بررسی عوامل مؤثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار جهاد دانشگاهی

3 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه‌های گروهی در شکل‌دهی و جهت‌دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ساخت بستری مناسب در عرصة ورزش نقش انکارناپذیری دارند. سؤال این است که آیا بین عوامل مؤثر نقش چهارگانة رسانه‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی تفاوت معنادار وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی – مقایسه‌ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش گردآوری داده‌ها میدانی بود. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان ورزشی و رسانه‌ای، نمونة آماری 120 نفر و روش نمونه‌گیری غیرتصادفی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخت استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 12 تن از استادان دانشگاه و متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامة آلفای کرونباخ (89 = ?) تعیین شد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن به‌منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و
فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی در سطح 05/0 P=، تفاوت معناداری وجود دارد. رسانه‌های ورزشی در بعد استعدادیابی در ورزش قهرمانی نقش کمرنگی دارند و حامیان مالی و بخش‌های خصوصی به‌ندرت در ورزش قهرمانی
سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر، آنها نسبت به نوآوری در حوزة تخصصی خود، آگاه‌سازی مسئولان ورزشی و همچنین افزایش مطالعات و تحقیقات در زمینة ورزش قهرمانی کوتاهی کرده‌اند. رسانه‌های ورزشی می‌توانند با به‌کارگیری نیروهای متخصص و متعهد از این جایگاه رسانه‌ای به‌منظور اعتلای ورزش قهرمانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه استفاده کنند و این مهم با همکاری همه‌جانبة جامعة رسانه‌ای و ورزشی صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها