نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط خودکارامدی شغلی و سرمایۀ اجتماعی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ مدیران عالی، میانی، پایه و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود (850= N) که 265 نفر به‌طور تصادفی برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه‌های خودکارامدی شرر، هوش سازمانی آلبرخت و سرمایۀ اجتماعی پاتنام استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تأیید 15 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در مطالعۀ مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به‌ ترتیب 79/0، 72/0 و 73/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک‌نمونه‌ای و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با کمک دو نرم‌افزار AMOS و SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در وزارت ورزش و جوانان خودکارامدی شغلی و هوش سازمانی در حد نامطلوب و سرمایۀ اجتماعی در حد مطلوب قرار دارد. همچنین هوش سازمانی در ارتباط بین خودکارامدی شغلی و سرمایۀ اجتماعی نقش میانجی دارد و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها