نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاربرد استانداردهای بهینه‌سازی مصرف آب در استخرهای شنای شهرستان ارومیه بود. به این منظور، استخرهای مرکز استان آذربایجان غربی به تعداد 13 استخر که کل جامعة تحقیق را تشکیل می‌دادند به صورت تمام-شمار بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک‌لیست بود که با استناد به استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی (1388) و دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان کشور (1384) تهیه شد و پس از ارزیابی اعتبار محتوایی، پایایی آن در یک مطالعة راهنما از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که از 13 استخر شهرستان ارومیه، 9 استخر مربوط به استخرهای دولتی و 4 استخر دیگر متعلق به بخش خصوصی بود و اغلب آنها (7 استخر) قدمتی کمتر از 10 سال داشتند. در بررسی فرضیه‌های تحقیق نیز مشخص شد که 83/5 درصد استخرها از نظر رعایت استانداردهای مبحث 19 در وضعیت متوسط و 61/5 درصد آنها نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. از نظر استانداردهای بهینه-سازی مصرف آب 84/6 درصد استخرها وضعیت نامطلوب و 15/4 درصد بقیه نیز وضعیت متوسطی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Optimization Standards of Water Consumption in Swimming Pools of Urmia (Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad kashef 1
  • mostafa syadat 2

چکیده [English]

This study aimed at application of optimization standards of water consumption in swimming pools of Urmia. For this purpose, all 13 swimming pools of Urmia were studied as the statistical sample of the study. The data were collected through a questionnaire and a checklist obtained based on the standards of Standard Institution and Industrial Studies (1388) and the Office of National Legislation for Buildings (1384). Then, after the content validity of the questionnaire was assessed, its reliability was examined in a pilot study through Cronbach’s alpha coefficient indicating 0.86. The finding showed that out of 13 swimming pools of Urmia, 9 belonged to the public sector and 4 belonged to private sector. In addition, most of them (7 pools) were built within past 10 years. The study of research hypotheses indicated that 5.83% of the swimming pools were in a moderate and 5.61% were in an inappropriate condition as far as the standards of issue 19 were concerned. Furthermore, regarding the optimization standards of water consumption, 6.84% of swimming pools were in an inappropriate and 4.15% were in a moderate condition respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Standards
  • Optimization of Water Consumption
  • Swimming Pools
  • Urmia Province