تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 1388-1384

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزشکده فنی و حرفه ای سما (واحد بابل

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد (واحد قائمشهر)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی روند شمارگان منتشرشدة نشریات پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های 1384 تا 1388 بود. بر این اساس نشریه‌های المپیک، پژوهش در علوم ورزشی، حرکت و علوم حرکتی و ورزش در قالب 7 شاخص، «سهم موضوعی مقالات»، «مشارکت گروه‌های علمی تخصصی»، «منابع و مأخذ»، «روش‌ها و شیوه های مورد استفاده»، «رتبة علمی مؤلفان»، «مشارکت نویسندگان»، «مدت زمان پذیرش مقالات» بررسی شد. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق به‌منظور توصیف عینی و کیفی، محتوای مفاهیم به‌صورت نظامدار با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد گرایش فیزیولوژی ورزشی با 1/34 درصد بیشترین موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص داد. بررسی مؤلفان مقاله نشان می‌دهد مؤلفان با رتبة علمی استادیار بیشترین تعداد نویسندگان را به خود اختصاص داده‌اند که در این بین، نشریة پژوهش در علوم ورزشی با 67/65 درصد مقالات، بیشترین سهم را داشت. بیشترین روش تحقیق استفاده-شده در مقالات انواع روش‌های توصیفی با 14/53 درصد از کل مقالات است. همچنین حدود 8 درصد مقالات روش تحقیق خود را ذکر نکرده بودند. میانگین منابع فارسی و لاتین برای هر مقاله 25 منبع و میانگین مدت زمان پذیرش برای هر مقاله 5/5 ماه است که در مقایسه با نشریات دیگر رشته‌ها کم و بیش همین شرایط زمانی وجود داشت. به‌طورکلی پیشنهاد می‌شود باتوجه به عدم مشارکت متولی ورزش کشور زمینه‌های مشارکت این سازمان معظم در ورزش کشور، نقش حمایتی و مشارکتی آن در انجام پژوهش‌ها مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها