نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانشگاه مازندران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22059/jsm.2024.373663.3267

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه آکادمی‌های فوتبال در ایران انجام شد.

روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گرد‌آوری داده‌ها، پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ مربیان، بازیکنان، اعضای هیات علمی، پیشکسوتان و مدیران فوتبال در ایران بودند. روش نمونه‌گیری در هر دو مرحله، هدفمند دردسترس بود. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته، موانع و راهکارها شناسایی شد. در بخش کمی به رتبه‌بندی موانع و راهکارهای شناسایی شده، پرداخته شد. نمونه آماری بخش کمی 181 نفر بود؛ ابزار پژوهش در مرحله کمی، پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه‌ای لیکرت بود.. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و جهت رتبه بندی موانع و راهکارهای شناسایی شده از آزمون مدل‌بابی معادلات ساختاری و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS وAMOS استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد مهم‌ترین ابعاد در بخش موانع شامل مدیریت و برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارتباطات و نیروی انسانی، و مهم‌ترین ابعاد در بخش راهکارها شامل نیروی انسانی، بودجه و مالی و زیرساخت و امکانات بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌توانند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران و مدیران فوتبال در ایران در جهت اصلاح و بهبود آکادمی‌ها و توسعه فوتبال در این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying obstacles and solutions for the development of football academies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reihani 1
  • abolfazl darvishi 2
  • meysam noori khanyourdi 3

1 Assistant professor, Faculty of Humanities, Department of Sport Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 mazandaran university

3 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: This research was conducted to identify the barriers and solutions for the development of football academies in Iran.

Methods: The research was applied in terms of purpose and was a survey in data collection, conducted using a mixed approach. The statistical population of the research consisted of all coaches, players, faculty members, veterans, and football managers in Iran. In both stages, the purposive sampling method was used. In the qualitative stage, barriers and solutions were identified through semi-structured interviews. In the quantitative section, the identified barriers and solutions were ranked. The statistical sample size in the quantitative section was 181 people. The research instrument in the quantitative stage was a five-option Likert questionnaire made by the researcher, which was based on the items identified in the interview. 10 professors of sports management confirmed the content validity of the questionnaire, and its reliability was also calculated using Cronbach's alpha. To rank the identified barriers and solutions, the structural equation modeling test was used, and SPSS and AMOS software were used to analyze the data.

Results: The results showed that the most important dimensions in the barriers section included management and planning, coordination and communication, and human resources, and the most important dimensions in the solutions section included human resources, budget and financial resources, and infrastructure and facilities.

Conclusion: The results of this research can be used as guidance for policymakers and football managers in Iran to improve and improve academies and develop football in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football academy
  • Human resources
  • Managerial factors
  • Football federation
  • Grassroots football