نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مطالعة عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطالعة موردی انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطلاعات یک مطالعة توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون فوتبال بودند (13 نفر و با توجه به تعداد اندک افراد جامعه کلیة اعضای جامعه به عنوان نمونة آماری در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامة خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی (87/0 = ? )، در بین نمونة آماری توزیع شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به یافته های تحقیق کلیة فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند (05/0 P<) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز خصوصی سازی به عنوان مهم ترین روش کنترل شناخته شد (05/0 P< ، 91/5 = Mr ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors of Corruption in Sport Organizations (Case Study : Football Federation of I.R Iran)

نویسندگان [English]

  • maghsood najafikolori 1
  • mahmood goodarzi 2
  • abolfazl farahani 3
  • hasan esmaeli bidhendi 1

1

2

3

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the effective factors of corruption in sport organizations and Football Federation of Iran was selected as the case study. Research method was descriptive application survey and all staff of Football Federation of I.R. Iran (N=131) were considered as the population while the sample equalled the population. To collect data, a questionnaire (Khodadad Hosseini and Farhadinijad, 2001) was used. The validity and reliability (?=0.87) of the questionnaire was examined and approved. For data analysis, binominal and Friedman tests were used. Findings showed that cultural factors played the most important role in the emergence and growth of administrative corruption (P<0.05). Among different approaches to control administrative corruption, privatization played the most important role (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • Control methods
  • Football Federation