نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف است. ابزار این پژوهش پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای شامل 53 سؤال بود که پس از تأیید روایی و پایایی (93/0 = ?) در میان 710 نفر از شرکت‌کنندگان خارجی در رویداد ورزشی بین‌المللی و مسابقات دهة فجر سال 89 – 1388 از 53 کشور دنیا توزیع و توسط 475 نفز از آنان تکمیل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ‌های انگلو، اروپای لاتین، اروپای شرقی، عرب، آسیای جنوبی، آسیای کنفوسیوسی و آسیای مرکزی از نظر بازار گردشگری ورزشی، بیشترین علاقه را به جاذبه‌های مرتبط با مسابقات و رویدادهای ورزشی دارند (65/97 درصد). با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار لیزرل، 80/8 پنج جاذبة مورد علاقة گردشگران ورزشی به بازار گردشگری ورزشی از حیث جاذبه‌های
طبیعی – ورزشی مشخص شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل شامل جاذبه‌های مرتبط با کوهستان و برف (با مقدار ویژة 87/6)، جاذبه‌های مرتبط با ورزش‌های آبی و ساحلی (با مقدار ویژة 85/1)، مسابقات و رویدادهای ورزشی (با مقدار ویژة 42/1) و جاذبه‌های مرتبط با بیابانگردی و کویرنوردی (با مقدار ویژة 19/1) به‌عنوان مدل بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی تعیین شد. یافته‌ها نشان داد که به‌طور کلی چهار عامل مدل اکتشافی، 95/62 درصد بازار هدف گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی را تعیین و پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Segmentation of Iran Sport Tourism Market for Foreign Tourists and a Model of Target Market

نویسندگان [English]

  • reza mosavigilani 1
  • hasan asadi 2
  • nasrolah sajjadi 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this research was market segmentation of sport tourism in Iran for foreign tourists and modeling a target market. A questionnaire including 53 items was developed by researchers. The validity and reliability of the questionnaire were examined and approved (?=0.93). It was distributed among 710 international participants from 35 countries attending Fajr international sports event (2009-2010) and it was filled out by 475 participants. The data were then analyzed using factor analysis. The results showed that Anglo, Latin European, Eastern European, Arabic, South Asian, Confucius Asian and central Asian cultures had the most interest in sport events and competitions (97.65%). Using Lisrel software (8.8), confirmatory factor analysis resulted in five sport tourists’ favorite natural sport attractions. Also, exploratory factor analysis showed that four factors including attractions related to mountain and snow (Eigen value 6.87), attractions related to shore and water sports (Eigen value 1.85), attractions related to sport competitions and events (Eigen value 1.42), and attractions related to desert and salt – desert (Eigen Value 1.19) were selected as the model of Iran sport tourism market for foreign tourists. The results revealed that four factors of exploratory analysis determined and predicted 62.95% of sport tourism target market in Iran for foreign tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market segmentation
  • sport tourism
  • target market