نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات کردستان

چکیده

به‌منظور بررسی نگرش مربیان ورزش‌های تیمی و انفرادی ج.ا.ا. نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش، 132 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامة استاندارد نقش فناوری اطلاعات در ورزش لایبرمان، کاتز و سورنتینیو (2006) با سه بخش مختلف (الف) نگرش کلی مربیان نسبت به رایانه و فناوری، ب) اهمیت علم و فناوری در کسب تجربة مربیگری و ج) درک علم و فناوری در ورزش پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی، t مستقل) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مربیان نخبه داشتن ارتباط خوب با ورزشکاران و کسب مدال در مسابقات را به‌عنوان اهداف اصلی انتخاب کردند. بین دیدگاه‌های زن و مرد و مربیان ورزش‌های تیمی و انفرادی در مورد علم و فناوری تفاوت معناداری به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد که مربیان نخبه نسبت به اهمیت کلی علوم ورزشی آگاهی داشته و در مورد استفاده از فناوری‌های ورزشی نگرش مثبتی دارند، ولی لزوماً این نگرش مثبت را حتی زمانی که از فناوری اطلاعات برای دیگر فعالیت‌ها استفاده می‌کنند، در عمل به محیط‌های ورزش رقابتی انتقال نمی‌دهند. در نهایت می‌توان گفت که نگرش نسبت به فناوری خیلی مثبت است، ازاین-رو پیدا کردن راهبردهایی برای ترغیب مربیان به استفادة عملی از دانش علمی و فناوری‌های موجود از ضروریات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Attitude of Iranian National Team Coaches toward Applying Science and Information Technology to Sport

نویسندگان [English]

  • sardar mohammadi 1
  • behzad izadi 1
  • nasim salehi 2

چکیده [English]

In this study, the attitude of team and individual sport coaches toward applying science and information technology to sport was investigated. 132 highly experienced coaches were selected as the sample and completed the questionnaire of the role of information technology in sport organized by Liebermann, Katz and Sorrentino (2006). This questionnaire consisted of three areas: coaches’ general attitudes towards computer and technology; the role of technology and scientific knowledge in gaining coaching experience; perception of technology and science in sport. Descriptive and inferential statistics (confirmatory factor analysis and independent t test) were used to analyze data. Results showed that elite coaches selected having a good relationship with the athletes, winning medals and championship as their major goals. There was no significant difference in science and technology between attitudes of men and women, group and individual sport coaches. It seems that elite coaches recognize the general importance of sport sciences, and appear to be positive about sport technologies, but they do not necessarily transform these positive attitudes into their competitive sport environments in practice, even when they use information technology for other activities. Overall, it can be said that attitude towards technology is very positive. Therefore, it is necessary to find strategies to encourage coaches to practically use scientific knowledge and existing technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude of Coach
  • Individuals and Team Sport.
  • Information Technology