نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد آشتیان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی میزان گرایش جنسیتی با توجه به مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزش بانوان در روزنامه های ورزشی کشور انجام گرفت. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بود. جامعة تحقیق 5 روزنامة پرتیراژ ورزشی کشور در سال 1388 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 3269 خبر بررسی شدند. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی آن را تعدادی از متخصصان مدیریت ورزش و ارتباطات تأیید کردند و پایایی آن حدود 90 درصد به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون اسکویر استفاده شد. در این تحقیق مؤلفه های مدیریت خبر شامل تصویری بودن، محل درج خبر، به روز بودن، جهت گیری، ارزشگذاری تیترها، مالی بودن و محتوای خبر بود، که به عنوان متغیرهای تحقیق با توجه به سوگیری جنسیتی بررسی شدند. یافته های تحقیق مؤید سهم اندک بانوان ورزشکار در هر یک از مؤلفه های مدیریت اخبار در روزنامه های ورزشی مورد نظر این تحقیق در مقایسه با مردان بود. مبنای نظری این تحقیق بر نظریات جامعه شناختی کالینز، چافتز و گریندوفر تکیه داشت که علت عمدة سوگیری جنسیتی در هر جامعه ای را تصاحب منابع قدرت توسط جنس قوی تر و نیز باورهای اجتماعی می دانستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between News Management Components and Sport Reports with an Emphasis on Gender Orientation in Sport Newspapers

نویسندگان [English]

  • sara keshkar 1
  • hamid ghasemi 2
  • azam shiroie 3

چکیده [English]

This study aimed to investigate gender orientation with regard to news management components and women sport reports in sport newspapers in Iran. The method of this research was content analysis. Statistical population of this research consisted of five Iranian highly published sport newspapers in 2009 and the sample (3269 news) was selected using cluster sampling method. Coding sheets were used to collect the data; the validity was approved by sport management and communications experts and the reliability was 90%. Square test was used to analyze data. New management components consisted of using pictures for the news, the place of news in the newspaper, being up-to-date, news orientation, title valuing, new financing and news content. The results of this study showed that women had lower share in each component of the news management in the newspapers. The theoretical aspects of this study relied upon sociological theories of Collins, Chafetz and Greendorfer who believed that the main reason for gender orientation in every society is power achievement by males and social beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Orientation
  • News Management.
  • Sport News
  • Sport Newspaper