نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تبیین تفاوت درجة تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده بین فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی و انفرادی است. تحقیق از نوع پیمایشی مقایسه‌ای است. جامعة آماری کارمندان تمام وقت فدراسیون‌های ورزشی ایران برابر با 795 نفر بودند. از 212 پرسشنامة دریافت‌شده 158 مورد مربوط به فدراسیون‌های ورزش‌های فردی و 54 مورد مربوط به فدراسیون‌های ورزش‌های گروهی است. ابزار تحقیق پرسشنامة ابعاد سازمان یادگیرنده با پایایی 974/0 بود. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (t دونمونه‌ای با نمونه‌های مستقل) استفاده شد. نتایج حاکی است که درجة تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در فدراسیون‌های ورزشی در حد مطلوبی نیست و تفاوت معناداری بین درجة تحقق یادگیری مداوم (0 = p، 54/3 = t)، گفت-وشنود (0 = p، 63/2 = t)، یادگیری تیمی (0 p=، 07/4- = t)، سیستم‌های ادغام‌شده (0 = p، 22/4- = t)، توانمندسازی (0 = p، 05/3- = t)، پیوند با سیستم (0 = p، 07/3- = t) و رهبری راهبردی (0 = p، 61/3- = t) در فدراسیون‌های ورزش‌های تیمی و انفرادی ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Difference in Dimension of Learning Organization between Federations of Team and Individual Sports in Iran

نویسندگان [English]

  • akram rashed 1
  • fazlolah zarepoornasirabadi 2

1

2

چکیده [English]

The aim of this research was to explain the difference in the dimensions of learning organization between federations of team and individual sports. This research was a comparative survey. The statistical population consisted of 795 fulltime employees of Iran sport federations. Out of 212 returned questionnaires, 158 questioners were from individual sport federations and 54 from team sport federations. The instrument of research was the dimensions of learning organization questionnaire with the reliability of 0.974. Descriptive and inferential statistics (independent sample t test) were used for data analysis. The results showed that realization degree of dimensions of learning organization was not at an optimal level. There was a significant difference in realization degree of continuous learning (t=3.54, P=0), conversation (t=2.63, P=0), team learning (t= -4.07, p=0), merged systems (t= -4.22, p=0), improvement (t= -3.05, p=0), relation with system (t= -3.07, p=0) and strategic leadership (t= -3.61, p=0) between federations of team and individual sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Learning
  • Conversation
  • improvement
  • Merged Systems
  • Relation with System
  • Strategic Leadership.
  • team learning