نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیت‌ها بر میزان رضایت‌مندی با نقش میانجی انگیزه‌های گردشگران ورزشی بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بودند که با توجه نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه (10000=N) با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان، 370 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب (به‌علت عدم دسترسی به تعداد مراجعه به هر کدام از پیست‌های اسکی) به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محدودیت‌ها، انگیزه‌ها و رضایت‌مندی گردشگران ورزشی وی (2008) بود که پس از ترجمه و بومی‌سازی، روایی صوری و محتوایی آن توسط 11 تن از استادان متخصص در حوزۀ توریسم ورزشی تأیید و روایی سازه هم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) بررسی شد. پایایی ابزارها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب برای متغیرها 84/0، 87/0 و 79/0 به‌دست آمد. داده‌ها جهت مدل‌یابی به روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel تحلیل شدند. نتایج پژوهش تأییدکنندۀ روابط ساختاری مفروض بود. به‌طوری‌که متغیر محدودیت‌ها هم به‌طور مستقیم (19/0-) و هم غیرمستقیم از طریق میانجی انگیزه‌ها (44/0-) در جهت معکوس بر میزان رضایت‌مندی گردشگران تأثیرگذار بودند. همچنین انگیزه‌ها نیز به‌طور مستقیم بر رضایت‌مندی گردشگران تأثیر معنادار و مثبت داشت (14/1)؛ بنابراین نتایج و مدل ساختاری بیان‌کنندۀ این است که با کاهش و رفع محدودیت‌ها هم بر میزان انگیزه‌ها و هم بر میزان رضایت‌مندی گردشگران ورزشی برای حضور در پیست‌های اسکی افزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Effect of Constraints on Sport Tourists’ Satisfaction: the Mediating Role of Sport Tourists’ Motivation

نویسندگان [English]

 • ahmad mahmoudi
 • Jalil Younesi

چکیده [English]

 
The aim of the present study was structural equation modeling of the effect of constraints on satisfaction with the mediating role of sport tourists’ motivation. The statistical population consisted of all the tourists of ski resorts in Tehran province (Dizin, Shemshak, Touchal, Abali). Due to the indefinite number of the population (N=10000), 370 subjects were selected as the sample by disproportionate stratified random sampling method (due to lack of access to the number of referents to each ski resorts) using Morgan sampling table. The data were collected by the questionnaire of constraints, motivations, and satisfaction of sport tourists (2008). After it was localized and translated, its face and content validity was confirmed by 11 experts of sport tourism and its construct validity was investigated through confirmatory factor analysis (CFA). The reliability was also achieved by Cronbach’s alpha coefficient as 0.84, 0.87, and 0.79 for variables respectively. The data were analyzed for modeling with Structural Equation Model (SEM) through Lisrel software. The results confirmed the hypothesized structural relations, that is to say the constraints variable had a reverse effect both directly (-0.19) and indirectly (-0.44) through motivation mediator on tourists’ motivation. Besides, the motivations directly affected tourists’ motivation in a positive and significant way (1.14). Therefore, the results and structural model allude to the fact that reducing and removing constraints increase sport tourists’ motivation and satisfaction to attend ski resorts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivation
 • Satisfaction
 • ski resort
 • sport tourist
 • constraint
 • structural equation model
 1. Adabi Firouzjah, J., Kouzehchian, H., Ehsani, M. (2009). A      Study of the Effect of Natural Sport Attractions on Developing Sport      Tourism in Iran from the Viewpoint of the Sport and Tourism Experts.      Journal of Sport Management,      1(1), 67-81. [In Persian]
 2. Alexandris, K., Funk, D. C., & Pritchard, M. (2015). “The      impact of constraints on motivation, activity attachment, and skier      intentions to continue”. Journal of Leisure Research, 43(1),      56-79.
 3. Asgari, R. (2006). Investigating      the Role of Capabilities of Tehran Province in Sport Tourism. MA      Thesis. Islamic Azad University, Olum va Tahghighat Branch. P1. [In      Persian]
 4. Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). “Quality,      satisfaction and behavioral intentions”. Annals of tourism research,      27(3), 785-804.
 5. Bolton, R. N., & Drew, J. H. (1991). “A multistage model of      customers' assessments of service quality and value”. Journal of      consumer research, 17(4), 375-384.
 6. Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2007). “The      influence of market heterogeneity on the relationship between a destination's      image and tourists’ future behavior”. Tourism Management, 28(1),      175-187.
 7. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). “How destination image and      evaluative factors affect behavioral intentions?”. Tourism management,      28(4), 1115-1122.
 8. Chen, C. M., Lee, H. T., Chen, S. H., & Huang, T. H. (2011). “Tourist      behavioral intentions in relation to service quality and customer      satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan”. International Journal      of Tourism Research, 13(5), 416-432.
 9. Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). “Examining the structural      relationships of destination image, tourist satisfaction and destination      loyalty: An integrated approach”. Tourism management, 29(4), 624-636.
 10. De Knop, P. & Standeven, J. (1998). “Sport tourism: a      new area of sport management”. European Journal for Sport Management,      5(1), 30-45.
 11. Deery, M., & Jago, L. (2005). “The management of sport      tourism”. Sport in Society, 8(2), 378-389.
 12. Devesa, M., Laguna, M., & Palacios, A. (2010). “The role of      motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism”.      Tourism Management, 31(4), 547-552.
 13. Fleischer, A., & Pizam, A. (2002). “Tourism constraints      among Israeli seniors”. Annals of Tourism Research, 29(1), 106-123.
 14. Gallarza, M. G., & Saura, I. G. (2006). “Value dimensions,      perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university      students’ travel behavior”. Tourism management, 27(3), 437-452.
 15. Gilbert, D., & Hudson, S. (2000). “Tourism demand      constraints: A skiing participation”. Annals of Tourism Research,      27(4), 906-925.
 16. Hinch, T., & Higham, J. (2011). “Sport tourism development” (Vol. 13). Channel view      publications.
 17. Honari, H., Goudarzi, M., Heidari, A., & Emami, A. (2010). “A      comparison of the viewpoints of tourists, interested managers and cultural      heritage organization managers regarding sport tourism-driven job and      income creation in Mazandaran-Iran”. Procedia-Social and Behavioral      Sciences, 2(2), 5659-5663.
18.    Honarvar, A. (2010). “Designing the Model of Sports Tourism Marketing in Iran”. Seventh International Conference on Physical Education and Sport Sciences. [In Persian]
 1. Huang, C. H. (2005). “A study of tourists' recreational      motivation and satisfaction at a reservoir sceinc area – A case study of      the Wu – San – to reservoir”. Master's thesis, Leader University,      Tainan city. P:1.
 2. Ibrahim, E. E., & Gill, J. (2005). “A positioning strategy      for a tourist destination, based on analysis of customers' perceptions and      satisfactions”. Marketing Intelligence & Planning, 23(2), 172-188.
 3. Ioana, M, Badulescu, A, Bac, D. (2008). “Qualitative and      quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian      young adults”. MPRA paper, No 7641, on-line at http://mpra.ub_muenchen.de//.
 4. Jackson, J. L., Dezee, K., Douglas, K., & Shimeall, W. (2005).      “Introduction to structural equation modeling(path analysis)”. Precourse      PA08. Society of General Internal Medicine (SGIM), Washington, DC.
 5. Kim, Y. K., & Trail, G. (2012). “Constraints and      motivators: A new model to explain sport consumr behavior”. Journal      of Sport Management, 24(2), 190-210.
 6. Kozak, M. (2001). “Repeaters' behavior at two distinct      destinations”. Annals of tourism research, 28(3), 784-807.
 7. Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). “Tourist satisfaction      with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination”. Journal      of travel research, 38(3), 260-269.
 8. Kozechian, H., Khatib zadeh, M., Honarvar, A. (2012). “The role      of sport tourism service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction”.      , Journal of Contemporary Studies on Sport Management1(2), 19-32.      [In Persian]
 9. Lamont, M., & Kennelly, M. (2010). “I can't do everything!      Competing priorities as constraints in triathlon event travel careers”.      Tourism Review International, 14(2-3), 85-97.
 10. Lamont, M., Kennelly, M., & Wilson, E. (2012). “Competing      priorities as constraints in event travel careers”. Tourism      Management, 33(5), 1068-1079.
 11. Leech, N; Barret, K; Morgan, G (2005); “SPSS for intermediate      statistics, Use and interpretation”. Psychology Press, 2nd      Eddition.
 12. Maas, C. W. (2013). “Examining the impact of motivation,      service quality, and value on satisfaction and loyalty among golf tourists      to rural areas”. Dissertation doctoral. The University of Southern      Mississippi, 2.
31.    Mazloumi, F. Jaberi, A. Moradi, M. Khazaeipool, J. (2013). "Investigating the Effect of Quality of Services on the Purpose of Sport Tourism on Oral-Oral Promotion: A Case Study of Sports Tourists in Noshahr. Journal of Research in Sport Management. 1(2). 19-32. [In Persian]
 1. Matzler, K., Füller, J., & Faullant, R. (2007). “Customer      satisfaction and loyalty to Alpine ski resorts: The moderating effect of      lifestyle, spending and customers' skiing skills”. International      Journal of Tourism Research, 9(6), 409-421.
33.    Moeinfard, M. (2009). “ The status of the sport tourism industry in Iran and the presentation of the development pattern”. PhD Thesis. Kharazmi University. 34-36. [In Persian]
 1. Moutinho, L. (1987). “Consumer behavior in tourism”.      European journal of marketing, 21(10), 5-44.
 2. Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). “The      destination product and its impact on traveler perceptions”. Tourism      management, 21(1), 43-52.
 3. Nishio, T. (2013). “Analysing International Sports Fan      Motivations and Constraints: The Case of Japanese International Sports Fan      Tourists and Rugby World Cup Fan Tourists”. Dissertation Doctoral.      University of Waikato, 2.
 4. Norman, G. R., & Streiner, D. L. (2003). “PDQ      statistics (Vol. 1)”. PMPH-USA.
 5. Nyaupane, G. P., Morais, D. B., & Graefe, A. R. (2004). “Nature      tourism constraints: A cross-activity comparison”. Annals of Tourism      Research, 31(3), 540-555.
 6. Oh, H. (1999). “Service quality, customer satisfaction, and      customer value: A holistic perspective”. International Journal of      Hospitality Management, 18(1), 67-82.
 7. Pennington-Gray, L. A., & Kerstetter, D. L. (2002). “Testing      a constraints model within the context of nature-based tourism”.      Journal of Travel Research, 40(4), 416-423.
 8. Petrick, J. F. (2002). “Development of a multi-dimensional      scale for measuring the perceived value of a service”. Journal of      leisure research, 34(2), 119.
 9. Petrick, J. F. (2004). “Are loyal visitors desired visitors?”      Tourism Management, 25(4), 463-470.
 10. Prayag, G., & Ryan, C. (2012). “Antecedents of tourists’      loyalty to Mauritius The role and influence of destination image, place      attachment, personal involvement, and satisfaction”. Journal of Travel      Research, 51(3), 342-356.
 11. Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015).      “Examining the Structural Relationships of Destination Image, Perceived      Value, Tourist Satisfaction and Loyalty: Case of Mauritius”.      Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 252-259.
 12. Romão, J., Neuts, B., Nijkamp, P., & Shikida, A. (2014). “Determinants      of trip choice, satisfaction and loyalty in an eco-tourism destination: a      modelling study on the Shiretoko Peninsula, Japan”. Ecological      Economics, 107, 195-205.
46.    Sadat Mirei, M. (2012). Investigating the Indicators of Skiers Satisfaction and Desire to Return (Case Study: Dizin Ski Resort). MA Thesis. Semnan University. P6. [In Persian]
 1. Severt, D., Wang, Y., Chen, P. J., & Breiter, D. (2007). “Examining      the motivation, perceived performance, and behavioral intentions of      convention attendees: Evidence from a regional conference”. Tourism      Management, 28(2), 399-408.
 2. Stahl, H. K., Matzler, K., & Hinterhuber, H. H. (2003). “Linking      customer lifetime value with shareholder value”. Industrial Marketing      Management, 32(4), 267-279.
 3. Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Johnson, L. W. (1999). “The      role of perceived risk in the quality-value relationship: a study in a      retail environment”. Journal of retailing, 75(1), 77-105.
 4. Tabachnick & Fidel. (2012). “Using multivariate statistics”.      Pearson education.
 5. Tseng C. J. (2006). “Research on consumers' motivation,      satisfaction and constraints in dance in Taipei City”. Master's      thesis, Taipei Municipal University of Education, Taipei City.
 6. Weed, M. (2006). “Editorial: Understanding Sports Tourism      Participation: Complexities and Diversity”. Page, 195-199.
 7. Wei – Ku Yeh (2008). “The investigation of tourists' motivation      satisfaction and constraint factors on snorkeling holiday of marine      leisure and tourism at renting in Taiwan”. Ph.D. Thesis, U. S. sports      academy, daphne, Alabama.PP:5-10.
 8. Williams, P., & Soutar, G. N. (2009). “Value, satisfaction      and behavioral intentions in an adventure tourism context”. Annals of      Tourism Research, 36(3), 413-438.
 9. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). “An examination of the      effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a      structural model”. Tourism management, 26(1), 45-56.
 10. Zeithaml, V. A. (1988). “Consumer perceptions of price,      quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence”. The      Journal of marketing, 2-22.