تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

برخورداری از دانش و اطلاعات روزامد و تشخیص، تحصیل، تسهیم، توسعه، به‌کارگیری و نگهداری دانش برای ادامة حیات سازمان‌ها به‌ویژه سازمان تربیت بدنی، ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطة مدیریت دانش و اجزای آن با عملکرد منابع انسانی است. این تحقیق توصیفی است و اطلاعات با پرسشنامه‌ای که دارای روایی همچنین پایایی براساس آلفای کرونباخ 8/91 درصد بود، جمع‌آوری شد. تعداد نمونة آماری 83 نفر برابر با جامعة آماری بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه معادلة پیش‌بینی عملکرد منابع انسانی برابر با 69/59، تشخیص دانش 201/0، تحصیل دانش 428/0 و تسهیم دانش 016/0
به‌دست آمد. نبود دیگر متغیرها در مدل به معنی این است که بقیة متغیرها به‌طور معنادار در مدل نقش ندارند. از بین سه متغیر در مدل، متغیر «تحصیل دانش» بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی میزان عملکرد منابع انسانی در ادارة کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی دارد.

کلیدواژه‌ها