بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

5 استادیاردانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی چهار عامل اساسی مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری حمایت ورزشی است. به این منظور، دیدگاه‌های 30 نفر از کارشناسان و افراد فعال در حمایت ورزشی شامل مدیران شرکت‌های حمایت‌کننده، مسئولان فدراسیون-ها و باشگاه‌های ورزشی تجزیه وتحلیل شد. روش اجرای این تحقیق کیفی و اکتشافی بوده و به‌صورت مصاحبه انجام گرفته است. مدت مصاحبه بین 90 – 25 دقیقه بود و چهار عامل اساسی در تصمیم‌گیری فرایند حمایتی (اهداف حمایت ورزشی، ملاک‌های انتخاب رشت? ورزشی، آمیخت? ارتباطات بازاریابی و روش ارزیابی حمایت ورزشی) بررسی شده است. نتایج نشان داد که آگاهی از شرکت و محصولاتش، مارک و نشان شرکت، احساس تعهد اجتماعی و اهداف رسانه‌ای، به ترتیب اولویت از اهداف مهم اسپانسرهای ورزشی هستند. ملاک‌های اصلی انتخاب رشت? ورزشی نیز شامل پخش تلویزیونی، تعداد مخاطبان، اعتبار و وجه? رشت? ورزشی بود. همچنین حامیان مالی در آمیخت? ارتباطات بازاریابی به ترتیب از تلویزیون، رادیو، مطبوعات و تبلیغات دور زمین بیشتر استفاده می‌کردند. در ارزیابی فرایند حمایت ورزشی نیز پوشش رسانه‌ای در رتب? اول قرار داشت.

کلیدواژه‌ها