نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

4 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

در پژوهش حاضر، دیدگاه مدیران شرکت‌های خصوصی در مورد حمایت مالی از ورزش به‌عنوان ابزار بازاریابی بررسی می-شود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعة آماری کلیة مدیران ارشد (مدیرعامل، مدیر مالی یا مدیر فروش) شرکت‌های خصوصی (تولیدی) بزرگ در شهرستان اصفهان هستند که در یک سال اخیر شرکتشان حامی مالی ورزشی نبوده است. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامة محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن را استادان و کارشناسان خبرة مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به‌دست آمد. برای تحلیل استنباطی داده‌های به‌دست‌آمده از روش آماری T تک‌متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد مدیران شرکت‌های خصوصی که حامی مالی ورزشی نیستند، حمایت مالی را به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی و تبلیغاتی، برای شرکت‌ها مؤثر نمی‌دانند. دیدگاه مدیران با میانگین 1/66، مؤکد ضعف حمایت مالی به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی بود (05/0< P). از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ایجاد فضای مناسب برای نام و نشان حامیان ورزشی در میادین و رویدادهای ورزشی و گسترش پوشش رسانه‌ای مطلوب رویدادها که موجب شناخت حمایت مالی ورزشی به‌عنوان ابزار مطلوب بازاریابی می‌شود. به-منظور جذب سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع و بخش خصوصی در ورزش قهرمانی، مفید و لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Attitudes of Managers in Private Companies towards Sport Sponsorship as an Advertising Tool

نویسندگان [English]

  • mohammad soltan hoseini 1
  • ebrahim alidostghahfarrokhi 2
  • gholamreza shabanibahar 3
  • malek rajabi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the attitudes of managers in private companies towards sport sponsorship as an advertising tool. The method of this study was descriptive and survey and it was practical. The statistical population of research included all chief managers (executive officers, financial officers or sales officers) of private large productive companies in Esfahan that were not sport sponsors for one year. Statistical sample equaled statistical population. A researcher-made questionnaire was used to collect data; the content validity was approved by sport management experts and professors and reliability was determined by Cronbach’s alpha as 0.90. For inferential analysis of data, t test was used. The results showed that chief managers of those private companies that were not sport sponsors believed that master sport sponsorship was not a suitable marketing or advertising tool. Mean score of managers’ attitude was 1.66 which showed the weakness of sponsorship as a suitable advertising tool (P<0.05). It can be concluded that to attract private companies and industries to invest in sport championship, it is necessary to allocate optimal space for name and brand of sport sponsors in sport fields and events and to promote media coverage of sport events which introduces sport sponsorship as a suitable advertising tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Private Companies
  • Sponsorship
  • Sport