نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

برخورداری از دانش و اطلاعات روزامد و تشخیص، تحصیل، تسهیم، توسعه، به‌کارگیری و نگهداری دانش برای ادامة حیات سازمان‌ها به‌ویژه سازمان تربیت بدنی، ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطة مدیریت دانش و اجزای آن با عملکرد منابع انسانی است. این تحقیق توصیفی است و اطلاعات با پرسشنامه‌ای که دارای روایی همچنین پایایی براساس آلفای کرونباخ 8/91 درصد بود، جمع‌آوری شد. تعداد نمونة آماری 83 نفر برابر با جامعة آماری بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه معادلة پیش‌بینی عملکرد منابع انسانی برابر با 69/59، تشخیص دانش 201/0، تحصیل دانش 428/0 و تسهیم دانش 016/0
به‌دست آمد. نبود دیگر متغیرها در مدل به معنی این است که بقیة متغیرها به‌طور معنادار در مدل نقش ندارند. از بین سه متغیر در مدل، متغیر «تحصیل دانش» بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی میزان عملکرد منابع انسانی در ادارة کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regression Analysis of the Relationship between Knowledge Management Components and Human Resource Performance

نویسندگان [English]

  • yaghob badriazarin 1
  • mirhasan seyedameri 2
  • ali imanpoor 3

چکیده [English]

Application of up to date knowledge and information, diagnosis, education, sharing, development, utilization and maintenance of knowledge is essential for the organizations, especially Physical Education Organization, to continue their existence. The aim of this research was to study the relationship of knowledge management and its components and human resource performance. The study was descriptive and data were collected with a questionnaire which had validity and its reliability was determined as 91.8% by Cronbach’s alpha. Statistical population consisted of 83 subjects that equal the statistical sample. Results from multiple regression analysis of predictive equation showed the HR performance as 59.69, diagnosis of knowledge 0.201, education of knowledge 0.428 and knowledge sharing 0.016 respectively. Absence of other variables in the model meant that their role in the model was not significant. Out of the three variables in the model, education of knowledge had the highest role in predicting human resources performance in the physical education general office of west Azerbaijan (Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource
  • Knowledge Management
  • performance
  • Physical Education General Office.