نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از تحقیق، تعیین ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبة ایران بود که با روش توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعة آماری این تحقیق کلیة شمشیربازان لیگ برتر بودند. نمونة آماری برابر با جامعة تحقیق (114=n) در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامة رفتار حمایتی – استقلالی در ورزش (83/0= ?) و پرسشنامة تعهد ورزشی (86/0=? ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، و در راستای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسه از آزمون t مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان تعهد ورزشی رابطة معنی داری وجود دارد (01/0 P<، 617/0 = r). همچنین در میزان رفتار حمایتی – استقلالی مربیان و تعهد ورزشی در تیم های موفق و ناموفق تفاوت معنی داری مشاهده شد (01/0 P<). به طور کلی رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان عاملی مهم و تعیین کننده در تعهد ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Autonomy – Supportive Behaviours of Coaches and Sport Commitment of Iranian Elite Fencing Players

نویسندگان [English]

  • rasool noroziseyed hoseini 1
  • hashem kozehchiyan 2
  • mohammad ehsani 3
  • siyamak feize asgari 4
  • ebrahim noroziseyedhoseini 5

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between autonomy-supportive behaviours of coaches and sport commitment of Iranian elite fencing players. This study used a descriptive correlation field method. The statistical population were comprised of all fencing players of premier league in Iran and the statistical sample equalled the population (n=114). In order to collect data, demographic questionnaire, autonomy-supportive behaviour in sport questionnaire (?=0.83) and sport commitment questionnaire (?=0.86) were used. Descriptive methods were used to analyze the data and in order to determine the relationship, Pearson correlation coefficient and to compare, independent t test were used. The results showed a significant relationship between the autonomy–supportive behaviours of coaches and sport commitment (r=0.617, P<0.01). Also, the findings showed a significant different in the amount of autonomy–supportive behaviours of coaches and the sport commitment between successful and unsuccessful teams (P<0.01). Generally, autonomy-supportive behaviour of coaches was an important factor in athletes’ sport commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy-Supportive Behaviours
  • coaches
  • Fencing Players
  • sport commitment