بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی تهران انجام ‌گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- علّی است و جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ کارکنان و استادان دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی تهران (وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 166نفرند. نمونۀ آماری 126 نفر است که با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه­ای تخصیصی با حجم متناسب انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت راهبردی منابع انسانی تعدیل‌شدۀ هانگ و چانگ (2005) با آلفای 92/0، پرسشنامۀ سرمایۀ انسانی امیری (1391) با آلفای 85/0 و عملکرد سازمانی احمدی (1392) با آلفای 94/0، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل­یابی معادلات ­ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مدیریت راهبردی منابع انسانی به‌‌صورت مستقیم (59/0 (β=و غیرمستقیم با نقش واسطه‌ای سرمایۀ انسانی (22/0β=) بر عملکرد سازمانی اثرگذار است (در مجموع 81/0 β=). همچنین سرمایۀ انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد (71/0= β).

کلیدواژه‌ها


1. احمدی، حسن (1392). بررسی رابطۀ رهبری توزیع‌شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 65.
2. افجه، سید علی‌اکبر؛ اسماعیل‌زاده، محمد (1388). «بررسی رابطۀ بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها». مدیریت توسعه و تحول ، تابستان 1388، دورۀ 1، ش2، ص 19-9.
3. امیری، عبدالرضا (1391). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی در شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا از نظر کارکنان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، ص 75.
4. بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ کاظمی، ایرج (1389).«رابطۀ چندگانۀ کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایۀ فکری در دانشگاه­های دولتی استان اصفهان»، مطالعات مدیریت راهبردی، ش 4 ص94-67 .
5. حسینی ، میرزا حسن؛ حبیبی ، روزبه (1389). «مدیریت راهبردی منابع انسانی، راهکار کسب مزیت رقابتی پایدار»، نشریۀ صنعت لاستیک ایران، ش 6، ص 82- 73.
6. رسولی، رضا؛ مجید، ضماهنی؛ شهرآئینی، سعید (1393).«بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت­ها در بازار بورس تهران»،سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ص 144-119.
7. سلطانی، ایرج (1380 ). «نقش برنامه‌ریزی مدیران دانشگاهی در تحقق رسالت‌ها و خودارتقایی دانشگاه»، فصلنامۀ سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، بهار و تابستان، ش 24، ص 58-48 .
8. فرقانی، مهدی؛ خبوشانی، اعظم (1391).«مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات مدیریت برای دستیابی به چابکی سازمان»، فصلنامۀ تأمین اجتماعی،ش 36 و 37، ص 175-157.
9. مهدوی، محمدتقی (1374). «نقش دانشگاه در توسعۀ صنعتی»، فصلنامۀ سیاست علمی و پژوهشی رهیافت»، پاییز، ش 10ص60-45.
10- Armstrong, M. (2006). “A handbook of human resource management practice”. (14th Ed) London: Kogan,p120
11-Baker,D.(1999).“Strategic human resource management: performance,alignment,management”.Library Career Development,Vol. 7 No. 5, pp. 51-63.
-11Bontis, Nick(2014). “Impact of Human Capital on the Organization Performance”. Management Decision,Vol. 70 No. 5,pp75-89
12- Boxall, P., Purcell, J., and Wright, P.M., (eds.) (2007), ‘Human Resource Management: Scope, Analysis and Significance,’ in The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford :Oxford University Press, pp. 1–6
-13Cania,Luftim(2014). “The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance”.Economia. Seria Management, Volume 17, Issue 2pp373-383
14- Chang, W & Huang, T (2005). “Relationship between strategic human resource management and firm performance a contingency perspective”. International Journal of Man power. Vol. 26. NO. 5, pp. 434- 449
15- Chen, Ch. J. & Huang, J. W. (2009). “Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance The Mediating role of Knowledge Management Capacity” Journal of Business Research 62 ,pp104–114
16-Darvish ,K,T (2013). “Strategic HRM and performance: Theory and Practice”. Cambridge Scholars publishing.p11
17-Doong, S. C., Fung, H. G. & Wu, J. Y. (2011). “ Are social, financial, and human capital value enhancing? Evidence from Taiwanese firms”. International Review of Economics & Finance, 20(3): 395-405
18- Felı´cio, J. A; Couto, E; Caiado, J (2014). “Human capital, social capital and organizational performance”.Management Decision ,Vol. 52 No. 2 pp. 350-364
-19Greenwood, Winsome(2015). “Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance”. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences. Vol. 3 No. 3,pp50-66
20- Haghighi M, Gharleghi A, Mir asadi S, et al(2011). “Examine the relationship between characteristics of the organizations mission statement and organizational performance”_ Journal of Change Management;4:54-63.[Persian]
21- Hamid, J ( 2013). “Strategic Human Resource Management and Performance: The Universalistic Approach—Case of Tunisia”. Journal of Business Studies Quarterly , Volume 5, Number 2 pp 185 – 201
22-Holsapple CW, Jones K(2005). “Exploring secondary activities of the knowledge chain”.Knowledge and Process Management; 12(1): 3–31.
23- Jimoh A, O; Danlami S, A (2011). “Strategic Human Resource Management and Organizational Performance in the NigerianManufacturing Sector: An Empirical Investigation”. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 9; September.pp 46-56
24-K Krishnan, S; Singh, M (2012). “Strategic Human Resource Management: A Three-Stage Process Model and Its Influencing Factors”.SOUTH ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT. Volume 18 No.1.pp 61- 82
-25 Kong, E. & Thomson, S. B. (2006). “Intellectual Capital and Strategic Human ResourceManagement in Social Service Non-Profit Organisations in Australia”.International Journal of Human Resources Development and Management, 6, pp2-4
-26Loshali,Surabhi(2013).“STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND FIRM PERFORMANCE: MEDIATING ROLE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP”. Journal of Strategic Human Resource Management. Volume 2 Issue 1 February 2013pp9-19
27- McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (1999). “Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress problems and prospects”.Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122,
28- Nemli Çaliskan, E(2010). “THE IMPACT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE”.Journal of Naval Science and Engineering Vol. 6 , No.2, pp. 100-116.
29- Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A. & Ooi, K.B. (2011). “Interrelationships between intellectual capital and performance: Empirical examination”. Industrial Management & Data Systems, 111(6): 810-829
30- Roos, G. and Roos, J.(1997) “Measuring your company’s intellectual performance”. Long Range Planning, 30(3), pp413–426
-31Sajedi, Jamal; Talebian Nia, Hossein(2015). “The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Performance in Ministry of Sport and Youth”. International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (1),pp 69-73
32- Shafique Awan, M, A; Sarfraz, N (2013). “The Impact of human capital on Company performance and the mediating effect of employee’s satisfaction”. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 8, Issue 2 (Jan. - Feb. 2013), PP 76-82
33- Seleim, A. Ashour, A. and Bontis, N (2007). “Human capital and organizational performance: a study of Egyptian software companies”. Management Decision, 45(4), pp. 789-801
34- Zeffane, Rashid (2015). “The Impact of Human Resources Management on Organizational Performance ”. JSM Volume 29, Issue 3,pp.270-290