نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اهداف حمایت ورزشی حامیان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق، کلیة حامیان 9 رشتة ورزشی فعال در لیگ برتر بودند که از این میان 134 شرکت به عنوان نمونة آماری در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را 15 تن از استادان صاحب نظر در مدیریت و حمایت ورزش تأیید کردند. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (92/0= ?) و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت توسط مدیران عامل، مدیران بازاریاب و یا مدیران مالی شرکت ها و سازمان های حمایت کننده تکمیل شد. براساس تحلیل عاملی، 26 متغیر در چهار گروه، اهداف کلی شرکت، اهداف بازاریابی، اهداف رسانه ای تبلیغاتی و اهداف ارتباطی – محیطی قرار گرفتند. براساس نتایج حاصله «بهبود وجهه و اعتبار برای شرکت» با میانگین 20/4 = M و انحراف معیار 30/1 = SE با اهمیت ترین هدف و «ایجاد چالش و رقابت تبلیغاتی در رسانه ها» با میانگین 83/2 = M و انحراف معیار 30/1 = SE به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. بنابراین سازمان های ورزشی حمایت شونده باید در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر به حامیان توجه کنند تا ارتباطات و همکاری های موجود پایدار و برد – برد ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Sport Sponsorship Objectives in Iran Super Leagues

نویسندگان [English]

  • nooshin benar 1
  • rahim ramezaninegad 2
  • mohammad khabiri 3
  • anoshirvan kazemnegad 4
  • esmaeil malekakhlagh 1

چکیده [English]

The aim of this study was to survey sport sponsorship objectives of super league sponsors of Iran. The method of this study was descriptive correlation. The statistical population consisted of all sponsors who sponsored 9 active sport fields in super league. The sample consisted of 134 sponsors. A research-made questionnaire was used to collect data; its content and face validity was confirmed by 15 sport management and sponsorship experts. Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (?=0.92). Factor analysis with a varimax rotation was used to analyze the data. A 5-point Likert scale was filled out by managers, marketing managers or financial managers of organizations or companies that sponsored the sport teams. 26 variables were selected and classified into four categories “broad objectives, marketing objectives, media–advertising objectives and relationship–environmental objectives” by factor analysis. The findings showed that the most important objective was “improving corporate reputation” (mean=4.20, SD=1.30) and the least important objective was “challenge and advertising competition in media” (mean=2.83, SD=1.30). So sponsored sport organizations should pay attention to achieve sponsors’ objectives so that their win-win relationships and cooperation can be maintained and continued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotional Mix
  • Sponsor’s Objectives
  • Sport Marketing
  • Sport Sponsorship