دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 1168236، پاییز 1391، صفحه 1-212 (مدیریت ورزشی) 
3. رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه

صفحه 49-64

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمود آقایی؛ اسکندر حسین پور


8. ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبة ایران

صفحه 139-159

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیامک فیض عسگری؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی


9. بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران

صفحه 161-176

نوشین بنار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق


10. بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

صفحه 177-196

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمد زارعی محمود آبادی