مدل رابطۀ بین منابع قدرت و سوء‌رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوء هیات علمی

2 دانشگاه تهران - دکترای مدیریت ورزشی

چکیده

هدف این تحقیق ارائۀ مدل رابطۀ بین منابع قدرت و سوء‌رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه بود. روش تحقیق از نوع تحلیل عاملی و به لحاظ اجرا میدانی است. جامعۀ آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران زن نخبۀ 2 رشتۀ تیمی و 2 رشتۀ انفرادی شامل دوچرخه‌سواری و قایقرانی دعوت‌شده به اردوهای تیم‌های ملی در سال 1395 تشکیل دادند، که به روش تمام‌شمار 190 ورزشکار برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های قدرت در ورزش ون و همکاران (2000)، پرسشنامۀ بررسی تجربۀ سوءرفتار بلوری‌زاده (1392)، پرسشنامة انگیزش پیشرفت لانگ و فریس (2006) و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به‌منظور پیش‌بینی تغییر و روش تحلیل عاملی و آزمون t در بررسی برازش مدل و تعیین تأثیر از طریق نرم‌افزار آماری SPSS، Excel و SMART-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین منابع قدرت با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطۀ چندگانه وجود دارد و منابع قدرت انگیزش پیشرفت را تبیین می‌کنند. همچنین بین مؤلفه‌های سوء‌رفتار با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطۀ چندگانه وجود دارد. مؤلفه‌های سوء‌رفتار انگیزش پیشرفت را تبیین می‌کنند. شاخص‌های برازش نیکویی NFI؛ SRMR به‌همراه تفسیر آنها نشان می‌دهد که مدل برازش مناسبی ندارد و در PLS-SMART شاخص‌ها باید بااحتیاط تفسیر شوند.

کلیدواژه‌ها