نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزشکده فنی و حرفه ای سما (واحد بابل

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد (واحد قائمشهر)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی روند شمارگان منتشرشدة نشریات پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال‌های 1384 تا 1388 بود. بر این اساس نشریه‌های المپیک، پژوهش در علوم ورزشی، حرکت و علوم حرکتی و ورزش در قالب 7 شاخص، «سهم موضوعی مقالات»، «مشارکت گروه‌های علمی تخصصی»، «منابع و مأخذ»، «روش‌ها و شیوه های مورد استفاده»، «رتبة علمی مؤلفان»، «مشارکت نویسندگان»، «مدت زمان پذیرش مقالات» بررسی شد. روش تحقیق، روش تحلیل محتوای کمی بود. این تحقیق به‌منظور توصیف عینی و کیفی، محتوای مفاهیم به‌صورت نظامدار با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد گرایش فیزیولوژی ورزشی با 1/34 درصد بیشترین موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص داد. بررسی مؤلفان مقاله نشان می‌دهد مؤلفان با رتبة علمی استادیار بیشترین تعداد نویسندگان را به خود اختصاص داده‌اند که در این بین، نشریة پژوهش در علوم ورزشی با 67/65 درصد مقالات، بیشترین سهم را داشت. بیشترین روش تحقیق استفاده-شده در مقالات انواع روش‌های توصیفی با 14/53 درصد از کل مقالات است. همچنین حدود 8 درصد مقالات روش تحقیق خود را ذکر نکرده بودند. میانگین منابع فارسی و لاتین برای هر مقاله 25 منبع و میانگین مدت زمان پذیرش برای هر مقاله 5/5 ماه است که در مقایسه با نشریات دیگر رشته‌ها کم و بیش همین شرایط زمانی وجود داشت. به‌طورکلی پیشنهاد می‌شود باتوجه به عدم مشارکت متولی ورزش کشور زمینه‌های مشارکت این سازمان معظم در ورزش کشور، نقش حمایتی و مشارکتی آن در انجام پژوهش‌ها مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Descriptive Analysis of Articles of Physical Education and Sport Sciences Journals in 1384-1388

نویسندگان [English]

  • moslem sharifi 1
  • shadmehr mirdar 2
  • babi sunasgari 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the process of published physical education and sport sciences journals during 1384 to 1388. For this purpose, Olympic quarterly, Research on Sport Sciences, Harakat and Journal of Movement Science and Sport were investigated through 7 parameters including thematic share of papers, communion of professional science groups, resources, used rules and techniques, scientific rank of authors, authors’ communion, duration of accepting papers. The research method used in this study was analysis of quantity content and SPSS software was used to analyze the data. The results showed that sport physiology was used most in these papers (34.1%). The evaluation of authors showed that the most authors were assistant professors and Research on Sport Sciences occupied the first place in this regard (65.67%). The most used research method was descriptive methods (53.14%) of all papers. 8% of papers did not mention the research methods. The average of Latin and Persian resources were 25% for each paper and the average duration of accepting a paper was 5.5 months which was similar to the journals of other fields of study. It is recommended that authorities pay more attention to Iran Sport Organization to increase its supportive and collaborative role in sport researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Partnership of Institutions
  • Physical Education Research.
  • Scientific Ranks of Authors
  • Thematic Share of Papers