بررسی سرفصل دروس و ارائه پیشنهادات اصلاحی دوره کارشناسی تربیت بدنی با گرایش مربیگری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیا ردانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی سرفصل دروس و ارائة پیشنهادهای اصلاحی برای دوره‌های کارشناسی تربیت‌بدنی با گرایش مربیگری بود. روش گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع پیمایشی بود. در فرایند گردآوری اطلاعات از پرسشنامة سؤال-های (بسته و باز) محقق‌ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. جامعة آماری پژوهش استادانی بودند که تدریس دروس مختلف را در این دوره به‌عهده داشتند (24 نفر). روایی ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) با اعلام نظر استادان خبره و پایایی آن با آلفای کرونباخ با ضریب پایایی بیش از 86 درصد تأیید شد. علاوه بر این از روش‌های آماری آزمون K-S به‌منظور انجام تست نرمالیتی پاسخ‌ها و از آمار توصیفی برای به‌دست آوردن فراوانی و درصدها، به‌دست آوردن میانگین وزنی و انحراف استاندارد و تجزیه-وتحلیل یافته‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد 5/93 درصد استادان موافق و کاملاً موافق و فقط 5/6 درصد مخالف تعداد واحد و سرفصل دروس پایه در این دوره‌ها بودند. 6/80 درصد استادان موافق و کاملاً موافق و 4/19 درصد مخالف و کاملاً مخالف گذراندن 24 واحد دروس نظری تخصصی بودند. در مورد تناسب 24 واحد دروس عملی تخصصی با اهداف این دوره‌ها نیز 6/22 درصد استادان کاملاً موافق، 7/38 درصد موافق و 7/38 درصد نیز مخالف بودند. باتوجه به جنبه‌های جانبی رشتة اختصاصی با هدف این دوره‌ها و در مورد دروس اختیاری 1/16 درصد استادان کاملاً موافق، 2/45 درصد موافق، 8/25 درصد مخالف و 2/3 درصد کاملاً مخالف بودند و 7/9 درصد در مورد تناسب گذراندن 4 تا 19 واحد دروسی نظری نداشتند. 1/16 درصد استادان موافق گذراندن 30 تا 45 واحد دروس کارورزی در ارتباط مستقیم با رشته‌های اختصاصی و تناسب آن با این دوره‌ها، 2/45 درصد موافق، 1/16 درصد مخالف، 4/19 درصد کاملاً مخالف و 2/3 درصد آنان بی‌نظر بودند. همچنین مدرسان دروسی مانند زیست‌شناسی، فیزیک، حرکات اصلاحی عمومی، تئوری علم تمرین، اصول مربیگری، ورزش همگانی و کاربرد تمرینات با وزنه را به‌منظور اضافه کردن به سرفصل دروس در این دوره‌ها پیشنهاد کردند.

کلیدواژه‌ها