دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 1-237 (مدیریت ورزشی) 
2. بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

صفحه 23-36

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مالک رجبی


6. بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی

صفحه 107-126

رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق


شماره‌های پیشین نشریه

مدیریت ورزشی
زمستان 1391، صفحه 1-192
مدیریت ورزشی
پاییز 1391، صفحه 1-212
مدیریت ورزشی
تابستان 1391، صفحه 1-246
مدیریت ورزشی
بهار 1391، صفحه 1-237