بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

4 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

در پژوهش حاضر، دیدگاه مدیران شرکت‌های خصوصی در مورد حمایت مالی از ورزش به‌عنوان ابزار بازاریابی بررسی می-شود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعة آماری کلیة مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر مالی یا مدیر فروش) شرکت‌های خصوصی (تولیدی) بزرگ در شهرستان اصفهان هستند که در یک سال اخیر شرکتشان حامی مالی ورزشی نبوده است. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامة محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن را استادان و کارشناسان خبرة مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به‌دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده‌های به‌دست‌آمده از روش آماری T تک‌متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد مدیران شرکت‌های خصوصی که حامی مالی ورزشی نیستند، حمایت مالی را به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی و تبلیغاتی، برای شرکت‌ها مؤثر نمی‌دانند. دیدگاه مدیران با میانگین 1/66، مؤکد ضعف حمایت مالی به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی بود (05/0< P). از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد فضای مناسب برای نام و نشان حامیان ورزشی در میادین و رویدادهای ورزشی و گسترش پوشش رسانه‌ای مطلوب رویدادها که موجب شناخت حمایت مالی ورزشی به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی می‌شود. به-منظور جذب سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع و بخش خصوصی در ورزش قهرمانی، مفید و لازم است.

کلیدواژه‌ها