نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین معیارهای کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونة پژوهش 1443 نفر بودند که از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2009 (آزادی تهران، فولادشهر اصفهان و یادگار امام قم) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامة محقق ساختة کیفیت خدمات و رضایتمندی بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. بررسی فرضیه ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین میزان دسترسی به خدمات، امنیت و طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنی داری وجود دارد (001/0 P<). همچنین بین بهداشتی بودن و تمیزی فضای ورزشگاه و نحوة برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنی داری مشاهده شد (001/0P<). در قلمرو صنعت ورزش، رضایتمندی تماشاگر مزایای زیادی را برای باشگاه ها و تیم ها به دنبال دارد. باشگاه های فوتبال مانند مؤسسات خدماتی، باید رضایت تماشاگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد کنند. بنابراین ضروری است، باشگاه ها و مدیران آنها نهایت تلاش خود را به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به هواداران به عنوان سرمایه های اصلی و مهم ترین منبع درآمد باشگاه به عمل آورند و با جلب رضایت آنها زمینة حفظ و تداوم حضور آنها در ورزشگاه ها را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Service Quality and Satisfaction of Spectators in Host Stadiums of AFC Championship League

نویسندگان [English]

  • ebrahim alidost ghahfarrokhi 1
  • ali ahmadi 2

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between service quality and satisfaction of spectators in host stadiums of AFC championship league. The method of research was descriptive – correlation. The sample of the research consisted of 1443 spectators in host stadiums of the AFC championship league in 2009 season (Azadi in Tehran, Fuladshahr in Isfahan, and Yadegar-e-Imam in Qom) who were selected by the purposive and available sampling. The researcher-made questionnaire of service quality and satisfaction was used to collect data; the reliability was calculated as 0.84 using Cronbach’s alpha coefficient. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed a significant relationship between the access to service, security, design and attractiveness of the stadiums with satisfaction of the spectators (P<0.001) and between cleanness of the stadiums, the behaviour of management and executive staff with satisfaction of the spectators (P<0.001). As customers’ satisfaction have many advantages for clubs and teams in sport industry, football clubs like service institutes must consider customers’ satisfaction as an important criterion to measure the quality of their service. Thus, it is necessary for clubs and their managers to try their best to promote the level of service to their fans who are the main treasure and the most important source of income and to maintain and continue their attendance in the stadiums through satisfying them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AFC Championship League.
  • Satisfaction of Spectators
  • Service quality