نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و کارمند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

یکی از منطقی‌ترین شیوه‌ها برای رسیدن به بهره‌وری و رشد و توسعۀ بهینه در سازمان‌های ورزشی، دارا بودن برنامۀ مدون و تبیین راهبردهای رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف از این تحقیق تعیین راهبردهای رشتۀ صعودهای ورزشی در ایران به روش  SWOTبود. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت از نوع کاربردی، و از نظر استراتژی اجرا از نوع توصیفی- تحلیلی است. ابتدا وضعیت موجود صعودهای ورزشی ایران بررسی و سپس پرسشنامه‌ای با میزان پایایی 95/0 طراحی شد. پرسشنامه بین 97 نفر از اشخاص مرتبط با صعودهای ورزشی ایران توزیع شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی، و در بخش آمار استنباطی از مجذورکا و آزمون فریدمن؛ و در نهایت از مدل تجزیه‌وتحلیل SWOT استفاده شد. براساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی، جایگاه صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) تعیین شد. راهبردهای چهارده‌گانه با استفاده از ماتریس TOWS تدوین و پس از رتبه‌بندی با ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی (QSPM)، ارائه شد. با توجه به قرارگیری صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید  (WT) به‌نظر می‌رسد عملیاتی کردن استراتژی‌های تبیین‌شده بتواند این رشته را از وضعیت بحرانی موجود به جایگاه بهتری برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Sport Climbing Strategies in Iran

نویسنده [English]

 • Mohsen Mokhtarian 1

چکیده [English]

One of the most reasonable approaches to reach optimal productivity and development in the sport organizations is to have a defined plan and to identify the strategies to catch the organizational targets. The aim of this study was to determine the sport climbing strategies in Iran by the SWOT method. This study was application in terms of aim and nature and descriptive-analytical in terms of strategy. Firstly, the current status of Iran sport climbing was studied and then a questionnaire was designed with reliability of α=0.95. It was distributed among 97 subjects relating to Iran sport climbing. The data were analyzed by descriptive statistics including measures of central tendency and dispersion and inferential statistics including Chi-square and Friedman test. Finally, SWOT analysis model was applied. The matrix of internal and external (IE) factors revealed that the position of sport climbing in Iran was in weakness and threats (WT) area. 14 strategies were determined by the TOWS matrix, ranked by QSPM matrix and proposed. According to the location of sport climbing in WT position, it seems that operating the proposed strategies can support this sport to leave the current critical situation towards a better place.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Opportunities
 • Planning
 • Sport climbing
 • strategies
 • Strengths
 • Threats
 • Weaknesses
 1. Aarabi M, Aghazadeh H, Nezamivand chegini H. [Strategic Planning Handbook (In Persian)]. 6th ed. Iran Cultural Studies. 2012.
 2. Khabiri M, Memari Zh. [SWOT Analysis of Taekwondo in Iran (In Persian)]. Sports Management Studies Journal. 2012; 15: 13-30.
 3. Alvani M. [General Management (In Persian)]. 33rd ed. Tehran: Ney Pub. 2008.
 4. Khosravi Zadeh E, Hamidi M, Yadollahi J, Khabiri M. [Formulating Strategies and Determining the Strategic Position of the National Olympic Committee of Iran (In Persian)]. Management and Development of Sports. 2012; 1: 11-25.
 5. David F.R. [Strategic Management (In Persian)]. 23rd ed. Translated by: Parsaeian A. & Aarabi M.; Iran Cultural Studies. 2012.
 6. Physical Education Organization of Iran [The Strategic Document for Development of the Comprehensive Physical Education and Sports System (In Persian)]. Raad Samaneh Pub. 2002.
 7. Seidkarimi A. [Studying the Status of Sports Schools in Iran and Designing the Strategic planning (In Persian)]. M.A. Thesis in Sports Management. Islamic Azad Uni. Karaj Branch. 2012.
 8. Firouzian A. [Evaluation of the Sport for All Situation in East Azarbaijan Province using SWOT Model and its Development Strategies (In Persian)]. M.A. Thesis in Sports Management. Islamic Azad Uni. Karaj Branch. 2012.
 9. Goudarzi M, Honari H. [Design and Development of a Comprehensive System for Wrestling in Iran (In Persian)]. Journal of Research in Sport Sciences. 2007; 14: 33-54.
 10. Mozafari S.A.A, Elahi A.R, Abbasi Sh, Ahadpoor H, Rezaei Z. [Strategies for the Development of Iran's Championship Sports System (In Persian)]. Sports Management Studies Journal. 2012; 13: 33-48.
 11. Nazari R, Ehsani M, Hamidi M, Salari M. [Compilation and Introduction of Strategies of the Sports and Youth Department of Isfahan province through the David Model (In Persian)]. Tehran Uni. Journal of Sport Management. 6(1): 157-172.
 12. Australian Sports Commission. Strategic plan 2011-2012 to 2014-2015. www.ausport.gov.au. 2011. P. 3-18.
 13. International Federation of Sport climbing website. www.ifsc-climbing.org. 2014.
 14. Khazaei Pour J, Jabari A, Asadi H. Providing a Model for Developing Sport Recreational Strategies and Evaluate its Effectiveness by Using a Combined Approach of SWOT, FUZZY Analytic Hierarchy Process and Structural Equation Modeling. Journal of Operational Research and its Applications; 2014. 10(4): 55-68.
 15. Yang F, Qian C. Study on Sustainable Development of Sports Culture Industry in Hunan
  Province in the Perspective of the SWOT analysis. Journal of PLA Institute of Physical Education. African Journal of Business Management; 2013. 6(17): 5720-5724.