تعیین رابطه بین انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان ایران

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکد? تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت معلم

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی داشنگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

5 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابط? بین انگیزش و تعهد داوطلبان شرکت‌کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان بود. باتوجه به جامع? 240 نفری پژوهش، تعداد نمون? آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 147 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنام? کینسو (2007) پس از تأیید روایی صوری و پایایی (89/0 = ?) استفاده شد. در این تحقیق از آمارهای توصیفی و استنباطی مانند آزمون t، S-K، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که تعهد داوطلبان در دو گروه زن (51/0 ± 87/2 = M) و مرد (81/0 ± 93/2 = M) کمتر از میانگین است. ولی انگیزش در هر دو گروه زن (72/0 ± 37/3 = M) و مرد (50/0 ± 21/3 = M) در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین مشخص شد که بین انگیزش و تعهد داوطلبان زن و مرد رابط? معنی-داری وجود دارد (001/0>P، 337/0 = r). از دیگر یافته‌های تحقیق این بود که بین جنسیت و انگیزش داوطلبان رابط? معناداری وجود دارد (021/0=P و 191/0=r). بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تحصیلات و وضعیت تأهل) با انگیزش و تعهد داوطلبان رابط? معناداری مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها