نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوء هیات علمی

2 دانشگاه تهران - دکترای مدیریت ورزشی

چکیده

هدف این تحقیق ارائۀ مدل رابطۀ بین منابع قدرت و سوء‌رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه بود. روش تحقیق از نوع تحلیل عاملی و به لحاظ اجرا میدانی است. جامعۀ آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران زن نخبۀ 2 رشتۀ تیمی و 2 رشتۀ انفرادی شامل دوچرخه‌سواری و قایقرانی دعوت‌شده به اردوهای تیم‌های ملی در سال 1395 تشکیل دادند، که به روش تمام‌شمار 190 ورزشکار برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های قدرت در ورزش ون و همکاران (2000)، پرسشنامۀ بررسی تجربۀ سوءرفتار بلوری‌زاده (1392)، پرسشنامة انگیزش پیشرفت لانگ و فریس (2006) و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به‌منظور پیش‌بینی تغییر و روش تحلیل عاملی و آزمون t در بررسی برازش مدل و تعیین تأثیر از طریق نرم‌افزار آماری SPSS، Excel و SMART-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد بین منابع قدرت با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطۀ چندگانه وجود دارد و منابع قدرت انگیزش پیشرفت را تبیین می‌کنند. همچنین بین مؤلفه‌های سوء‌رفتار با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه رابطۀ چندگانه وجود دارد. مؤلفه‌های سوء‌رفتار انگیزش پیشرفت را تبیین می‌کنند. شاخص‌های برازش نیکویی NFI؛ SRMR به‌همراه تفسیر آنها نشان می‌دهد که مدل برازش مناسبی ندارد و در PLS-SMART شاخص‌ها باید بااحتیاط تفسیر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Relationship of Sources of Power and Coaches’ Misconduct with Progressive Motivation in Elite Female Athletes

نویسندگان [English]

  • lila saffari 1
  • afsar jafari 2

1 Faculty

2 faculty

چکیده [English]

The aim of this study was to provide the model of the relationship of the sources of power and coaches’ misconduct with progressive motivation in elite female athletes. The research method was factor analysis and field. The statistical population consisted of all elite female athletes in 2 team sports and 2 individual sports including cycling and rowing who were invited to the camps of national teams in 2016. 190 athletes were selected as the sample. To collect data, Power in Sport Questionnaire by Wann et al. (2000), Blurizadeh (2015) Misconduct Experience Questionnaire, Long and Fries Progressive Motivation Questionnaire (2006) were used. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to predict changes and factor analysis and t test were applied to examine the fit of the model and to determine the effect by SPSS, Excel and SMART-PLS. The results showed a multiplicity relationship between sources of power and progressive motivation in elite female athletes and the sources of power explained progressive motivation. There was a multiplicity relationship between the components of misconduct and progressive motivation in elite female athletes and these components explained progressive motivation. The goodness of fit indicators of NFI and SRMR along with their interpretations showed that the model does not have a good fit. And in PLS-SMART, indicators should be interpreted with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite athletes
  • female athlete
  • misconduct
  • progressive motivation
  • sources of power
1. Afshar M.[The Relationship of coaches' mistreatment with the effectiveness and satisfaction of elite wrestlers in Alborz province(In Persian)]. M.A. Thesis in Sports Management. Islamic Azad Uni. Karaj Branch. 2015.
2. Alvani M. [General Management (In Persian)]. 33rd ed. Tehran: Ney Pub. 2008.
3. Blurry Zade p.[ The conceptual model of the causal relationship between instructors' mistreatment and instructor-athlete relationship and perceived effectiveness of athletes in sports coaching(In Persian)]. p.hD. Thesis in Sports Management. Islamic Azad Uni. Thran Branch.2014.
4. Hosseini R.[ The Relationship Between Leadership Styles of Educators on the Advancement of Judaism in Iran(In Persian)]. M.A. Thesis in Sports Management Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University.2012.
5. Abdullahi S.[ Relationship between leadership styles and power resources of coaches with the motivation to succeed in the Iranian Football League(In Persian)]. M.A. Thesis in Sports Management. Islamic Azad Uni. Karaj Branch. 2013.
6. Kishtidar M, Khabiri M, Asadi h, KazemnezhadA.[ Study of the source of control in the managers of the universities and physical education and non-physical education groups of the higher education institutions of the country(In Persian)]. Journal of Harakat.2002; 9: 31-41.
7. Ramezani Nejad , Hemati nejad M, Benar N, Fallah M.[ The Relationship between the Practices of Exercise of Coaches' Strength and Satisfaction of Female Athletes in Mazandaran Province(In Persian)]. Journal of Olympic quarterly.2011;7:4 5-49.
8. NedaeiT, MozafariA .[ Relationship of perception of the power bases of sports federation leaders Employee effectiveness(In Persian)]. Journal of Research in sport management and motor behavior.2014 ;6: 137-157.  
9. Dunham R, et al. Individual and organizational strategies for coping with organizational power. Journal of Academy management.2002; 21: 811-824.
10.Fikret S, İhsan S, Laurenţiu T. The relationship between leadership style coaching behaviour and achievement motivation: a research in football players". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014;152( 7) : 421-425.
11.French J, Raven B. The bases of social power, In D. Cartwright, studies in social power (Ann arbor: University of Michigan, institute for social research.2000;131(2) : 196-210.
12. Hartill M. Sport and the sexually abused male child. Journal of Sport Edu Society.2005; 10 : 287–304.
13. Ljungqvist A., Mountjoy M., Brackenridge C, et al.Consensus statement: sexual harassment and abuse in sport. Int Journal of Sport Exerc Psychol.2008; 6: 442–449.
14. Lu W, kuoche c. Intership performance and satisfaction in sports: Application of proactive otivation model. Journal of Hospitality , Leisure, sport and Tourism Education .2016; 18: 33-41.
15.Sterling A, Kerr G. The perceived effects of elite athletes' experiences of emotional abuse in the coach–athlete relationship. International Journal of sport and Exercise Psychology.2012; 49. : 1091–1099.
16.Stirling, A. Definition and constituents of maltreatment in sport: establishing a conceptual framework for research practitioners". Journal of Sports Med. 2009;43: 1091–1099.
17.Tomlinson A, Yorganci I. Male coach/female athlete relations: gender and power relations in competitive sport. Journal of Sport Soc .1997; 17:134–155.
18. Vink K., Raudsepp L, Kais K. Intrinsic motivation and individual deliberate practice are reciprocally related : Evidence from a longitudinal study of adolescent team sport athletes. Journal of Psychology of sport and Exercise .2015; 16(30) :1-6.