دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 1168236، آبان 1391، صفحه 1-212 (مدیریت ورزشی) 
رابطة مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی

صفحه 5-29

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ اعظم شیرویی


رابطة بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا

صفحه 31-47

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی احمدی


رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه

صفحه 49-64

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمود آقایی؛ اسکندر حسین پور


بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

صفحه 65-89

علیرضا فارسی؛ حخت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی


ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

صفحه 91-107

امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی


عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 109-122

مقصود نجفی کلوری؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسماعیلی بیدهندی


مطالعة آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع

صفحه 123-138

مهر علی همتی نژاد؛ مهرزاد حمیدی؛ مهدی مدنی؛ اکبر میرزایی کالار


ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبة ایران

صفحه 139-159

رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیامک فیض عسگری؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی


بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران

صفحه 161-176

نوشین بنار؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق


بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

صفحه 177-196

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمود زنجیرچی؛ حمید بابایی میبدی؛ محمد زارعی محمود آبادی


مدیریت ورزشی
اسفند 1391، صفحه 1-192
مدیریت ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-212
مدیریت ورزشی
مرداد 1391، صفحه 1-246
مدیریت ورزشی
فروردین 1391، صفحه 1-237