عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطالعة موردی انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطلاعات یک مطالعة توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون فوتبال بودند (13 نفر و با توجه به تعداد اندک افراد جامعه کلیة اعضای جامعه به عنوان نمونة آماری در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامة خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی (87/0 = ? )، در بین نمونة آماری توزیع شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به یافته های تحقیق کلیة فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند (05/0 P<) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز خصوصی سازی به عنوان مهم ترین روش کنترل شناخته شد (05/0 P< ، 91/5 = Mr ).

کلیدواژه‌ها