نویسندگان

1 استادیار پژوهشکد? تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی داشنگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

5 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابط? بین انگیزش و تعهد داوطلبان شرکت‌کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان بود. باتوجه به جامع? 240 نفری پژوهش، تعداد نمون? آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 147 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنام? کینسو (2007) پس از تأیید روایی صوری و پایایی (89/0 = ?) استفاده شد. در این تحقیق از آمارهای توصیفی و استنباطی مانند آزمون t، S-K، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که تعهد داوطلبان در دو گروه زن (51/0 ± 87/2 = M) و مرد (81/0 ± 93/2 = M) کمتر از میانگین است. ولی انگیزش در هر دو گروه زن (72/0 ± 37/3 = M) و مرد (50/0 ± 21/3 = M) در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین مشخص شد که بین انگیزش و تعهد داوطلبان زن و مرد رابط? معنی-داری وجود دارد (001/0>P، 337/0 = r). از دیگر یافته‌های تحقیق این بود که بین جنسیت و انگیزش داوطلبان رابط? معناداری وجود دارد (021/0=P و 191/0=r). بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تحصیلات و وضعیت تأهل) با انگیزش و تعهد داوطلبان رابط? معناداری مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determination of the Relationship between Motivation and Commitment of Volunteers in 9th Sport Olympiad of Universities

نویسندگان [English]

  • hosein pour soltani 1
  • amir ghanbarpour 2
  • morteza doosti 3
  • naser bay 4
  • mohamad siavoshi 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between motivation and commitment of volunteers in 9th sport Olympiad of Iran Universities. The statistical population of this study included all volunteers (n=240) who participated in this event (women and men). 147 subjects were randomly selected as the sample of this study according to Morgan table. Kinso (2007) questionnaire was used to collect the data. 11 professors of sport management determined content validity of this questionnaire. The questionnaire reliability was determined with Alpha Cronbach's alpha (? = 0.89). K.S test was used to identify the normal distribution of data and Pearson correlation coefficient, Spearman, point biserial correlation and independent sample t-test to analyze the data. Findings showed that commitment of volunteers in two groups of women (M=2.87±0.51) and men (M=2.93±0.58) was lower than the mean, but the motivation in two group of women (M=3.37±0.72) and men (M=3.21±0.050) was at an optimal level. There was a significant relationship between motivation and commitment of volunteers (r=0.337, P?0.001). Results showed a significant relationship between gender and motivation of volunteers (r=0.191, P?0.021), but no significant relationship was found between age and educational degree of volunteers to their motivation and commitment. The results showed no significant relationship motivation and commitment of volunteers (P>0.50).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • human resources
  • Motivation
  • Sport Events.
  • Volunteers