نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

3 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در تحقیق حاضر تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان های ایران و رابطه آن با برخی از ویژگی های جمعیت شناختی بررسی شد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و اسمیت (1993) در یک مطالعه راهنما، 550 پرسشنامه در بین کارکنان ادارات کل تربیت بدنی 10 استان که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع و در نهایت نتایج مربوط به 337 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعهد سازمانی کارکنان زن (68/0± 25/3) کمتر از کارکنان مرد (67/0± 48/3) و تعهد کارکنان عادی (70/0± 36/3) کمتر از مدیران و معاونان (61/0±72/3) است (05/0 >P). همچنین تعهد سازمانی کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، کمتر از دیگر کارکنان بود (05/0 >P). از نظر سن، سابقه، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی و نوع استخدام، تفاوت معنی داری در میزان تعهد سازمانی کارکنان مشاهده نشد. باتوجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد که برای اصلاح وضعیت موجود ادارات کل تربیت بدنی استان ها در زمینه تعهد سازمانی کارکنان، باید زمینه بهبود سازمانی کارکنان زن و نیز افراد دارای مدرک تحصیلی بالا فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Personal Characteristics of Staff in General Offices of Physical Education on Their Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • hossein poursoltani 1
  • rasoul faraji 2
  • reza andam 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate organizational commitment of staff in physical education general offices and its relationship with some demographic factors. After the reliability and validity of the questionnaire (Allen, Meyer and Smith, 1993) had been estimated in a preliminary study, 550 questionnaires were distributed among the staff of physical education general offices of ten provinces (these provinces were selected by classified random method) and 337 questionnaires were analyzed. Results showed that women enjoyed lower commitment than men (3.25±0.68 vs. 3.48±0.67, p<0.05) and also, common staff (3.36±0.70) had lower commitment than directors and their deputies (3.72±0.61, P<0.05). Additionally, MSc staff and those with higher academic degrees had lower commitment than others (P<0.05). There was no significant difference in organizational commitment with regard to age, marital status, academic field, type of employment and record of service. It seems that some facilities should be considered for women and the personnel with higher academic degrees in order to improve the organizational commitment in the present condition of physical education general offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographic factors.
  • human resources
  • Organizational Commitment
  • physical education general offices