نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است. روش تحقیق حاضر توصیفی و با توجه به موضوع در حیطة مطالعات راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعة آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران و کارشناسان منتخب تربیت بدنی دانشکده‌های مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیأت علمی رشتة تربیت بدنی آگاه به فعالیت‌های ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد بود. نمونة آماری تحقیق 94 نفر بودند که به‌علت محدود بودن جامعة آماری به‌صورت کل‌شمار انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌های باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و پایایی پرسشنامة بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 83/0 تأیید شد. برای اولویت‌بندی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از آزمون فریدمن استفاده شد. پس از تجزیه-وتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل خارجی و داخلی، مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه‌ آزاد اسلامی در منطقة محافظه‌کارانه (WO) قرار داشت و راهبردهای مطلوب آنها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design of Student Sport Strategy of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • gelaleh hoseini 1
  • mehrzad hamidi 2
  • farshad tojjari 3

چکیده [English]

The aim of this study was to design a student sport strategy of Islamic Azad University. This study was a description application study and from the aspect of aim was practical. Statistical population consisted of 94 managers and experts of Physical Education General Office of Islamic Azad University, selected physical education managers and experts of faculties of Islamic Azad University and physical education faculty members who were involved in the actions of the General Office of Islamic Azad University. The sample equaled the population. Data were collected by open and close questionnaires. The validity was confirmed by some experts and the reliability of the close questionnaire was obtained by Cronbach’s alpha coefficient as 0.83. Friedman test was used to prioritize the strengths, weaknesses, opportunities and threats. After evaluation matrix and SWOT analysis of internal and external variables, the results showed that the strategic situation of student sport of Islamic Azad University was within conservative area (WO). Finally, appropriate strategies were suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University.
  • Strategy
  • University Sport