.J.P., Kamp, J., Williams, A.M., Ward, P. Anticipation and visual search behavior in expert soccer goalkeepersJournal of Sports Sciences. 2005; 48, 1686–1697.
40. Tromp, E., Pepping, G., Lyons, J. Ratings of skill level on the basis of in-game playing behavior in Bantam League junior ice hockey. Journal of Sports Sciences. 2013; 8(4), 641–660.
41. Vaeyens, R., Lenoir, M. Talent identification and development programmers in sport: Current models and future. Journal of Sport Medicine. 2008; 38 (9), 703-714.
42. Vaeyens, R., Philippaerts, R.M., Malina, R.M. The relative age effect in soccer: a match-related perspective. Journal of Sport Science. 2005; 23, 747-756.
43. Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, M.A., Philippaerts, R.M. Mechanisms underpinning successful decision making in youth soccer players. An analysis of visual search behaviors. Journal of Motor Behavior. 2007; 39, 395–408.
44. Vaeyens, R., Mohamed, H., Matthys, S., Multael, M., Lefevre, J. Anthropometric and performance measures for the development of a talent detection and identification model in youth handball. Journal of Sports Sciences. 2009; 27(3), 257–266.
45. Vale, P., Ramos, A., Salgado, B., Correia, P., Martins, J. Differences in technical skill Performance of Portuguese Junior Soccer Players According to competitive level and playing position. Faculty of sport, University of Porto, Porto, Portugal. 2009; 11-34.
46. Votteler, A., Ho¨ner, O. The relative age effect in the German Football TID Programme: biases in motor performance diagnostics and effects on single motor abilities and skills in groups of selected players. Journal of Sport Science. 2014; 14(5), 433-442.
47. Wang, L. Adaptive Fuzzy System and Control: Design and stability analysis. Prentice Hall Publishing. 3rd Ed. 2003; 32-46.
48. Williams, A.M., Reilly, T. Talent identification and development. Journal of Sport Science. 2000; 18, 657-667.
49. Wolstencroft, E. Talent identification and development an academic review, A report for sport Scotland. Edinburgh Publishing. 2002; 21-24.
50. Woods, C.T., Raynor, A.J., Bruce, L. The application of a multi-dimensional assessment approach to talent identification in Australian football. Journal of Sports Sciences. 2016; 34(14), 1340-1345.
51. Zary, J.C., Reis, V.M., Rouboa, A. The somatotype and dermatoglyphic profiles of adult, junior and juvenile male Brazilian top-level volleyball players. Journal of Sport and Science. 2013; 25, 146-152.