نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیا ردانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی سرفصل دروس و ارائة پیشنهادهای اصلاحی برای دوره‌های کارشناسی تربیت‌بدنی با گرایش مربیگری بود. روش گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع پیمایشی بود. در فرایند گردآوری اطلاعات از پرسشنامة سؤال-های (بسته و باز) محقق‌ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. جامعة آماری پژوهش استادانی بودند که تدریس دروس مختلف را در این دوره به‌عهده داشتند (24 نفر). روایی ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) با اعلام نظر استادان خبره و پایایی آن با آلفای کرونباخ با ضریب پایایی بیش از 86 درصد تأیید شد. علاوه بر این از روش‌های آماری آزمون K-S به‌منظور انجام تست نرمالیتی پاسخ‌ها و از آمار توصیفی برای به‌دست آوردن فراوانی و درصدها، به‌دست آوردن میانگین وزنی و انحراف استاندارد و تجزیه-وتحلیل یافته‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد 5/93 درصد استادان موافق و کاملاً موافق و فقط 5/6 درصد مخالف تعداد واحد و سرفصل دروس پایه در این دوره‌ها بودند. 6/80 درصد استادان موافق و کاملاً موافق و 4/19 درصد مخالف و کاملاً مخالف گذراندن 24 واحد دروس نظری تخصصی بودند. در مورد تناسب 24 واحد دروس عملی تخصصی با اهداف این دوره‌ها نیز 6/22 درصد استادان کاملاً موافق، 7/38 درصد موافق و 7/38 درصد نیز مخالف بودند. باتوجه به جنبه‌های جانبی رشتة اختصاصی با هدف این دوره‌ها و در مورد دروس اختیاری 1/16 درصد استادان کاملاً موافق، 2/45 درصد موافق، 8/25 درصد مخالف و 2/3 درصد کاملاً مخالف بودند و 7/9 درصد در مورد تناسب گذراندن 4 تا 19 واحد دروسی نظری نداشتند. 1/16 درصد استادان موافق گذراندن 30 تا 45 واحد دروس کارورزی در ارتباط مستقیم با رشته‌های اختصاصی و تناسب آن با این دوره‌ها، 2/45 درصد موافق، 1/16 درصد مخالف، 4/19 درصد کاملاً مخالف و 2/3 درصد آنان بی‌نظر بودند. همچنین مدرسان دروسی مانند زیست‌شناسی، فیزیک، حرکات اصلاحی عمومی، تئوری علم تمرین، اصول مربیگری، ورزش همگانی و کاربرد تمرینات با وزنه را به‌منظور اضافه کردن به سرفصل دروس در این دوره‌ها پیشنهاد کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Investigate Physical Education B.A. Coaching Syllabus and to Provide Reforming Recommendations

نویسندگان [English]

  • fatemeh shabkhiz 1
  • afsar jafari hajin 1
  • torandokht aminiyan 2
  • azin boland 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate physical education B.A. coaching syllabus and to provide reforming recommendations. The research was a descriptive survey. A researcher-made questionnaire with open and close questions was used on Likert scale. The statistical population consisted of 24 teachers of these curriculums. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was tested by Cronbach’s alpha (86%). K-S test was used to check the normality of responses and descriptive statistics were used to gather frequency and percents, mean and standard deviation and data analysis. The results showed that 93.5% of teachers agreed and completely agreed and only 6.5% disagreed with the number of units and syllabi, 80.6% of teachers agreed and completely agreed and 19.4% disagreed and completely disagreed with passing these 24 proficiency and theoretical units. 22.6% of teachers completely agreed, 38.7% agreed and 38.7% disagreed with the interaction of proficiency practical units with the goals of these curriculums. Regarding side aspects of proficiency fields with the goals of these curriculums as well as optional units, 16.1% of teachers completely agreed, 45.2% agreed, 25.8% disagreed, 3.2% completely disagreed and 9.7% had no comments on 4-19 theoretical units. 16.1% of teachers completely agreed, 45.2% agreed, 16.1% disagreed, 19.4% completely disagreed and 3.2% had no comments on passing 30-45 internship units in direct relationship with proficiency fields and their interaction with these curriculums. Also, teachers suggested that some units such as biology, physics, general corrective training, theories of training, coaching, sport for all and training with weights should be added to these curriculums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching B.A.
  • Syllabus.
  • Teachers of Physical Education Faculty