نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار جهاد دانشگاهی

3 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه‌های گروهی در شکل‌دهی و جهت‌دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ساخت بستری مناسب در عرصة ورزش نقش انکارناپذیری دارند. سؤال این است که آیا بین عوامل مؤثر نقش چهارگانة رسانه‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی تفاوت معنادار وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی – مقایسه‌ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش گردآوری داده‌ها میدانی بود. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان ورزشی و رسانه‌ای، نمونة آماری 120 نفر و روش نمونه‌گیری غیرتصادفی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخت استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 12 تن از استادان دانشگاه و متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامة آلفای کرونباخ (89 = ?) تعیین شد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن به‌منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و
فرهنگ‌سازی رسانه‌های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی در سطح 05/0 P=، تفاوت معناداری وجود دارد. رسانه‌های ورزشی در بعد استعدادیابی در ورزش قهرمانی نقش کمرنگی دارند و حامیان مالی و بخش‌های خصوصی به‌ندرت در ورزش قهرمانی
سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر، آنها نسبت به نوآوری در حوزة تخصصی خود، آگاه‌سازی مسئولان ورزشی و همچنین افزایش مطالعات و تحقیقات در زمینة ورزش قهرمانی کوتاهی کرده‌اند. رسانه‌های ورزشی می‌توانند با به‌کارگیری نیروهای متخصص و متعهد از این جایگاه رسانه‌ای به‌منظور اعتلای ورزش قهرمانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه استفاده کنند و این مهم با همکاری همه‌جانبة جامعة رسانه‌ای و ورزشی صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Examine the Effective Factors of Informing, Social Participation, Educational and Culture – Making Roles of Sport Media in Athletic Sport Development

نویسندگان [English]

  • habib honari 1
  • abdolhamid ahmadi 2
  • mehdi moradi 3

1

2

3

چکیده [English]

Media has an undeniable role in shaping and directing beliefs, attitudes and thoughts of society and also in creating a suitable ground in sport. The aim of this study was to examine the effective factors of sport media in development of athletic sport. The research methodology was descriptive-comparative, the type of the research was applied, the method was survey, and data collection was field. Research population consisted of sports and media experts and research sample included 120 individuals who were selected non-randomly. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined by 12 professors and experts and the reliability was also determined through Cronbach’s Alpha (?=0.89). Kolmogorov Smirnov test was used to investigate if the data were normal and Friedman test was used to determine the significance of hypotheses. The results of the research revealed a significant difference in the effective factors of informing, social participation, education and culture-making roles of sport media in athletic sport development (p=0.05). Sport media played an inconspicuous role in identifying the talents of athletic sports, and private sectors as well as sponsors rarely invest in athletic sports. On the other hand, they have neglected innovation in their field, notification of sport authorities, and increased researches and studies in athletic sports. Employing committed and professional forces, sport media can use this position to promote athletic sport and to enhance community awareness. This fact will be accomplished by multilateral cooperation of media and sport communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic Sports
  • Culture – Making.
  • Education
  • Informing
  • social participation
  • Sport Media