نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات کردستان

چکیده

به‌منظور بررسی نگرش مربیان ورزش‌های تیمی و انفرادی ج.ا.ا. نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش، 132 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامة استاندارد نقش فناوری اطلاعات در ورزش لایبرمان، کاتز و سورنتینیو (2006) با سه بخش مختلف (الف) نگرش کلی مربیان نسبت به رایانه و فناوری، ب) اهمیت علم و فناوری در کسب تجربة مربیگری و ج) درک علم و فناوری در ورزش پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی، t مستقل) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مربیان نخبه داشتن ارتباط خوب با ورزشکاران و کسب مدال در مسابقات را به‌عنوان اهداف اصلی انتخاب کردند. بین دیدگاه‌های زن و مرد و مربیان ورزش‌های تیمی و انفرادی در مورد علم و فناوری تفاوت معناداری به‌دست نیامد. به‌نظر می‌رسد که مربیان نخبه نسبت به اهمیت کلی علوم ورزشی آگاهی داشته و در مورد استفاده از فناوری‌های ورزشی نگرش مثبتی دارند، ولی لزوماً این نگرش مثبت را حتی زمانی که از فناوری اطلاعات برای دیگر فعالیت‌ها استفاده می‌کنند، در عمل به محیط‌های ورزش رقابتی انتقال نمی‌دهند. در نهایت می‌توان گفت که نگرش نسبت به فناوری خیلی مثبت است، ازاین-رو پیدا کردن راهبردهایی برای ترغیب مربیان به استفادة عملی از دانش علمی و فناوری‌های موجود از ضروریات است.

کلیدواژه‌ها