رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین خودکارامدی و ابعاد روانی، اجتماعی، عقلانی، هیجانی، معنوی و جسمی نیک-زیستی بود. طرح تحقیق حاضر همبستگی است که 285 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر با استفاده از شیوة تصادفی ساده به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های بررسی نیک‌زیستی ادراک‌شده و بررسی عادات تمرینی و خودکارامدی و برای بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق از همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل رگرسیون چندگانة خطی برای ارزیابی نقش هریک از متغیرها در تبیین نیک‌زیستی ادراک‌شده و مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة آن استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی ورزشی کلی، نیک‌زیستی ادراک‌شده و ابعاد جسمی، معنوی، عقلانی، روانی و هیجانی نیک‌زیستی را به‌طور معناداری پیش‌بینی می‌کند (05/0 P<). خودکارامدی ورزشی پیشگوی معناداری از نیک‌زیستی اجتماعی نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارامدی ورزشی شاخص پیشگوی مهمی از نیک‌زیستی هیجانی، روانی، عقلانی، معنوی و جسمی است. باتوجه به نتایج این تحقیق، با تمرکز بر بهبود خودکارامدی ورزشی و تقویت افکار و اعتقادات مرتبط با توانایی شخصی برای شرکت در فعالیت بدنی و استفاده از نظریة شناختی اجتماعی، شرکت در فعالیت بدنی و ورزش در درازمدت افزایش خواهد یافت

کلیدواژه‌ها