نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسة استاندارد ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها بود. نوع تحقیق توصیفی – ارزیابی بود که جامعة آماری آن را کلیة اماکن ورزشی مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می‌دادند. 289 مدرسه به‌عنوان حجم نمونة مورد نیاز به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای سیستماتیک (منظم) انتخاب شدند. معیارهای مورد نیاز از طریق چک-لیست‌های طراحی‌شده توسط محقق، جمع‌آوری شد. وضعیت ایمنی در 5 مؤلفة داخل زمین و سطوح، حریم‌ها و خطوط، طراحی و ابعاد، تأسیسات و پوشش‌ها و تجهیزات بررسی شد. از روش‌های آمار توصیفی به‌منظور تعیین وضعیت ایمنی عوامل مختلف، همچنین آزمون‌های کروسکال والیس و یو – من ویتنی به‌منظور بررسی وضعیت ایمنی در مقاطع مختلف تحصیلی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS11 در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق دامنة وسیعی از رعایت و عدم رعایت استانداردهای ایمنی را در عوامل مختلف نشان داد. بین وضعیت ایمنی مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0 p<). مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها وضعیت بهتری نسبت به مدارس ابتدایی داشتند. باتوجه به نتایج پژوهش و اهمیت ورزش در مدارس ابتدایی و کمبودهای گزارش‌شده، با استفاده از کتاب توصیه‌های ایمنی زمین‌های بازی مدارس ، ضوابط ایمنی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Survey and Compare Safety Standards of Sport Spaces and Equipment of Tehran Schools of Different Grades and to Provide Strategies to Eliminate Probable Problems and to Use them Properly

نویسندگان [English]

  • alireza farsi 1
  • hojjat zamani sani 2
  • zahra fathi rezaee 2

1

2

چکیده [English]

The aim of the present study was to survey and compare safety standards of sport spaces and equipment of different educational levels in Tehran schools and to provide strategies to eliminate probable problems and to use them properly. This survey was a descriptive survey. The statistical population included all sports spaces of schools in Tehran. 289 schools were selected as the sample by multistage systematic sampling. Researcher-made checklists were used to collect data. Safety was investigated through five factors including inside the field and surfaces, privacy and lines, design and dimensions, facilities and coverage and equipment. Descriptive statistics were determined to determine the safety condition of different factors and Kruskal Wallis and U-Mann-Whitney tests to evaluate the safety condition of different educational levels by SPSS11. Research results showed a wide range of observation and lake of observation of safety standards in the various factors. A significant difference was observed in safety status of different education levels (P<0.05), that is, guidance schools and high schools had better conditions than primary schools. Considering the research results and the importance of physical activity and reported deficits, safety solutions were provided using school playground safety guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Level
  • Safety
  • School
  • Sport Equipment
  • sport places
  • Standard