نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت راهبردی کارآفرینی سازمانی عاملی حیاتی در ارتقای بازدهی سازمان‌هاست و تعداد نقش مهمی در آماده‌سازی کارآفرینی برای آن سازمان دارد، چراکه فعالیت‌های کارآفرینی اغلب بر پای? مدیریت راهبردی کارآفرینی بنا می‌شوند. مدیران با ارتقای مشارکت‌جویان? کارمندان خود، در شکل‌گیری راهبرد سازمان و شکل‌دهی انعطاف‌پذیری راهبردی براساس شرایط تمرکز بر کنترل مالی می‌توانند سازمان خود را به‌سوی کارآفرینی سوق دهند. راهبرد کارآفرینانه به‌عنوان یکی از پیشبران اصلی کارآفرینی سازمانی مطرح است. پژوهش حاضر با هدف ارائ? الگویی مطلوب در زمین? ارتباط بین راهبرد کارآفرینانه با ابعاد گرایش‌های کارآفرینان? سازمانی در سازمان تربیت بدنی انجام گرفته است. متغیرهای پیش‌بین مؤلفه‌های راهبرد کارآفرینانه (شدت بررسی محیطی، انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی، چشم‌انداز برنامه‌ریزی، تمرکز و کنترل برنامه‌ریزی) و متغیرهای ملاک ابعاد گرایش های کارآفرینان? سازمانی (نوآوری، ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار) است. جامع? آماری پژوهش کلی? کارکنان و مدیران سازمان و تعداد نمون? آماری 202 نفر است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد کارآفرینان? سازمانی با آلفای کرونباخ 90/0 و گرایش های کارآفرینان? سازمانی با آلفای کرونباخ 99/0 است. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی و برای تجزیه و تحلیل نتایج داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. در راستای تحلیل داده‌ها از مدل‌های آماری t تک‌گروهی رگرسیون تک و چندمتغیری و برای طراحی مدل از نرم‌افزار LISREL استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد سطح راهبرد کارآفرینان? سازمانی و گرایش‌های کارآفرینانه در سازمان کمتر از حد متوسط است، همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین «راهبرد سازمانی» با «گرایش‌های کارآفرینان? سازمانی» در سطح 01/0 > ? مشاهده شد. از دیدگاه نمونه‌های تحقیق، میزان «برنامه‌ریزی کمتر از یک سال» بیشتر از حد متوسط و «برنامه‌ریزی بیش از 5 سال» در سازمان کمتر از حد متوسط است. همچنین «تمرکز بر مراحل برنامه‌ریزی» تنها در سطوح بالای سازمان صورت می‌گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سازمان تربیت بدنی دارای وضعیت غیرکارآفرینانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Corporate Entrepreneurship Based on the Relationship between Corporate Strategy and Dimensions of Corporate Entrepreneurial Orientations in Physical Education Organization

نویسندگان [English]

  • tahereh mosavi 1
  • abolfazl farahani 2
  • ali nejat esfahani 2
  • habib honari 3

چکیده [English]

This research was conducted to provide a desired pattern based on the relationship between entrepreneurial strategy and the dimensions of corporate entrepreneurial orientations in Physical Education Organization. Predictive variables were entrepreneurial strategy components (intensity of environmental investigation, flexibility of planning, planning vision, planning focus and control) and the criterion variables were dimensions of corporate entrepreneurial orientations (innovation, risk taking, independence, aggressive competition and leading in the market). The statistical population of the study consisted of all staff and managers of this organization and the sample consisted of 202 subjects. Two researcher-made questionnaires of corporate entrepreneurial strategy (?=0.90) and corporate entrepreneurial orientations (?=0.99) were used to collect the data. To investigate the validity of the questionnaires, factor analysis was used and to analyze the data, descriptive statistics, multivariate and univariate regressions and one group t test were used and finally LISREL software was applied to provide the suitable pattern. The findings showed that Physical Education Organization used a low level of corporate entrepreneurial strategy and entrepreneurial orientations. There was a positive and significant relationship between corporate strategy and corporate entrepreneurial orientations (?<0.01). From the viewpoints of the subjects, ‘planning less than one year’ was above the average level and ‘planning for more than five years’ was under the average level. The findings also indicated that ‘concentration on planning stages’ was only accomplished at the higher levels of the organization. It can be concluded that Physical Education Organization was in a non-entrepreneurial status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • Entrepreneurial Orientations
  • Entrepreneurial Strategy
  • Physical Education Organization