بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسة استاندارد ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها بود. نوع تحقیق توصیفی – ارزیابی بود که جامعة آماری آن را کلیة اماکن ورزشی مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می‌دادند. 289 مدرسه به‌عنوان حجم نمونة مورد نیاز به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای سیستماتیک (منظم) انتخاب شدند. معیارهای مورد نیاز از طریق چک-لیست‌های طراحی‌شده توسط محقق، جمع‌آوری شد. وضعیت ایمنی در 5 مؤلفة داخل زمین و سطوح، حریم‌ها و خطوط، طراحی و ابعاد، تأسیسات و پوشش‌ها و تجهیزات بررسی شد. از روش‌های آمار توصیفی به‌منظور تعیین وضعیت ایمنی عوامل مختلف، همچنین آزمون‌های کروسکال والیس و یو – من ویتنی به‌منظور بررسی وضعیت ایمنی در مقاطع مختلف تحصیلی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS11 در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج تحقیق دامنة وسیعی از رعایت و عدم رعایت استانداردهای ایمنی را در عوامل مختلف نشان داد. بین وضعیت ایمنی مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0 p<). مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها وضعیت بهتری نسبت به مدارس ابتدایی داشتند. باتوجه به نتایج پژوهش و اهمیت ورزش در مدارس ابتدایی و کمبودهای گزارش‌شده، با استفاده از کتاب توصیه‌های ایمنی زمین‌های بازی مدارس ، ضوابط ایمنی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها