نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی تجارب مدیران، کارشناسان و ورزشکاران در مورد دلایل ناکامی ایران در مسابقات المپیک 2008 در حیطة منابع انسانی و مالی بود. روش پژوهش از نوع کیفی است که به شیوة نیمه­سازماندهی­شده انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل سه قشر ورزشکاران شرکت­کننده در المپیک پکن (55 نفر)، مدیران ارشد و میانی سازمان تربیت بدنی، کمیتة ملی المپیک و فدراسیون­های المپیکی (70 نفر) و کارشناسان ورزشی بود. نمونه­گیری برای هر گروه با انتخاب هدفمند اولین مشارکت­کننده شروع شد و به­صورت گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات ادامه یافت. بنابراین پژوهشگر با انجام پنج مصاحبه در هر یک از گروه­های ورزشکاران و کارشناسان و شش مصاحبه در گروه مدیران، به اشباع اطلاعات رسید. برای
تجزیه­وتحلیل اطلاعات حاصل از فرایند مصاحبه، پس از پیاده­سازی، ویرایش و کدگذاری اولیة آنها، از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری برای طبقه­بندی نظرها در ابعاد و گروه­های مفهومی یکسان استفاده شد. نتایج به­دست­آمده نشان داد که در حیطة منابع انسانی عمده­ترین مشکل «غیرورزشی بودن» و «چندشغله بودن مدیران» و در حیطة منابع مالی اختصاص­یافته، کفایت لازم را برای مسابقات المپیک داشته است و عمده­ترین مشکل در این حیطه، «مدیریت ناکارامد منابع مالی» بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Experiences of Managers, Experts and Athletes about the Reasons for Iran Failure in 2008 Beijing Olympics in the Area of Human and Financial Resources

نویسندگان [English]

  • soheil moshtaghiyan
  • akbar etebariyan
  • mehdi namazizadeh
  • mehrdad afkhami

Islamic Azad University (Khorasgan Branch)

چکیده [English]

 
The aim of this research was to recognize the experiences of managers, experts and athletes about the reasons for the failure of Iran in 2008 Beijing Olympics in the area of human and financial resources. The method of research was qualitative and was performed in a semi–organized style. Research statistical population contained three categories of athletes participating in Beijing Olympics (n=55), senior and intermediate managers of Physical Education Organization, National Olympic Committee and Olympic Federations (n=70), and sport experts. Sampling for every group began with the purposeful selection of the first participant and continued as snowball till a saturated level of data. So, researcher reached data saturation with 5 interviews in athlete and experts groups and 6 interviews in managers group. To analyze the data obtained from interviews, after the initial transcription, editing and encoding, open encoding and axial encoding methods were used to categorize viewpoints in identical dimensions and conceptual groups. The results showed that the major problems in the area of human resources were 'not to be of a sporting nature' and 'for managers to have multiple jobs'. Financial resources allocated were sufficient for the Olympics but the major problem in this area was inefficient management of financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Financial Resources
  • Iran Sport Failure
  • Beijing 2008 Olympics
  • Experience
. آفرینش خاکی، اکبر. (1388). "سازمان و تشکیلات تربیت بدنی". تهران، انتشارات بامداد کتاب، ص : 239.
2. ابطحی، حسین. (1385). "مدیریت منابع انسانی". تهران، مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیران، ص:  428. http://www.tabesh.net
3. اسماعیلی مقدم، محمدرضا. (1387). "وضعیت اعتبارات کمیتة ملی المپیک در چهار سال گذشته اعلام شد".http://www.iransport.net
4. الهی، علیرضا. (1387). "موانع و راهکارهای توسعة اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران". دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص : 1.
5. ایران اسپرت. (1387). "وضعیت اعتبارات کمیتة ملی المپیک در چهار سال گذشته اعلام شد". http://www.iransport.net
6. بختیاری، پرویز. (1386). "حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران". تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. ص : 47.
7. تبیان. (1387). "تاریخچة حضور ایران در المپیک". http://www.tebyan.net
8. جکسون راجرز، پالمر ریچارد. (1380). "راهنمای مدیریت ورزشی". ترجمة خبیری و همکاران، کمیتة ملی المپیک. ص : 85.
9. دادکان، محمد. (1387). "عوامل ناکامی ایران در المپیک 2008 پکن".http://www.mehrnews.com
10. راد، کیان. (1387). "حضور در المپیک از کمیت تا کیفیت". http://www.jamejamonline.ir
11. رحیمی، قاسم. زمانی، علیرضا. (1388). "مقدمه­ای بر روش تحقیق در تربیت بدنی اصفهان". انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ص : 414.
12. رضایی، مریم. (1385). "راهکار علمی مدیریت ورزشی چیست؟"http://www.Hamshahrionline.ir
13. عنایت الهی، سهیل. (1385). "المپیک و استیلای فرهنگی". ماهنامة سوره، شمارة 25. ص : 26.
14. فلیک، آور. (1385). "درآمدی بر تحقیق کیفی". ترجمة هـ. جلیلی، تهران، انتشارات نشر نی. ص : 62.
15. قراخانلو، رضا. (1387). "آسیب­شناسی توسعة ورزش کشور". http://wwwisa.org.ir
16. کمیتة بررسی وضعیت کاروان ورزشی ایران در المپیک پکن‌. (1387). "عوامل ناکامی ایران در المپیک از دیدگاه مجلس شورای اسلامی". دنیای اقتصاد، ص : 24 – 5.
17. کمیتة ملی المپیک .(1389). "تاریخچة حضور ایران در مسابقات المپیک". http://www.olympic.ir
18. گویا. (1387). "ضعف مدیریت دلیل اصلی شکست در المپیک". http://www.gooya.com
19. نوروزی، مجید. (1388). "نقش سیستم­های الکترونیک شهرداری در مشارکت فرهنگی شهروندان". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان اصفهان. ص : 38.
20. Admin, A. (2008). Who will win the medals race?”  (2008/5/8)
21. Coopers, P. (2008). “Medal performanceat the 2008 olympic games”. (10.10.2009). http:///www.Pwc/cy/en/press.releases.
22. Gara, T. (2008). “An olympic – sized failure in the arab world”. (august 27 at Wednesday, 2008). http://Tomgara.Nomadlife.org.
23. Safadi, A. (2008). “Arab performance at the games reveals a greater regional shame”. (aug. 26.2008). http://www.thenational.ae/article.
24. T-FI (2008). “Causefor philippinefailure in olympic game”. (10.8.2010).http://Asiancorrespondent.com/Hong-Kong-blograrl=T.translate. Google user content.com.