بررسی رابطة بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و مربیان ورزشی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین شیفتگی عجیب اعضای هیأت علمی و مربیان رشتة تربیت بدنی در قالب اعتیاد به کار است. جامعة آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و مربیان ورزشی شهر تهران می‌باشد که نمونه‌ای از این جامعه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه بوده که براساس پیمایشی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته‌های مقاله نیز حاکی از آن است که بین اعتیاد به کار اعضای هیأت علمی و مربیان ورزشی با بروز رفتار شهروندی سازمانی در میان آنها رابطة معناداری وجود دارد. همچنین بین اعتیاد به کار و رفتارهای شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها