بررسی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن در حیطة منابع انسانی و مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 2008 در حیطة منابع انسانی و مالی بود. روش پژوهش از نوع کیفی است که به شیوة نیمه­سازماندهی­شده انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل سه قشر ورزشکاران شرکت­کننده در المپیک پکن (55 نفر)، مدیران ارشد و میانی سازمان تربیت بدنی، کمیتة ملی المپیک و فدراسیون­های المپیکی (70 نفر) و کارشناسان ورزشی بود. نمونه­گیری برای هر گروه با انتخاب هدفمند اولین مشارکت­کننده شروع شد و به­صورت گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات ادامه یافت. بنابراین پژوهشگر با انجام پنج مصاحبه در هر یک از گروه­های ورزشکاران و کارشناسان و شش مصاحبه در گروه مدیران، به اشباع اطلاعات رسید. برای
تجزیه­وتحلیل اطلاعات حاصل از فرایند مصاحبه، پس از پیاده­سازی، ویرایش و کدگذاری اولیة آنها، از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری برای طبقه­بندی نظرها در ابعاد و گروه­های مفهومی یکسان استفاده شد. نتایج به­دست­آمده نشان داد که در حیطة منابع انسانی عمده­ترین مشکل «غیرورزشی بودن» و «چندشغله بودن مدیران» و در حیطة منابع مالی اختصاص­یافته، کفایت لازم را برای مسابقات المپیک داشته است و عمده­ترین مشکل در این حیطه، «مدیریت ناکارامد منابع مالی» بوده است.

کلیدواژه‌ها


. آفرینش خاکی، اکبر. (1388). "سازمان و تشکیلات تربیت بدنی". تهران، انتشارات بامداد کتاب، ص : 239.

2. ابطحی، حسین. (1385). "مدیریت منابع انسانی". تهران، مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیران، ص:  428. http://www.tabesh.net

3. اسماعیلی مقدم، محمدرضا. (1387). "وضعیت اعتبارات کمیتة ملی المپیک در چهار سال گذشته اعلام شد".http://www.iransport.net

4. الهی، علیرضا. (1387). "موانع و راهکارهای توسعة اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص : 1.

5. ایران اسپرت. (1387). "وضعیت اعتبارات کمیتة ملی المپیک در چهار سال گذشته اعلام شد". http://www.iransport.net

6. بختیاری، پرویز. (1386). "حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران". تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. ص : 47.

7. تبیان. (1387). "تاریخچة حضور ایران در المپیک". http://www.tebyan.net

8. جکسون راجرز، پالمر ریچارد. (1380). "راهنمای مدیریت ورزشی". ترجمة خبیری و همکاران، کمیتة ملی المپیک. ص : 85.

9. دادکان، محمد. (1387). "عوامل ناکامی ایران در المپیک 2008 پکن".http://www.mehrnews.com

10. راد، کیان. (1387). "حضور در المپیک از کمیت تا کیفیت". http://www.jamejamonline.ir

11. رحیمی، قاسم. زمانی، علیرضا. (1388). "مقدمه­ای بر روش تحقیق در تربیت بدنی اصفهان". انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ص : 414.

12. رضایی، مریم. (1385). "راهکار علمی مدیریت ورزشی چیست؟"http://www.Hamshahrionline.ir

13. عنایت الهی، سهیل. (1385). "المپیک و استیلای فرهنگی". ماهنامة سوره، شمارة 25. ص : 26.

14. فلیک، آور. (1385). "درآمدی بر تحقیق کیفی". ترجمة هـ. جلیلی، تهران، انتشارات نشر نی. ص : 62.

15. قراخانلو، رضا. (1387). "آسیب­شناسی توسعة ورزش کشور". http://wwwisa.org.ir

16. کمیتة بررسی وضعیت کاروان ورزشی ایران در المپیک پکن‌. (1387). "عوامل ناکامی ایران در المپیک از دیدگاه مجلس شورای اسلامی". دنیای اقتصاد، ص : 24 – 5.

17. کمیتة ملی المپیک .(1389). "تاریخچة حضور ایران در مسابقات المپیک". http://www.olympic.ir

18. گویا. (1387). "ضعف مدیریت دلیل اصلی شکست در المپیک". http://www.gooya.com

19. نوروزی، مجید. (1388). "نقش سیستم­های الکترونیک شهرداری در مشارکت فرهنگی شهروندان". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان اصفهان. ص : 38.

20. Admin, A. (2008). Who will win the medals race?”  (2008/5/8)

21. Coopers, P. (2008). “Medal performanceat the 2008 olympic games”. (10.10.2009). http:///www.Pwc/cy/en/press.releases.

22. Gara, T. (2008). “An olympic – sized failure in the arab world”. (august 27 at Wednesday, 2008). http://Tomgara.Nomadlife.org.

23. Safadi, A. (2008). “Arab performance at the games reveals a greater regional shame”. (aug. 26.2008). http://www.thenational.ae/article.

24. T-FI (2008). “Causefor philippinefailure in olympic game”. (10.8.2010).http://Asiancorrespondent.com/Hong-Kong-blograrl=T.translate. Google user content.com.