ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 مارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطة عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از شاخة تحقیقات میدانی بود. در این تحقیق، نمونة آماری برابر با جامعة آماری و به‌صورت تمام‌شمار مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، پرسشنامه‌های عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (یودساکف و مکنزی، 1990) که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0 و 83/0 به‌دست آمد. در بین گروه نمونه شامل 94 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج ضریب همبستگی گاما نشان داد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود ندارد (05/0 ) اما بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی (05/0 P<، 14/0 = r)، عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی (19/0 = r، 05/0 P<) و نیز بین عدالت سازمانی و فضایل شهروندی رابطه (137/0 = r، 05/0 P<) برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده‌ای می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش‌بینی کند. به‌دلیل اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً داوطلبانه هستند، بیشتر تحت تأثیر تعاملات و رویه‌های سازمانی قرار دارند. ازاین‌رو ضروری است مدیران ادارات تربیت بدنی در نحوة برخورد با کارکنان انصاف را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، به‌ویژه فضیلت شهروندی را در کارکنان افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها