بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف است. ابزار این پژوهش پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای شامل 53 سؤال بود که پس از تأیید روایی و پایایی (93/0 = ?) در میان 710 نفر از شرکت‌کنندگان خارجی در رویداد ورزشی بین‌المللی و مسابقات دهة فجر سال 89 – 1388 از 53 کشور دنیا توزیع و توسط 475 نفز از آنان تکمیل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ‌های انگلو، اروپای لاتین، اروپای شرقی، عرب، آسیای جنوبی، آسیای کنفوسیوسی و آسیای مرکزی از نظر بازار گردشگری ورزشی، بیشترین علاقه را به جاذبه‌های مرتبط با مسابقات و رویدادهای ورزشی دارند (65/97 درصد). با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار لیزرل، 80/8 پنج جاذبة مورد علاقة گردشگران ورزشی به بازار گردشگری ورزشی از حیث جاذبه‌های
طبیعی – ورزشی مشخص شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل شامل جاذبه‌های مرتبط با کوهستان و برف (با مقدار ویژة 87/6)، جاذبه‌های مرتبط با ورزش‌های آبی و ساحلی (با مقدار ویژة 85/1)، مسابقات و رویدادهای ورزشی (با مقدار ویژة 42/1) و جاذبه‌های مرتبط با بیابانگردی و کویرنوردی (با مقدار ویژة 19/1) به‌عنوان مدل بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی تعیین شد. یافته‌ها نشان داد که به‌طور کلی چهار عامل مدل اکتشافی، 95/62 درصد بازار هدف گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی را تعیین و پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها