طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ راهبرد سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت راهبردی کارآفرینی سازمانی عاملی حیاتی در ارتقای بازدهی سازمان‌هاست و تعداد نقش مهمی در آماده‌سازی کارآفرینی برای آن سازمان دارد، چراکه فعالیت‌های کارآفرینی اغلب بر پای? مدیریت راهبردی کارآفرینی بنا می‌شوند. مدیران با ارتقای مشارکت‌جویان? کارمندان خود، در شکل‌گیری راهبرد سازمان و شکل‌دهی انعطاف‌پذیری راهبردی براساس شرایط تمرکز بر کنترل مالی می‌توانند سازمان خود را به‌سوی کارآفرینی سوق دهند. راهبرد کارآفرینانه به‌عنوان یکی از پیشبران اصلی کارآفرینی سازمانی مطرح است. پژوهش حاضر با هدف ارائ? الگویی مطلوب در زمین? ارتباط بین راهبرد کارآفرینانه با ابعاد گرایش‌های کارآفرینان? سازمانی در سازمان تربیت بدنی انجام گرفته است. متغیرهای پیش‌بین مؤلفه‌های راهبرد کارآفرینانه (شدت بررسی محیطی، انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی، چشم‌انداز برنامه‌ریزی، تمرکز و کنترل برنامه‌ریزی) و متغیرهای ملاک ابعاد گرایش های کارآفرینان? سازمانی (نوآوری، ریسک‌پذیری، استقلال‌طلبی، رقابت تهاجمی و پیشتازی در بازار) است. جامع? آماری پژوهش کلی? کارکنان و مدیران سازمان و تعداد نمون? آماری 202 نفر است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته راهبرد کارآفرینان? سازمانی با آلفای کرونباخ 90/0 و گرایش های کارآفرینان? سازمانی با آلفای کرونباخ 99/0 است. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی و برای تجزیه و تحلیل نتایج داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. در راستای تحلیل داده‌ها از مدل‌های آماری t تک‌گروهی رگرسیون تک و چندمتغیری و برای طراحی مدل از نرم‌افزار LISREL استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد سطح راهبرد کارآفرینان? سازمانی و گرایش‌های کارآفرینانه در سازمان کمتر از حد متوسط است، همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین «راهبرد سازمانی» با «گرایش‌های کارآفرینان? سازمانی» در سطح 01/0 > ? مشاهده شد. از دیدگاه نمونه‌های تحقیق، میزان «برنامه‌ریزی کمتر از یک سال» بیشتر از حد متوسط و «برنامه‌ریزی بیش از 5 سال» در سازمان کمتر از حد متوسط است. همچنین «تمرکز بر مراحل برنامه‌ریزی» تنها در سطوح بالای سازمان صورت می‌گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سازمان تربیت بدنی دارای وضعیت غیرکارآفرینانه است.

کلیدواژه‌ها