نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین شیفتگی عجیب اعضای هیأت علمی و مربیان رشتة تربیت بدنی در قالب اعتیاد به کار است. جامعة آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و مربیان ورزشی شهر تهران می‌باشد که نمونه‌ای از این جامعه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه بوده که براساس پیمایشی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته‌های مقاله نیز حاکی از آن است که بین اعتیاد به کار اعضای هیأت علمی و مربیان ورزشی با بروز رفتار شهروندی سازمانی در میان آنها رابطة معناداری وجود دارد. همچنین بین اعتیاد به کار و رفتارهای شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Workaholism and Organizational Citizenship Behavior in Professors of Physical Education Faculties and Tehran Sport Coaches

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh ziyaee 1
  • abbas nargesiyan 2

چکیده [English]

The aim of this paper was to explain strange captivation of physical education professors and coaches to their work in the form of workaholism. Statistical population of this research included professors of physical education faculties and Tehran sport coaches and a sample was selected randomly. A questionnaire was used to collect the data. The research methodology was survey based on structural equation modeling. Research findings showed a significant relationship between professors and coaches’ workaholism and organizational citizenship behavior. Also, there was a positive and significant relationship between organizational citizenship behavior and dimensions of workaholism (work involvement, feeling of being driven to work, work enjoyment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Involvement
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Workaholism