نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی¬ارشد تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین اثر سبک‌های رهبری مربیان بر جوّ انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایرانی بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – زمینه‌یابی بوده و به‌صورت میدانی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق را کلیة بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران (174 نفر) تشکیل دادند و نمونة تحقیق برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های دموگرافیکی، مقیاس رهبری ورزش (LSS)، پرسشنامة جوّ انگیزشی (PMCSQ) و پرسشنامة اهداف پیشرفتی (TEOSQ) استفاده شد. پرسشنامه‌های مذکور پس از تعیین اعتبار و پایایی در بین نمونة آماری توزیع شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش امار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش‌بینی از رگرسیون تک‌متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل‌های تکمیلی و ارائة مدل از حیطة معادلات ساختاری (SEM) برای مدل‌سازی روابط علّی با تأکید بر نرم‌افزار لیزرل 2/9 استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک‌های رهبری مربیان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوع جوّ انگیزشی، بر اهداف پیشرفت بازیکنان اثر می‌گذارد و اثر غیرمستقیم آن از اثر مستقیم بیشتر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Coaches’ Leadership Styles on Motivational Climate and Achievement Goals of Female Basketball Players of Premier League of Iran

نویسندگان [English]

  • shirin zartoshtiyan 1
  • rasool noroziseyedhoseini 2
  • azadeh azadi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of coaches’ leadership styles on motivational climate and achievement goals of women playing basketball in premier league of Iran. This study was descriptive and field. Statistical population of this research consisted of all 174 female basketball players in premier league of Iran. The statistical sample equaled the statistical population. To collect data, demographic characteristics questionnaire, leadership sport scale (LSS), perceived motivational climate in sport questionnaire (PMCSQ) and achievement goals questionnaire (TEOSQ) were used. After their reliability and validity was determined, they were distributed among the participants. Descriptive statistics method was used to analyze the data, multivariate and univariate regressions were used to determine and predict the relationships and SEM (structural equation model) was used to propose the model with an emphasis on Lisrel 9.2. The results showed that coaches’ leadership styles directly and indirectly affected basketball players’ achievement goals through the type of motivational climate; and indirect effect was greater than the direct effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goals
  • Basketball.
  • Coaches’ Leadership Styles
  • Motivational Climate
  • Women Premier League