نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مسابقات ورزشی تحت عناوین مختلف در سراسر دنیا در حال برگزاری است و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. ورزش‌های تیمی همچون فوتبال و والیبال به کسب‌وکارهای بزرگی تبدیل شده‌اند که هزینه‌های بسیاری در آنها صرف انتقال بازیکنان می‌شود. ازاین‌رو، یکی از مسائل مهم دنیای ورزش، جست‌وجوی اعضای جدید برای پر کردن موقعیت‌های خالی در جهت افزایش کیفیت تیم‌هاست. در شرایط کنونی برای انتخاب بهترین بازیکن در رشتۀ والیبال اغلب به‌صورت تک‌معیاره برخورد شده است؛ حال آنکه از دیدگاه خبرگان این حوزه لزوم بهره‌گیری از معیارهای متعدد و استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه ضرورت است. بر همین اساس مقالۀ کنونی با هدف ارائۀ چارچوبی علمی برای رتبه‌بندی بازیکنان والیبال و گزینش مناسب‌ترین بازیکنان برای نقش‌آفرینی در پست‌های مختلف تهیه شده است. در این زمینه نخست براساس مرور پیشینۀ تحقیق و برگزاری جلسه با خبرگان این حوزه، فهرستی از معیارهای انتخاب بازیکن در پست‌های مختلف احصا شد. در ادامه با بهره­گیری از روش SWARA و کسب نظرهای خبرگان معیارهای موردنظر، اولویت‌بندی و وزن‌دهی شد. سپس روش TODIM برای انتخاب نهایی بازیکنان منتخب از بین گزینه­های موجود معرفی شده است. به‌منظور اطمینان از صحت مسیر تحقیق، از چارچوب طراحی‌شده به‌منظور رتبه‌بندی بازیکنان حاضر در جام جهانی 2015 ژاپن و تشکیل تیم منتخب جهان استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework to Rank and Select Volleyball Players using SWARA and TODIM Methods (Case Study: Selected Team of the World in 2015)

نویسندگان [English]

 • Jalil Heidary Dahooie 1
 • mohammad mehdi dehghan 2

1 Assistant professor, Industrial Management, Faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran

2 university of tehran

چکیده [English]

Today, sport competitions are being held under different titles around the world and have attracted many fans. Team sports like football and volleyball have turned to big businesses and huge amounts of money are involved in the transfer of team players. So, one of the important issues in sports is to search new team members to fill open positions and to enhance the quality of the teams. Single attribute decision has recently been made to select top volley ball players while experts believe that this field requires multi attribute decisions. Therefore, the aim of this study was to provide a scientific framework to rank volleyball players and to select top players to play their roles in different positions. Firstly, a list of criteria to select players in different positions was provided using literature review and meetings with experts of the field. Then, SWARA method and experts’ viewpoints were employed to prioritize and weigh the mentioned criteria. TODIM method was introduced to finally select top players from the existing options. To assure the accuracy of the research path, the designed framework was used to rank those players participating in 2015 World Cup in Japan and to form the world selected team. This study was application in terms of aims and descriptive – survey in terms of data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • multi attribute decision making (MADM)
 • Ranking
 • SWARA method
 • TODIM method
 • volleyball team formation
 1. Adabi Firouzjah, J., Kouzehchian, H., Ehsani, M. (2009). A      Study of the Effect of Natural Sport Attractions on Developing Sport      Tourism in Iran from the Viewpoint of the Sport and Tourism Experts.      Journal of Sport Management,      1(1), 67-81. [In Persian]
 2. Alexandris, K., Funk, D. C., & Pritchard, M. (2015). “The      impact of constraints on motivation, activity attachment, and skier      intentions to continue”. Journal of Leisure Research, 43(1),      56-79.
 3. Asgari, R. (2006). Investigating      the Role of Capabilities of Tehran Province in Sport Tourism. MA      Thesis. Islamic Azad University, Olum va Tahghighat Branch. P1. [In      Persian]
 4. Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). “Quality,      satisfaction and behavioral intentions”. Annals of tourism research,      27(3), 785-804.
 5. Bolton, R. N., & Drew, J. H. (1991). “A multistage model of      customers' assessments of service quality and value”. Journal of      consumer research, 17(4), 375-384.
 6. Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2007). “The      influence of market heterogeneity on the relationship between a destination's      image and tourists’ future behavior”. Tourism Management, 28(1),      175-187.
 7. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). “How destination image and      evaluative factors affect behavioral intentions?”. Tourism management,      28(4), 1115-1122.
 8. Chen, C. M., Lee, H. T., Chen, S. H., & Huang, T. H. (2011). “Tourist      behavioral intentions in relation to service quality and customer      satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan”. International Journal      of Tourism Research, 13(5), 416-432.
 9. Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008). “Examining the structural      relationships of destination image, tourist satisfaction and destination      loyalty: An integrated approach”. Tourism management, 29(4), 624-636.
 10. De Knop, P. & Standeven, J. (1998). “Sport tourism: a      new area of sport management”. European Journal for Sport Management,      5(1), 30-45.
 11. Deery, M., & Jago, L. (2005). “The management of sport      tourism”. Sport in Society, 8(2), 378-389.
 12. Devesa, M., Laguna, M., & Palacios, A. (2010). “The role of      motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism”.      Tourism Management, 31(4), 547-552.
 13. Fleischer, A., & Pizam, A. (2002). “Tourism constraints      among Israeli seniors”. Annals of Tourism Research, 29(1), 106-123.
 14. Gallarza, M. G., & Saura, I. G. (2006). “Value dimensions,      perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university      students’ travel behavior”. Tourism management, 27(3), 437-452.
 15. Gilbert, D., & Hudson, S. (2000). “Tourism demand      constraints: A skiing participation”. Annals of Tourism Research,      27(4), 906-925.
 16. Hinch, T., & Higham, J. (2011). “Sport tourism development” (Vol. 13). Channel view      publications.
 17. Honari, H., Goudarzi, M., Heidari, A., & Emami, A. (2010). “A      comparison of the viewpoints of tourists, interested managers and cultural      heritage organization managers regarding sport tourism-driven job and      income creation in Mazandaran-Iran”. Procedia-Social and Behavioral      Sciences, 2(2), 5659-5663.
18.    Honarvar, A. (2010). “Designing the Model of Sports Tourism Marketing in Iran”. Seventh International Conference on Physical Education and Sport Sciences. [In Persian]
 1. Huang, C. H. (2005). “A study of tourists' recreational      motivation and satisfaction at a reservoir sceinc area – A case study of      the Wu – San – to reservoir”. Master's thesis, Leader University,      Tainan city. P:1.
 2. Ibrahim, E. E., & Gill, J. (2005). “A positioning strategy      for a tourist destination, based on analysis of customers' perceptions and      satisfactions”. Marketing Intelligence & Planning, 23(2), 172-188.
 3. Ioana, M, Badulescu, A, Bac, D. (2008). “Qualitative and      quantitative analysis of sport tourism from the perspective of Romanian      young adults”. MPRA paper, No 7641, on-line at http://mpra.ub_muenchen.de//.
 4. Jackson, J. L., Dezee, K., Douglas, K., & Shimeall, W. (2005).      “Introduction to structural equation modeling(path analysis)”. Precourse      PA08. Society of General Internal Medicine (SGIM), Washington, DC.
 5. Kim, Y. K., & Trail, G. (2012). “Constraints and      motivators: A new model to explain sport consumr behavior”. Journal      of Sport Management, 24(2), 190-210.
 6. Kozak, M. (2001). “Repeaters' behavior at two distinct      destinations”. Annals of tourism research, 28(3), 784-807.
 7. Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). “Tourist satisfaction      with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination”. Journal      of travel research, 38(3), 260-269.
 8. Kozechian, H., Khatib zadeh, M., Honarvar, A. (2012). “The role      of sport tourism service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction”.      , Journal of Contemporary Studies on Sport Management1(2), 19-32.      [In Persian]
 9. Lamont, M., & Kennelly, M. (2010). “I can't do everything!      Competing priorities as constraints in triathlon event travel careers”.      Tourism Review International, 14(2-3), 85-97.
 10. Lamont, M., Kennelly, M., & Wilson, E. (2012). “Competing      priorities as constraints in event travel careers”. Tourism      Management, 33(5), 1068-1079.
 11. Leech, N; Barret, K; Morgan, G (2005); “SPSS for intermediate      statistics, Use and interpretation”. Psychology Press, 2nd      Eddition.
 12. Maas, C. W. (2013). “Examining the impact of motivation,      service quality, and value on satisfaction and loyalty among golf tourists      to rural areas”. Dissertation doctoral. The University of Southern      Mississippi, 2.
31.    Mazloumi, F. Jaberi, A. Moradi, M. Khazaeipool, J. (2013). "Investigating the Effect of Quality of Services on the Purpose of Sport Tourism on Oral-Oral Promotion: A Case Study of Sports Tourists in Noshahr. Journal of Research in Sport Management. 1(2). 19-32. [In Persian]
 1. Matzler, K., Füller, J., & Faullant, R. (2007). “Customer      satisfaction and loyalty to Alpine ski resorts: The moderating effect of      lifestyle, spending and customers' skiing skills”. International      Journal of Tourism Research, 9(6), 409-421.
33.    Moeinfard, M. (2009). “ The status of the sport tourism industry in Iran and the presentation of the development pattern”. PhD Thesis. Kharazmi University. 34-36. [In Persian]
 1. Moutinho, L. (1987). “Consumer behavior in tourism”.      European journal of marketing, 21(10), 5-44.
 2. Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). “The      destination product and its impact on traveler perceptions”. Tourism      management, 21(1), 43-52.
 3. Nishio, T. (2013). “Analysing International Sports Fan      Motivations and Constraints: The Case of Japanese International Sports Fan      Tourists and Rugby World Cup Fan Tourists”. Dissertation Doctoral.      University of Waikato, 2.
 4. Norman, G. R., & Streiner, D. L. (2003). “PDQ      statistics (Vol. 1)”. PMPH-USA.
 5. Nyaupane, G. P., Morais, D. B., & Graefe, A. R. (2004). “Nature      tourism constraints: A cross-activity comparison”. Annals of Tourism      Research, 31(3), 540-555.
 6. Oh, H. (1999). “Service quality, customer satisfaction, and      customer value: A holistic perspective”. International Journal of      Hospitality Management, 18(1), 67-82.
 7. Pennington-Gray, L. A., & Kerstetter, D. L. (2002). “Testing      a constraints model within the context of nature-based tourism”.      Journal of Travel Research, 40(4), 416-423.
 8. Petrick, J. F. (2002). “Development of a multi-dimensional      scale for measuring the perceived value of a service”. Journal of      leisure research, 34(2), 119.
 9. Petrick, J. F. (2004). “Are loyal visitors desired visitors?”      Tourism Management, 25(4), 463-470.
 10. Prayag, G., & Ryan, C. (2012). “Antecedents of tourists’      loyalty to Mauritius The role and influence of destination image, place      attachment, personal involvement, and satisfaction”. Journal of Travel      Research, 51(3), 342-356.
 11. Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015).      “Examining the Structural Relationships of Destination Image, Perceived      Value, Tourist Satisfaction and Loyalty: Case of Mauritius”.      Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 252-259.
 12. Romão, J., Neuts, B., Nijkamp, P., & Shikida, A. (2014). “Determinants      of trip choice, satisfaction and loyalty in an eco-tourism destination: a      modelling study on the Shiretoko Peninsula, Japan”. Ecological      Economics, 107, 195-205.
46.    Sadat Mirei, M. (2012). Investigating the Indicators of Skiers Satisfaction and Desire to Return (Case Study: Dizin Ski Resort). MA Thesis. Semnan University. P6. [In Persian]
 1. Severt, D., Wang, Y., Chen, P. J., & Breiter, D. (2007). “Examining      the motivation, perceived performance, and behavioral intentions of      convention attendees: Evidence from a regional conference”. Tourism      Management, 28(2), 399-408.
 2. Stahl, H. K., Matzler, K., & Hinterhuber, H. H. (2003). “Linking      customer lifetime value with shareholder value”. Industrial Marketing      Management, 32(4), 267-279.
 3. Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Johnson, L. W. (1999). “The      role of perceived risk in the quality-value relationship: a study in a      retail environment”. Journal of retailing, 75(1), 77-105.
 4. Tabachnick & Fidel. (2012). “Using multivariate statistics”.      Pearson education.
 5. Tseng C. J. (2006). “Research on consumers' motivation,      satisfaction and constraints in dance in Taipei City”. Master's      thesis, Taipei Municipal University of Education, Taipei City.
 6. Weed, M. (2006). “Editorial: Understanding Sports Tourism      Participation: Complexities and Diversity”. Page, 195-199.
 7. Wei – Ku Yeh (2008). “The investigation of tourists' motivation      satisfaction and constraint factors on snorkeling holiday of marine      leisure and tourism at renting in Taiwan”. Ph.D. Thesis, U. S. sports      academy, daphne, Alabama.PP:5-10.
 8. Williams, P., & Soutar, G. N. (2009). “Value, satisfaction      and behavioral intentions in an adventure tourism context”. Annals of      Tourism Research, 36(3), 413-438.
 9. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). “An examination of the      effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a      structural model”. Tourism management, 26(1), 45-56.
 10. Zeithaml, V. A. (1988). “Consumer perceptions of price,      quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence”. The      Journal of marketing, 2-22.