کاربرد استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخرهای شهرستان ارومیه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاربرد استانداردهای بهینه‌سازی مصرف آب در استخرهای شنای شهرستان ارومیه بود. به این منظور، استخرهای مرکز استان آذربایجان غربی به تعداد 13 استخر که کل جامعة تحقیق را تشکیل می‌دادند به صورت تمام-شمار بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک‌لیست بود که با استناد به استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی (1388) و دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان کشور (1384) تهیه شد و پس از ارزیابی اعتبار محتوایی، پایایی آن در یک مطالعة راهنما از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که از 13 استخر شهرستان ارومیه، 9 استخر مربوط به استخرهای دولتی و 4 استخر دیگر متعلق به بخش خصوصی بود و اغلب آنها (7 استخر) قدمتی کمتر از 10 سال داشتند. در بررسی فرضیه‌های تحقیق نیز مشخص شد که 83/5 درصد استخرها از نظر رعایت استانداردهای مبحث 19 در وضعیت متوسط و 61/5 درصد آنها نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. از نظر استانداردهای بهینه-سازی مصرف آب 84/6 درصد استخرها وضعیت نامطلوب و 15/4 درصد بقیه نیز وضعیت متوسطی داشتند.

کلیدواژه‌ها