نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 مارشناس ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطة عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و از شاخة تحقیقات میدانی بود. در این تحقیق، نمونة آماری برابر با جامعة آماری و به‌صورت تمام‌شمار مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، پرسشنامه‌های عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (یودساکف و مکنزی، 1990) که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0 و 83/0 به‌دست آمد. در بین گروه نمونه شامل 94 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج ضریب همبستگی گاما نشان داد که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجود ندارد (05/0 ) اما بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی (05/0 P<، 14/0 = r)، عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی (19/0 = r، 05/0 P<) و نیز بین عدالت سازمانی و فضایل شهروندی رابطه (137/0 = r، 05/0 P<) برقرار است. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده‌ای می‌تواند رفتار شهروندی سازمانی را پیش‌بینی کند. به‌دلیل اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً داوطلبانه هستند، بیشتر تحت تأثیر تعاملات و رویه‌های سازمانی قرار دارند. ازاین‌رو ضروری است مدیران ادارات تربیت بدنی در نحوة برخورد با کارکنان انصاف را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، به‌ویژه فضیلت شهروندی را در کارکنان افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Organizations of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • mehrdad moharamzadeh 1
  • zeinab shaker 2
  • mirmohammad kashef 1

چکیده [English]

This study was conducted to determine the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in physical education organizations in West Azerbaijan province. This research was a descriptive – correlation type and was categorized in field study. The statistical sample was equal to the statistical population; therefore, organizational justice questionnaire (Moorman, Neihoof, 1993) and organizational citizenship behavior questionnaire (Podsakoff and Mackenzie, 1990) (their reliabilities were obtained through Cronbach’s alpha as 0.93 and 0.83 respectively) were distributed among the sample of 94 personnel in physical education organizations of West Azerbaijan. The results of the Gamma correlation showed no significant relationship between distributive justice and organizational citizenship behavior while there was a significant relationship between procedural justice and OCB (P<0.05, r=0.14), between interactional justice and OCB (P<0.05, r=0.19) and organizational justice and civil virtue (p<0.05, r=0.137). Also, regression analysis showed that interactional justice can predict organizational citizenship behavior. Since the organizational citizenship behaviors are voluntary behaviors, they are more affected by interactions and organizational procedures; therefore, it is necessary that managers of physical education organizations treat fairly with personnel to increase organizational citizenship behaviors especially civil virtue in personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational Justice
  • Physical Education Organization