نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی تهران انجام ‌گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- علّی است و جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ کارکنان و استادان دانشکده­های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی تهران (وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 166نفرند. نمونۀ آماری 126 نفر است که با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه­ای تخصیصی با حجم متناسب انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت راهبردی منابع انسانی تعدیل‌شدۀ هانگ و چانگ (2005) با آلفای 92/0، پرسشنامۀ سرمایۀ انسانی امیری (1391) با آلفای 85/0 و عملکرد سازمانی احمدی (1392) با آلفای 94/0، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل­یابی معادلات ­ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مدیریت راهبردی منابع انسانی به‌‌صورت مستقیم (59/0 (β=و غیرمستقیم با نقش واسطه‌ای سرمایۀ انسانی (22/0β=) بر عملکرد سازمانی اثرگذار است (در مجموع 81/0 β=). همچنین سرمایۀ انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارد (71/0= β).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Strategic Human Resources Management on Organizational Performance with the Mediating Role of Human Capital in Faculties of Physical Education and Sport Sciences of State Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mirkamali 1
  • m b 2
  • y r 3

چکیده [English]

 
The present study explored the effect of strategic human resources management on organizational performance with a mediating role of human capital in faculties of physical education and sport sciences of state universities of Tehran. This research was descriptive-causal and the statistical population included all 166 staff and professors of faculties of physical education and sport sciences of state universities in Tehran (affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology) in the academic year 2014-2015. The sample included 126 subjects who were selected by Morgan Table and allocation stratified method proportional to size. Data were collected by the adjusted Strategic Management of Human Resources Questionnaire of Huang and Chang (2005) (α=0.92), Human Capital Questionnaire of Amiri (2012) (α=0.85) and Organizational Performance of Ahmadi (2013) (α=0.94). To analyze the data, descriptive statistics and structural equation modeling were applied using Lisrel and SPSS. The results suggested that strategic human resources management directly (β=0.59) and indirectly by mediating role of human capital (β=0.22) influenced organizational performance (totally β=0.81). Human capital also influenced organizational performance (β=0.71).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • human resources
  • organizational performance
  • physical education
  • Strategic Management
1. احمدی، حسن (1392). بررسی رابطۀ رهبری توزیع‌شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 65.
2. افجه، سید علی‌اکبر؛ اسماعیل‌زاده، محمد (1388). «بررسی رابطۀ بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها». مدیریت توسعه و تحول ، تابستان 1388، دورۀ 1، ش2، ص 19-9.
3. امیری، عبدالرضا (1391). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی در شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا از نظر کارکنان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، ص 75.
4. بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ کاظمی، ایرج (1389).«رابطۀ چندگانۀ کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایۀ فکری در دانشگاه­های دولتی استان اصفهان»، مطالعات مدیریت راهبردی، ش 4 ص94-67 .
5. حسینی ، میرزا حسن؛ حبیبی ، روزبه (1389). «مدیریت راهبردی منابع انسانی، راهکار کسب مزیت رقابتی پایدار»، نشریۀ صنعت لاستیک ایران، ش 6، ص 82- 73.
6. رسولی، رضا؛ مجید، ضماهنی؛ شهرآئینی، سعید (1393).«بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت­ها در بازار بورس تهران»،سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، ص 144-119.
7. سلطانی، ایرج (1380 ). «نقش برنامه‌ریزی مدیران دانشگاهی در تحقق رسالت‌ها و خودارتقایی دانشگاه»، فصلنامۀ سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، بهار و تابستان، ش 24، ص 58-48 .
8. فرقانی، مهدی؛ خبوشانی، اعظم (1391).«مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات مدیریت برای دستیابی به چابکی سازمان»، فصلنامۀ تأمین اجتماعی،ش 36 و 37، ص 175-157.
9. مهدوی، محمدتقی (1374). «نقش دانشگاه در توسعۀ صنعتی»، فصلنامۀ سیاست علمی و پژوهشی رهیافت»، پاییز، ش 10ص60-45.
10- Armstrong, M. (2006). “A handbook of human resource management practice”. (14th Ed) London: Kogan,p120
11-Baker,D.(1999).“Strategic human resource management: performance,alignment,management”.Library Career Development,Vol. 7 No. 5, pp. 51-63.
-11Bontis, Nick(2014). “Impact of Human Capital on the Organization Performance”. Management Decision,Vol. 70 No. 5,pp75-89
12- Boxall, P., Purcell, J., and Wright, P.M., (eds.) (2007), ‘Human Resource Management: Scope, Analysis and Significance,’ in The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford :Oxford University Press, pp. 1–6
-13Cania,Luftim(2014). “The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance”.Economia. Seria Management, Volume 17, Issue 2pp373-383
14- Chang, W & Huang, T (2005). “Relationship between strategic human resource management and firm performance a contingency perspective”. International Journal of Man power. Vol. 26. NO. 5, pp. 434- 449
15- Chen, Ch. J. & Huang, J. W. (2009). “Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance The Mediating role of Knowledge Management Capacity” Journal of Business Research 62 ,pp104–114
16-Darvish ,K,T (2013). “Strategic HRM and performance: Theory and Practice”. Cambridge Scholars publishing.p11
17-Doong, S. C., Fung, H. G. & Wu, J. Y. (2011). “ Are social, financial, and human capital value enhancing? Evidence from Taiwanese firms”. International Review of Economics & Finance, 20(3): 395-405
18- Felı´cio, J. A; Couto, E; Caiado, J (2014). “Human capital, social capital and organizational performance”.Management Decision ,Vol. 52 No. 2 pp. 350-364
-19Greenwood, Winsome(2015). “Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance”. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences. Vol. 3 No. 3,pp50-66
20- Haghighi M, Gharleghi A, Mir asadi S, et al(2011). “Examine the relationship between characteristics of the organizations mission statement and organizational performance”_ Journal of Change Management;4:54-63.[Persian]
21- Hamid, J ( 2013). “Strategic Human Resource Management and Performance: The Universalistic Approach—Case of Tunisia”. Journal of Business Studies Quarterly , Volume 5, Number 2 pp 185 – 201
22-Holsapple CW, Jones K(2005). “Exploring secondary activities of the knowledge chain”.Knowledge and Process Management; 12(1): 3–31.
23- Jimoh A, O; Danlami S, A (2011). “Strategic Human Resource Management and Organizational Performance in the NigerianManufacturing Sector: An Empirical Investigation”. International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 9; September.pp 46-56
24-K Krishnan, S; Singh, M (2012). “Strategic Human Resource Management: A Three-Stage Process Model and Its Influencing Factors”.SOUTH ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT. Volume 18 No.1.pp 61- 82
-25 Kong, E. & Thomson, S. B. (2006). “Intellectual Capital and Strategic Human ResourceManagement in Social Service Non-Profit Organisations in Australia”.International Journal of Human Resources Development and Management, 6, pp2-4
-26Loshali,Surabhi(2013).“STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND FIRM PERFORMANCE: MEDIATING ROLE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP”. Journal of Strategic Human Resource Management. Volume 2 Issue 1 February 2013pp9-19
27- McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (1999). “Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress problems and prospects”.Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122,
28- Nemli Çaliskan, E(2010). “THE IMPACT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE”.Journal of Naval Science and Engineering Vol. 6 , No.2, pp. 100-116.
29- Phusavat, K., Comepa, N., Sitko-Lutek, A. & Ooi, K.B. (2011). “Interrelationships between intellectual capital and performance: Empirical examination”. Industrial Management & Data Systems, 111(6): 810-829
30- Roos, G. and Roos, J.(1997) “Measuring your company’s intellectual performance”. Long Range Planning, 30(3), pp413–426
-31Sajedi, Jamal; Talebian Nia, Hossein(2015). “The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Performance in Ministry of Sport and Youth”. International Journal of Sport Studies. Vol., 5 (1),pp 69-73
32- Shafique Awan, M, A; Sarfraz, N (2013). “The Impact of human capital on Company performance and the mediating effect of employee’s satisfaction”. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 8, Issue 2 (Jan. - Feb. 2013), PP 76-82
33- Seleim, A. Ashour, A. and Bontis, N (2007). “Human capital and organizational performance: a study of Egyptian software companies”. Management Decision, 45(4), pp. 789-801
34- Zeffane, Rashid (2015). “The Impact of Human Resources Management on Organizational Performance ”. JSM Volume 29, Issue 3,pp.270-290