دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 1-192 (مدیریت ورزشی) 
3. تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

صفحه 35-50

یعفوب بدری آذرین؛ میر حسن سید عامری؛ علی ایمانپور


7. روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار

صفحه 105-121

محمد علی میرحسینی؛ فریده هادوی؛ امیر احمد مظفری


9. اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

صفحه 143-156

مطهره زمانی؛ عماد حسینی؛ هادی رجایی


شماره‌های پیشین نشریه

مدیریت ورزشی
زمستان 1391، صفحه 1-192
مدیریت ورزشی
پاییز 1391، صفحه 1-212
مدیریت ورزشی
تابستان 1391، صفحه 1-246
مدیریت ورزشی
بهار 1391، صفحه 1-237