رابطة بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین معیارهای کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونة پژوهش 1443 نفر بودند که از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه های میزبان لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2009 (آزادی تهران، فولادشهر اصفهان و یادگار امام قم) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامة محقق ساختة کیفیت خدمات و رضایتمندی بود که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. بررسی فرضیه ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین میزان دسترسی به خدمات، امنیت و طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنی داری وجود دارد (001/0 P<). همچنین بین بهداشتی بودن و تمیزی فضای ورزشگاه و نحوة برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنی داری مشاهده شد (001/0P<). در قلمرو صنعت ورزش، رضایتمندی تماشاگر مزایای زیادی را برای باشگاه ها و تیم ها به دنبال دارد. باشگاه های فوتبال مانند مؤسسات خدماتی، باید رضایت تماشاگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد کنند. بنابراین ضروری است، باشگاه ها و مدیران آنها نهایت تلاش خود را به منظور ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به هواداران به عنوان سرمایه های اصلی و مهم ترین منبع درآمد باشگاه به عمل آورند و با جلب رضایت آنها زمینة حفظ و تداوم حضور آنها در ورزشگاه ها را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها